KSNR/26Cob/34/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26Cob/34/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4115231185 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4115231185.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: MONSTER ENERGY EUROPE LIMITED, so sídlom Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, England UB6 8UP, IČO: GB 920674920, zastúpený: Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o., so sídlom Štúrova 13, Bratislava, IČO: 36 367 524, proti žalovanému: L&P Agency - SK, s.r.o., so sídlom Metodova 19, Nitra, IČO: 43 798 250, o zaplatenie 2.183,16 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Nitra č. k. 28Cb/217/2015 - 70 zo dňa 28. júna 2016, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 28Cb/217/2015 - 70 zo dňa 28. júna 2016 v napadnutej časti m e n í tak, že žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 130,50 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 924,76 eur.

Odvolací súd p r i z n á v a žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanému v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 2.183,16 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne od 04.03.2015 do zaplatenia a sumu 40,-- eur z titulu paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

2. Vo výroku II. rozsudku súd priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške 130,50 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 358,85 eur.

3. V odôvodnení rozhodnutia v časti výroku o trovách konania súd prvej inštancie uviedol, že o trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 OSP, keď priznal žalobcovi plnú náhradu trov konania, vzhľadom na jeho plný úspech vo veci, vo výške 130,50 eur, ktoré vznikli zaplatením súdneho poplatku za žalobcu, resp. vo výške 358,85 eur za tri úkony právnej pomoci po 91,29 eur, 3 x režijný paušál po 8,39 eur a 20 % DPH. Súd ďalej v odôvodnení tejto časti rozhodnutia uviedol, že náhradu trov právneho zastúpenia za účasť na pojednávaní žalobcovi nepriznal, nakoľko trovy písomne v lehote troch pracovných dní nevyčíslil.

4. Proti rozsudku podal žalobca včas podané odvolanie, ktorým napádal výrok súdu prvej inštancie v časti, v ktorej súd rozhodol o trovách konania (výrok II.).

5. Žalobca sa odvolaním domáhal zmeny napadnutého výroku tak, že súd mu prizná nárok na náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 924,76 eur. Podľa odvolateľa záver súdu o nevyčíslení trov konania v zákonnej lehote nie je správny, nakoľko už dňa 30.06.2016 žalobca prostredníctvom elektronickej pošty riadne a v zákonnej lehote výšku trov konania vyčíslil. 6. Zároveň dňa 01.07.2016 bolo v zákonnej lehote zaslané písomné vyčíslenie trov konania, pričom zásielka bola súdu vydaná dňa 06.07.2016.

7. Podľa žalobcu došlo nedopatrením k prehliadnutiu vyššie uvedených dokumentov, a to najmä na základe skutočnosti, že ako právny zástupca žalobcu vo vyčíslení trov konania, uvádzal v zásade iné úkony, ako tie, ktoré boli súdom priznané.

8. Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

9. Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v súlade s ust. § 470 ods. 1 CSP podľa ustanovení CSP platného a účinného od 01.07.2016, a to podľa ust. § 378 a nasl. CSP, pričom vo veci rozhodol bez nariadenia pojednávania v súlade s ust. § 385 ods. 1 CSP.

10. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, t. j. rozhodnutia v časti výroku o trovách konania, dospel odvolací súd k záveru, že rozhodnutie v napadnutej časti je potrebné v zmysle ust. § 388 CSP zmeniť.

11. Ako z obsahu spisu vyplýva, súd vo veci samej rozhodol rozsudkom, ktorý bol vyhlásený na pojednávaní dňa 28.06.2016. Do doby pokiaľ nebolo podané odvolanie (č. l. 75), t. j. až do 07.09.2016 sa v spise odo dňa vyhlásenia rozhodnutia (č . l. 63) nenachádza žiadne podanie zo strany žalobcu.

Súčasťou podaného odvolania bola aj e-mailová komunikácia žalobcu so súdom, keď dňa 30.06.2016 zasielal vyčíslenie trov konania v predmetnej právnej veci, ďalej fotokópia podacieho lístka (zo dňa 01.07.2016 č. l. 105).

12. Na č. l. 109 spisu sa nachádza úradný záznam súdu, zrejme zo dňa 09.11.2016, z ktorého vyplýva, že príloha bola nájdená v spise 28Cb/43/2015.

13. Z pripojených listinných dokladov jednoznačne vyplýva, že žalobca okrem vyčíslenia trov konania, ktoré zaslal súdu elektronickou poštou dňa 30.06.2016 (o 17.22 hod), toto svoje podanie v lehote troch pracovných dní (§ 151 ods. 1 OSP) doplnil aj písomne, keď vyčíslenie trov konania podal na pošte dňa 01.07.2016.

14. Z uvedeného vyplýva, že žalobca postupoval v súlade s ust. § 151 ods. 1 OSP, trovy konania si riadne a včas vyčíslil, a len chybou súdu sa stalo, že jeho podanie (vyčíslenie trov konania) bolo priradené k inému spisu.

15. Odvolací súd preskúmal dôvodnosť žalobcom predloženého vyúčtovania trov konania, pričom dospel k záveru, že ich dôvodnosť a správnosť vyplýva zo súdneho spisu, a preto priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške 924,76 eura (trovy právneho zastúpenia za 5 úkonov právnej pomoci - prevzatie a príprava zastúpenia, podanie návrhu vo veci samej, vyjadrenie k odporu, 2 x účasť na pojednávaní dňa 10.03.2016 a 28.06.2016 po 91,29 eura; 2 x režijný paušál v roku 2015 po 8,39 eura a 3 x 8,58 eura, spolu vo výške 42,52 eura; preklad dokumentov z anglického do slovenského jazyka vo výške 99,60 eur; cestovné na dve pojednávania pred Okresným súdom Nitra vo výške 45,38 eur a 46,81 eur, náhrada za stratu času vo výške 111,84 eur a 20 % DPH 122,16 eur v súlade s ust. § 11 ods. 1, § 13a ods. 1, § 16 ods. 3 a § 17 vyhl. 655/2004 Z. z.).

16. Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto odvolací súd napadnutý výrok rozsudku súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 924,76 eur.

17. Keďže žalobca bol v konaní pred odvolacím súdom úspešný, priznal mu súd náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % (§ 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP v spojení s ust. § 396 ods. 1 CSP).

18. Toto rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 - 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť byť zastúpený advokátom neplatí, ak je dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ak je dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo ak je dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.