KSNR/5Co/1095/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/1095/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4111223611 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4111223611.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Pátrovičovej a sudcov JUDr. Vladimíra Pribulu a JUDr. Borisa Minksa, v právnej veci žalobcov: 1. I.. L. C., bytom S. nad W., M. R. F. XXX/XX, zastúpená L.. G. T., bytom M., ul. T. XXX/X, 2. I.. V. C., bytom M., ul. P. XXX/X, 3. L. W., bytom M., ul. W. 14XX/X, zastúpená R. W., bytom M., ul. W. XXXX/X, 4. T. T., bytom M., W. XXXX/ X, zastúpená Ing. V. C., bytom M., P. XXX/X, 5. U. B., bytom M., W. XXXX/X, zastúpený R. W., bytom M., ul. W. XXXX/X, 6. V. T., bytom M., W. XXXX/X, 7. HABYTER, s.r.o., so sídlom Nitra, Spojovacia 3, proti odporcovi: Službyt Nitra, s.r.o., so sídlom v Nitre, ul. Janka Kráľa 122, IČO: 31447929, o určenie neplatnosti právneho úkonu a neplatnosti hlasovania, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Okresného súdu Nitra zo dňa 09. septembra 2015 č.k. 12C/155/2011-780, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti týkajúcej sa zamietnutia žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o výkone správy zo dňa 29.04.2010 potvrdzuje.

Žalovanému nepriznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Nitra (súd prvej inštancie) rozsudkom zo dňa 09. septembra 2015 č.k. 12C/155/2011-780 zamietol žalobu žalobcov a stanovil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením.

2. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobcovia sa podaným návrhom doručeným súdu dňa 4.8.2011 a doplneným na pojednávaní dňa 18.1.2012 domáhali, aby súd určil, že hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 21.7.2011 je neplatné a že zmluvy o výkone správy uzatvorené medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na W. X a X v M. a P. M., s.r.o. č. XX/XX/ XXXXX sú neplatné. Svoj návrh odôvodnili tým, že hlasovanie je neplatné z toho dôvodu, že z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, výdavky na obnovu, rekonštrukciu domu a iné tak ako je uvedené v § 10 zákona č. 182/1993 Z.z. a nie pre právneho zástupcu v konaní proti spoločnosti Habyter, s.r.o., čo je v rozpore s § 10 zák.č. 182/1993 Z.z. Zmluvy o výkone správy uzatvorená so P., s.r.o. je neplatná z toho dôvodu, že nebola zvolaná schôdza na prerokovanie obsahu zmluvy, zmluva nebola odsúhlasená hlasovaním, postup pri uzatváraní zmluvy bol v rozpore so zákonom.

3. Súd prvej inštancie uviedol, že na základe vykonaného dokazovania zistil z oznámenia Službytu Nitra, s.r.o. ako správcu bytového domu W. X - X v M., že správca pozýval na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov na deň 21.7.2011 o 18.00 hod. vo vestibule vchodu č. 4. Programom schôdze malo byť okrem iného aj odsúhlasenie uvoľnenia finančných prostriedkov z Fondu opráv pre povereného právneho zástupcu, uvedené pod bodom 5. programu schôdze. Zo zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici W. X -X v M. konanej dňa 21.7.2011 o 18.00 hod vo vestibule vchodu č. X vyplýva, že počet bytov v dome je 48, počet prítomných vlastníkov na schôdzi bolo 33, čo sa týka bodu 5. programu, p. P. informoval o možnom zastúpení vlastníkov právnikom JUDr. Endrodym, ktorý žiadal zálohu 500 eur, ktoré by boli čerpané z prostriedkov fondu opráv na účte v Službyte Nitra, s.r.o. a nie z neodovzdaných financií fondu opráv firmou Habyter, s.r.o., hlasovanie za poverenie uvedeného právnika zastupovať vlastníkov na súde proti firme Habyter, s. r.o. vo veci odovzdania správy - za: 29 hlasov, proti: 4, zdržalo sa: nikto, návrh bol prijatý. Súčasťou zápisnice bola aj prezenčná listina.

4. Ďalej uviedol, že žalovaný predložil na pojednávaní dňa 9.9.2015 pozvánku zo dňa 30.4.2010 na stretnutie vlastníkov bytov, ktoré sa uskutoční dňa 6.5.2010 o 18.00 hod. vo vchode č.2, na ktorej bol uvedený program: 1. Zahájenie, odovzdanie ZoVS a evidenčných listov, informácia o obnove bytového domu, informácie o úvere, rôzne, diskusia. Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici W. X -X v M., ktorá sa mala konať dňa 6.5.2010 o 18.00 hod vo vchode č. X predložená nebola. Nebola predložená ani žiadna zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, na ktorej by bola Zmluva o výkone správy č. XX/XX/XXXXX prerokovávaná, na ktorej by bola schválená, na ktorej bolo o zmluve hlasované vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, a či bola zmluva schválená nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov. Zo zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov konanej dňa 22.1.2010, na ktorú poukazovali účastníci konania, nevyplýva z programu schôdze, že by predmetom schôdze bolo prejednávanie Zmluvy o výkone správy so Službytom Nitra, s.r.o. na tejto schôdzi sa prejednávalo vyjadrenie nedôvery správcovi - spoločnosti Habyter, s.r.o., čo však nie je predmetom tohto konania. Z výpovede konateľky spoločnosti Habyter, s. r.o. na pojednávaní dňa 9.9.2015 vyplýva, že zmluva o výkone správy, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou Habyter, s.r.o. ako správcom bola ukončená výpoveďou správcu ku dňu 31.12.2014. Predložená bola Zmluva o výkone správy č. 10/06/40324, ktorá bola uzatvorená medzi Službytom Nitra, s.r.o. ako správcom a jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, na zmluve je uvedený dátum 29.4.2010, kedy podpisoval zmluvu správca, pričom na zmluvách nie sú uvedené dátumy, kedy zmluvu podpisovali jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov. Z výpovedí účastníkov konania vyplynulo, že zmluva bola nosená p. P. na podpis jednotlivým vlastníkom bytov. Žalobcami bolo do spisu doložených množstvo vyjadrení a listinných dôkazov, ktoré však podľa názoru súdu prvej inštancie nesúvisia s meritom veci a preto ich v skutkovom stave neuviedol, ani sa k nim nevyjadril.

5. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 80 písm. c/, § 91 ods. 2 OSP, § 8 ods. 1, § 8b ods. 2, § 14 ods. 1-6 zák. č. 182/1993 Z.z.

6. Konštatoval, že žalobcovia sa podanou žalobou domáhali určenia neplatnosti hlasovania na schôdzi vlastníkov bytov, ustanovenie § 14 ods.4 citovaného zákona obsahuje v sebe zákonný prostriedok právnej ochrany pre vlastníkov, ktorí boli pri výkone svojich hlasovacích práv v rámci rozhodovania o určitej otázke prehlasovaní. Práve právnym prostriedkom ochrany týchto vlastníkov je žaloba podaná na súde v zákonom ustanovených lehotách. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že žalobe nie možné vyhovieť pre nedostatok pasívnej legitimácie na strane žalovaného. Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúce z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. Aktívne vecne legitimovaným účastníkom je vlastník bytu, či nebytového priestoru, ktorého práva boli hlasovaním dotknuté a pasívne legitimovanými sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov bez ohľadu na to, či boli prítomní na schôdzi, kde sa hlasovalo, alebo neboli a ako hlasovali. Rozhodnutie prijali samotní vlastníci bytov a nebytových priestorov.

7. Uviedol, že správca vykonáva správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom (§ 8 b). Vyplýva teda, že môže správca vykonávať činnosti vymedzené zákonom (obstarávanie služieb a tovaru, prevádzka, údržba, udržiavanie spoločných častí domu, služby spojené s užívaním bytu, vedenie účtu, vymáhanie škody a iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu). Správca je teda subjekt odlišný od vlastníkov, z tohto dôvodu nemá ani oprávnenie spojené s hlasovaním na schôdzach vlastníkov, okrem prípadu ak by spravoval byt alebo nebytový priestor, alebo vlastnil v dome takýto priestor. Vlastníci bytov hlasovali, z tohto teda vyplýva, že len oni môžu byť žalovanými subjektmi, pretože len ich prijaté rozhodnutia právne zaväzujú, to znamená, že z nich vyplývajú práva a povinností. Z tohto dôvodu nie je žalovaný v konaní pasívne legitimovaný, keďže nie je nositeľom hmotného práva, ktoré bolo predmetom tohto konania. Vzhľadom na skutočnosť, že prijaté rozhodnutie zaväzuje všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, musí potom návrh na určenie neplatnosti hlasovania smerovať proti všetkým ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

8. Poukázal na to, že žalobcovia sa podanou žalobou domáhali aj určenia neplatnosti Zmluvy o výkone správy č. 10/06/40324, ktorá bola uzatvorená so žalovaným ako správcom, takže ide o nedostatok pasívnej legitimácie na strane žalovaného, pretože určenie neplatnosti zmluvy o výkone správy sa týka všetkých, ktorí zmluvu uzavreli, týka sa jednak správcu a jednak všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, účinok rozhodnutia súdu by sa vzťahoval na všetkých účastníkov zmluvy a preto musia byť všetci účastníci zmluvy, aj účastníkmi konania. Takže nedostatok pasívnej legitimácie na strane žalovaného je v tom, že žalovaným je len jedna strana zmluvy a to správca, pričom žalovanými mali byť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, prípadne aj ich právni nástupcovia. Súdneho konania sa nezúčastnili všetci vlastníci bytov, hoci žalobcovia žiadali, aby súd rozhodol aj o právach osôb, ktoré neboli účastníkmi konania, vyjadrila sa tak zástupkyňa žalobkyne v 1.rade. Súd však nemôže rozhodovať o právach alebo povinnostiach niekoho, kto nie je účastníkom konania. Súd prvej inštancie konštatoval, že pre procesné nedostatky žaloby a to nedostatok pasívnej legitimácie na strane žalovaného a s poukazom na ustanovenie § 91 ods. 2 O.s.p. a nerozlučnom procesnom spoločenstve, nemohol návrhu vyhovieť.

9. Vzhľadom na nedostatok pasívnej legitimácie žalovaného v prejednávanej veci súd prvej inštancie žalobu zamietol a nezaoberal sa otázkou platnosti alebo neplatnosti hlasovania na schôdzi vlastníkov bytov dňa 21.7.2011, ani platnosťou či neplatnosťou Zmluvy o výkone správy č. 10/06/40324 3 z hmotnoprávneho hľadiska pre uvedené procesné nedostatky žaloby. Poukázal aj na uznesenie Krajského súdu v Nitre v predmetnej veci č.k. 5Co 489/2014-748 zo dňa 25.2.2015, rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 21Co 4/2013, rozsudok Okresného súdu Košice I sp. zn. 17C 74/2009.

10. O trovách konania uviedol, že s poukazom na § 151 ods. 3 O.s.p. o trovách konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnom rozhodnutí vo veci samej v lehote 3 dní.

11. Proti uvedenému rozsudku podali odvolanie žalobcovia žiadali rozsudok v časti určenia neplatnosti zmluvy o výkone správy č. 10/06/40324 uzavretej so žalovaným zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Uviedli, že zmluva o výkone správy ako právny úkon musí byť nielen podpísaná, ale aj vopred schválená nadpolovičnou väčšinou vlastníkov. V konaní nebola predložená žiadna zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, na ktorej by bola zmluva o výkone správy č. 10/06/40324 schválená nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov. Zo zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov konanie dňa 22.01.2010 nevyplýva z programu, že by predmetom schôdze bolo prejednanie zmluvy o výkone správy. Teda ide o zdanlivý právny úkon, resp. v skutočnosti o žiadny právny úkon nejde. V ďalšom texte odvolania sa zaoberajú otázkami platnosti a neplatnosti právneho úkonu, pričom citujú z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4MCdo 15/2006, 3Cdo 446/201, 5Cdo 208/2010, 3Cdo 73/2009, z nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 329/2010-47, pričom poukázali na to, že absolútna neplatnosť právneho úkonu pôsobí voči každému. Cituje aj z listu Súdnej rady SR zo dňa 9.12.2014 ohľadne ustanovenia § 14 zákona o vlastníctve bytov s tým, že formulácia žalobného petitu je v plnej dispozícii žalobcu. Ďalej poukázali na § 8b ods. 1 zákona č. 182/1993, ktorý sa týka zastupovania prehlasovaných vlastníkov v súdnom konaní. V závere uviedli, že návrh na určenie neplatnosti zmluvy o výkone správy v žiadnom prípade nemohli podať ako prehlasovaní vlastníci v zmysle § 14 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z.z., pretože bolo neboli predložené žiadne dôkazy o hlasovaní, ale ako účastníci týmto právnym úkonom dotknutí v zmysle § 39 OZ. Poukázali na to, že ostatných vlastníkov označili vo svojich podaniach ako „Ostatní bezpodieloví a podieloví vlastníci a spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. W. X a X M., súp. č . XXXX, postavenom na parcele XXXX a XXXX, katastrálne územie M., obec M., okres M. v zastúpení Službyt Nitra s.r.o., pričom súd prvej inštancie nepripustil vstup tohto označeného účastníka do konania.

12. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací podľa § 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) po zistení, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou v zákonom stanovenej lehote, preskúmal napadnuté rozhodnutie, viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 CSP), prejednal odvolanie bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 a contrario CSP) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov nie je dôvodné, preto rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti týkajúcej sa zamietnutia žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o výkone správy zo dňa 29.04.2010 ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

13. Súd prvej inštancie rozhodol vo veci použitím Občianskeho súdneho poriadku, ktorý bol účinný do 30.06.2016. Následne bol prijatý nový procesný predpis - Civilný sporový poriadok, ktorý bol prijatý zákonom č. 160/2015 Z.z., a ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016 a vychádza z princípu aplikácie procesných noriem v ňom obsiahnutých na všetky konania, teda aj na tie, ktoré boli začaté pred dňom jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 1 a 2 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti, pričom právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

14. Podľa § 91 ods. 1, 2 OSP (Občiansky súd poriadok), ak je navrhovateľov alebo odporcov v jednej veci niekoľko, koná každý z nich sám za seba. Ak však ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozsudok musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, platia úkony jedného z nich i pre ostatných. Na zmenu návrhu, na jeho späťvzatie, na uznanie alebo vzdanie sa nároku a na uzavretie zmieru je však potrebný súhlas všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane.

15. Podľa § 77 ods. 1 CSP (Civilný sporový poriadok), nerozlučné spoločenstvo je procesné spoločenstvo, v ktorom ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozsudok musí vzťahovať na každého, kto vystupuje ako žalobca alebo žalovaný; procesný úkon jedného z nich platí i pre ostatných.

16. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že právna úprava nerozlučného procesného spoločenstva je podľa aktuálne platného Civilného sporového poriadku rovnaká ako bola podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého rozhodoval súd prvej inštancie.

17. Podľa § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení účinnom do 30.09.2014 (v čase uzavretia zmluvy o výkone správy, ktorá je predmetom konania), vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä a) vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu, b) spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku, c) zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi, d) zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi, e) zásady určenia výšky platieb za správu, f) rozsah a obsah správy o činnosti správcu podľa odseku 2.

18. Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z., zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa § 14. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

19. Podľa § 8a ods. 7 zákona č. 182/1992 Z.z., s prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k zmluve o výkone správy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru v dome na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o výkone správy; záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

20. V súdnom spore o neplatnosť zmluvy (aj zmluvy o výkone správy) musia byť sporovými stranami (predtým účastníkmi konania) všetci, ktorí túto zmluvu uzavreli (prípadne ich právni nástupcovia), a to buď ako žalobcovia alebo ako žalovaní. V týchto veciach účastníci zmluvy vystupujú ako nerozluční spoločníci. Ide tu o také spoločné práva a povinnosti, že rozsudok sa musí vzťahovať na všetkých účastníkov právneho vzťahu (§ 91 ods. 2 OSP), preto je nevyhnutné, aby účastníkmi konania o návrhu o určenie neplatnosti zmluvy boli všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, inak súd návrh pre nedostatok vecnej legitimácie zamietne.

21. Zdôraznil, že v sporovom konaní je účastníkom konania ten kto podal návrh na začatie konania na súde, t.j. žalobca/navrhovateľ a ten, koho žalobca/navrhovateľ označil v žalobe za žalovaného/ odporcu. Pokiaľ žalobca nesprávne určí okruh účastníkov na strane žalovaného, súd nemá v zmysle § 5 Občianskeho súdneho poriadku povinnosť žalobcu o tomto nedostatku poučiť pretože nejde o poučenie o procesných právach a povinnostiach, ale by išlo o poučenie hmotnoprávne - poučenie žalobcu o tom koho by podľa hmotného práva mal žalovať, teda presahuje poučovaciu povinnosť súdu podľa § 5 Občianskeho súdneho poriadku, a je v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania. Je pritom bezvýznamné, že podľa hmotného práva by právo malo byť uplatnené proti niekomu inému než proti označenému žalovanému - v tomto prípade ide totiž už o otázku tzv. vecnej legitimácie (aktívnej ak sa týka žalobcu a pasívnej ak sa týka žalovaného), ktorá je predmetom dokazovania a ktorej nedostatok je dôvodom pre zamietnutie žaloby.

22. Vo všeobecnosti sa rozlišuje spoločenstvo účastníkov dobrovoľné či spoločenstvo nútené, alebo spoločenstvo samostatné či spoločenstvo nerozlučné; účastníctvo pre konkrétnu vec potom vyplýva z povahy predmetu konania, ktorý spravidla vymedzuje hmotné (vecné), ale aj procesné právo a ktorému sa účastníci konania musia podriadiť, ak chcú mať vo veci kladné meritórne rozhodnutie. V spore o neplatnosť zmluvy musia byť účastníkmi súdneho konania všetci účastníci právneho úkonu, pretože sú nositeľmi práv a povinností vyplývajúcich z hmotného práva a teda majú vecnú (v tomto prípade) pasívnu legitimáciu. O nerozlučné spoločenstvo v konaní ide vtedy, kde účinok rozsudku by sa vzťahoval na všetkých spoločníkov, teda tam, kde podľa hmotného práva je právo alebo povinnosť nedeliteľnej povahy - znamená to, že je potrebné vydať ohľadne všetkých spoločníkov jediný rozsudok, pretože účinok rozsudku sa vzťahuje na všetkých spoločníkov buď podľa povahy veci, alebo podľa zákona.

23. Žalobu o určenie neplatnosti zmluvy je potrebné považovať za určovaciu žalobu podľa § 80, písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pričom jedným zo základných predpokladov úspešnosti žaloby o určenie je aj skutočnosť, že účastníci majú vecnú legitimáciu. Vo všeobecnosti platí, že vecnú legitimáciu v konaní o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, má predovšetkým ten, kto je účastníkom právneho vzťahu alebo práva, o ktoré v konaní ide, vecnou legitimáciou treba rozumieť stav vyplývajúci z hmotného práva. Rozhodujúce je teda to, kto je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia (povinnosti), o ktoré v konaní ide.

24. Pokiaľ okresný súd konštatoval, že vzhľadom na predmet uplatneného nároku nie je splnená podmienka úplného označenia na strane žalovaného, ktorými majú byť všetci účastníci zmluvy o výkone správy okrem žalovaného už uvedeného, s jeho závermi sa možno v celom rozsahu stotožniť. Niet sporu o tom, že predmetom konanie je určovacia žaloba. Predmet konania, ktorým je určenie neplatnosti zmluvy o výkone správy, svojim charakterom spĺňa znaky určovacej žaloby. Určovacia žaloba predpokladaná v § 80 písm. c) OSP je preventívneho charakteru a má miesto jednak tam, kde možno pomocou nej eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a k zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť inak, jednak v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba účinnejšie než iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu a jej prostredníctvom možno dosiahnuť úpravu, tvoriacu určitý právny rámec, ktorý je zárukou odvrátenia budúcich sporov účastníkov. Žalobcovia nestanovili okruh účastníkov daného konania v súlade s uvedenými skutočnosťami, pretože účastníkmi konania na základe ich žaloby nie sú všetci účastníci zmluvy o výkone správy, určenia neplatnosti ktorej sa domáhajú. Okruh účastníkov s ohľadom na nerozlučné spoločenstvo môže stanoviť iba žalobca, súd nie je oprávnený z vlastnej vôle riešiť túto otázku. 25. Právo na súdnu ochranu vyplýva nielen z ústavných záruk, ale tiež z občianskoprávnych predpisov (hmotných a procesných). A. na súdnu ochranu treba preto chápať aj ako dodržiavanie zákonom predpísaného procesného postupu. Ochrana práva je úzko spojená s procesným postupom, ktorý si účastník konania zvolil a za ktorý nesie sám zodpovednosť prejavujúcu sa napokon v zamietnutí jeho návrhu. Označenie všetkých účastníkov konania ako nositeľov práv (povinností) k predmetu konania je hmotnoprávnou podmienkou, ktorá vylučuje poučovaciu povinnosť súdu (§ 5 OSP) a procesný postup odstraňovania vád podania pri označovaní účastníkov konania. Za daného stavu bolo v súlade s hospodárnosťou konania, keď súd prvej inštancie nepovažoval za potrebné, aby súčasne takúto žalobu preskúmaval po vecnej stránke a zaoberal sa meritom veci.

26. Vzhľadom na to, že podľa konštantnej judikatúry sa nevyžaduje, aby na každý argument aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia, odvolací súd sa s ďalšou odvolacou argumentáciou žalobcov, ktorá vzhľadom na argumentáciu súdov oboch stupňov je irelevantná, nezaoberal.

27. S poukazom na vyššie uvedenú argumentáciu potom odvolací súd, rozsudok súdu prvej inštancie vrátane výroku o trovách konania ako vecne správny podľa § 388 ods. 1 CSP potvrdil.

28. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 262 ods. 1 CSP a v odvolacom konaní úspešnému žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania, pretože mu žiadne trovy nevznikli.

29. Toto rozhodnutie prijal odvolací senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).