KSNR/2Tos/77/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 2Tos/77/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4317010541 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomíra Kubáňová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4317010541.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom predsedníčky senátu JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a sudcov JUDr. Ľubice Libantovej Medveckej, PhD. a JUDr. Lenky Kováčovej, v trestnej veci odsúdeného A. A., pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., o sťažnosti odsúdeného A. A. proti uzneseniu Okresného súdu Levice zo dňa 19.07.2017, sp. zn. 3Pp/33/2017, na neverejnom zasadnutí konanom v Nitre dňa 25.09.2017, takto

rozhodol:

Podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku sa sťažnosť odsúdeného A. A. z a m i e t a, pretože nie je dôvodná.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len súd I. stupňa) podľa § 66 ods. 1 písm. a/, ods. 2 Tr. zák., zamietol žiadosť odsúdeného A. A. (ďalej len odsúdený) o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II. zo dňa 21.10.2016 sp. zn. 0T/405/2016, v trvaní 8 (osem) mesiacov, ktorý v súčasnosti vykonáva v strednom stupni stráženia.

V odôvodnení napadnutého uznesenia súd I. stupňa konštatoval, že odsúdený splnil formálnu podmienku uvedenú v ustanovení § 66 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. vykonaním polovice uloženého trestu odňatia slobody. Nesplnil však ani jednu materiálnu podmienku tohto ustanovenia, keď nepreukázal polepšenie takým plnením svojich povinností a správaním sa vo výkone trestu, ktorým by si vyslúžil viac ako jednu disciplinárnu odmenu. Počas výkonu trestu, aj keď dodržiava ústavný poriadok, príkazy a nariadenia a zásady slušného správania, toto robí pod dohľadom príslušných orgánov v uzavretom prostredí.

Súčasne súd I. stupňa konštatoval, že odsúdený nesplnil ani ďalšiu materiálnu podmienku, že od neho možno očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Prihliadol tu na jeho trestnú minulosť, najmä na trestný rozkaz Okresného súdu Bratislava II. sp. zn. 0T/354/2016 zo dňa 13.09.2016, právoplatný dňa 13.09.2016, z ktorého vyplýva, že bol uznaný vinným z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zák. a bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 2 roky, do 14.09.2018. V priebehu skúšobnej doby podmienečného odsúdenia spáchal opätovne už dňa 19.10.2016 prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák., za čo bol odsúdený trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II. sp. zn. 0T/405/2016 zo dňa 21.10.2016, na trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, ktorý v súčasnosti vykonáva. Ďalej poukázal na to, že predmetný skutok spáchal iba krátko potom ako bol odsúdený trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II. sp. zn. 0T/378/2016 zo dňa 02.10.2016, právoplatným dňa 02.10.2016, na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Poukázal na hodnotenie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, z ktorého vyplýva, že odsúdený sa nachádza vo výkone trestu odo dňa 28.10.2016. Lehotu na podmienečné prepustenie s poukazom na postupne nariadené tresty odňatia slobody vo veciach vedených na Okresnom súde Bratislava II. pod sp. zn. 0T/378/2016 a sp. zn. 0T/405/2016 mal splnenú dňa 23.05.2017 a predpokladaný koniec výkonu trestu je 23.12.2017. Jeho správanie a vystupovanie bolo na požadovanej úrovni, ústavný poriadok dodržiaval. Aktuálne nie je pracovne zaradený. Disciplinárne potrestaný nebol, disciplinárne odmenený bol jedenkrát. Stanovené ciele programu zaobchádzania sa plnia priebežne v oblasti zaraďovania do práce, v ostatných oblastiach sa plnia čiastočne. Z hodnotenia ústavu tiež vyplynulo, že s poukazom na jeho kriminálnu minulosť a užívanie návykových látok pred výkonom trestu, je aktuálna resocializačná prognóza menej priaznivá. Podľa ústavu iba čiastočne preukázal splnenie podmienok na podmienečné prepustenie z výkonu trestu a neodporučil ho podmienečne prepustiť.

Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený sťažnosť, ihneď po jeho vyhlásení, ktorú do konania neverejného zasadnutia na krajskom súde písomne nezdôvodnil.

Krajský súd v Nitre, ako nadriadený súd, na základe riadne a včas podanej sťažnosti oprávnenou osobou podľa § 192 ods. 1 písm. a/, písm. b/ Tr. por., preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce tomuto výroku a dospel k záveru, že sťažnosť nie je dôvodná.

Podľa § 66 ods. 1 Tr. zák. súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody, b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.

Podľa § 66 ods. 2 Tr. zák. pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.

Po preskúmaní spisového materiálu krajský súd zistil, že odsúdený nastúpil výkon postupne nariadených trestov odňatia slobody dňa 28.10.2016, kedy začal vykonávať trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov, uložený mu Okresným súdom Bratislava II. pod sp. zn. 0T/378/2016, ktorý vykonal dňa 25.04.2017. Bezprostredne po ňom začal vykonávať trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov uložený mu Okresným súdom Bratislava II. pod sp. zn. 0T/405/2016. Formálnu podmienku vykonaním polovice uloženého trestu odňatia slobody (resp. postupne uložených trestov) splnil dňa 23.05.2017.

Počas výkonu trestu odňatia slobody však zatiaľ nedostatočným plnením svojich povinností a svojím správaním nepreukázal polepšenie sa. Nepodarilo sa u neho v dostatočnej miere dosiahnuť zmeny v hodnotovej orientácii, čím možno konštatovať, že nesplnil jednu z materiálnych podmienok podmienečného prepustenia, ktorá je viazaná na polepšenie sa počas výkonu trestu a nevytvoril si ani priestor na získanie viacerých disciplinárnych odmien počas výkonu trestu.

Súčasne nebolo vôbec u odsúdeného preukázané splnenie druhej z materiálnych podmienok a to, že sa môže od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život v súlade s právnymi, morálnymi a etickými normami spoločnosti, kde nadriadený súd posudzoval všetky okolnosti súvisiace s osobou odsúdeného, jeho osobné a charakterové vlastnosti, celkový postoj k spoločenským normám, celý doterajší život, povahu a charakter trestnej činnosti, pre ktorú je vo výkone trestu a jeho pomer k práci vo výkone trestu a tiež, či sa zbavil všetkých záporných vlastností a sklonov, ktoré ho viedli k trestnej činnosti, pre ktorú bol odsúdený.

Odsúdený bol doposiaľ 9-krát súdne trestaný (z odsúdení, na ktoré je možné prihliadať). Ide o osobu, ktorá sa dopúšťa majetkovej trestnej činnosti - krádeží, t.j. jedná o špeciálneho recidivistu. Napriek skutočnosti, že mu boli v minulosti opakovane ukladané nepodmienečné tresty odňatia slobody, z ktorých posledný vykonal dňa 01.01.2016, ukladané tresty, ani uvedená izolácia od spoločnosti, spočívajúca vo výkone trestu, nemala doposiaľ na neho dostatočný preventívny a výchovný účinok. Opätovne sa po odpykaní si trestu odňatia slobody a počas skúšobnej doby podmienečného odsúdenia vo veci vedenej na Okresnom súde Bratislava II. pod sp. zn. 0T/354/2016, dopustil ďalšej trestnej činnosti, a to opäť prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák.

Odsúdený preto očakávanie, že výkon trestu mal na neho dostatočný výchovný charakter a bude sa vyhýbať protiprávnemu konaniu v civilnom živote, doposiaľ vôbec nepreukázal, poukazujúc v neposlednom rade i na jeho menej priaznivú resocializačnú prognózu konštatovanú Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. Nič na tomto závere nemení ani skutočnosť, že počas výkonu trestu si vyslúžil jednu disciplinárnu odmenu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že iba jedna disciplinárna odmena nie je postačujúca na konštatovanie o jeho náprave a preto ani jeho prehlásenie v žiadosti o podmienečné prepustenie, že bude viesť riadny život, sa javí byť skôr účelové a iba formálne.

Na podklade vyššie uvedených skutočností a s odkazom na zákonné a správne dôvody napadnutého uznesenia, bola sťažnosť odsúdeného ako nedôvodná zamietnutá, keďže neboli zistené ani žiadne nesprávnosti v konaní, ktoré napadnutému uzneseniu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný ďalší riadny opravný prostriedok.