KSNR/26CoZm/8/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26CoZm/8/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4113210794 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Erik Németh ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4113210794.3Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: CD Consulting s.r.o., so sídlom Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 264 29 705, zast. Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421, proti odporcovi: V. F., bytom D. XXX, o zaplatenie zmenkovej sumy 1.386,97 eura s príslušenstvom, o čiastočnom späťvzatí návrhu na začatie konania, jednohlasne, takto

rozhodol:

Odvolací súd p r i p ú š ť a čiastočné späťvzatie návrhu v rozsahu zmenkového úroku vo výške 0,19 % denne, rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 29CbZm/150/2013 - 91 zo dňa 6. novembra 2015 v tejto časti z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e .

Odvolací súd odporcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Okresný súd Nitra rozsudkom č. k. 29CbZm/150/2013 - 91 zo dňa 6. novembra 2015 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi zmenkovú sumu 1.386,97 eura, zmenkový úrok vo výške 0,25 % denne zo sumy 1.386,97 eura od 01.11.2009 do zaplatenia, 6 % ročný úrok zo zmenkovej sumy 1.386,97 eura od 04.01.2010 do zaplatenia a zmenkovú odmenu vo výške 4,62 eura, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň rozhodol, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov právneho zastúpenia v sume 190,03 eura a náhradu iných trov konania v sume 83,-- eur na účet právneho zástupcu navrhovateľa, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 06.11.2015, oznam o verejnom vyhlásení rozsudku bol vyvesený na úradnej tabuli súdu od 30.10.2015 do 06.11.2015.

Podaním doručeným Okresnému súdu Nitra dňa 29.12.2015 vzal navrhovateľ svoj návrh čiastočne späť, a to v rozsahu zmenkového úroku vo výške 0,19 % denne v časti uplatneného zmenkového úroku vo výške 0,25 % denne, čím si navrhovateľ uplatňuje zmenkový úrok vo výške 0,06 % denne. Navrhovateľ v podaní uvádza, že zohľadnil názor NS SR, ktorý vyjadril v zjednocujúcom stanovisku zo dňa 20.10.2015.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 10 ods. l OSP), hodnotiac podanie navrhovateľa zo dňa 29.12.2015 podľa jeho obsahu v zmysle § 41 ods. 2 OSP, dospel k záveru, že ide o čiastočné späťvzatie návrhu na začatie konania a vzhľadom na to, že späťvzatie návrhu bolo podané potom ako súd prvého stupňa rozhodol, ale jeho rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, je potrebné čiastočné späťvzatie návrhu pripustiť, napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušiť a konanie zastaviť.

Podľa § 208 OSP, ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví. Pretože navrhovateľ po rozhodnutí súdu prvého stupňa do času, kým rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, písomným podaním zo dňa 29.12.2015 (č. l. 99 súdneho spisu) vzal svoj návrh na začatie konania v časti späť a odporca nevyjadril nesúhlas, odvolací súd dospel k záveru, že sú splnené všetky podmienky stanovené v § 208 OSP. Pre uvedené dôvody odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v tejto časti zrušil a konanie zastavil.

Nakoľko však odporcovi v súvislosti s týmto konaním žiadne trovy nevznikli, odvolací súd odporcovi ich náhradu nepriznal (§ 146 ods. 2 OSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.