KSNR/25CoPr/8/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25CoPr/8/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4314216822 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4314216822.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členov senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej v právnej veci žalobkyne: T. J., nar. XX.XX.XXXX, bydlisko X. XX, XXX XX D., zastúpenej: JUDr. Jozef Holič, advokát so sídlom Lužická 7, 811 08 Bratislava, proti žalovanému : W.. B. B., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom V. Y. XXX/XX B., ktorý zomrel XX.XX.XXXX, o zaplatenie 6. 119,41 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Levice zo dňa 22. septembra 2016 č.k. 9Cpr/1/2014-95, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e . Žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil a zároveň rozhodol, že žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania. Pri rozhodovaní aplikoval ustanovenia § 63 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Konštatoval, že vo veci ide o majetkový spor, v ktorom sa žalobkyňa domáhala voči žalovanému plnenia. Mal za dôvodné konanie zastaviť, nakoľko žalovaný zomrel a v čase smrti nemal žiadny majetok, ktorý by prešiel na jeho dedičov. Dedičia za poručiteľove dlhy zodpovedajú len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. V danom prípade bol žalovaný nemajetný, preto jeho dedičia po ňom nič nezdedili a teda nemôžu ani zodpovedať za jeho dlhy. Dedičov, ktorých by súd pribral do konania namiesto žalovaného a s nimi pokračoval v konaní by bolo možné zaviazať na plnenie žalobkyni do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Po žalovanom na nikoho neprešli ani práva, ale ani povinnosti. O náhrade trov konania rozhodol súd podľa § 257 CSP. Mal za to, že sú dôvody hodné osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov konania žiadnej zo strán, keď k zastaveniu konania došlo z objektívnych dôvodov, ktoré ani jedna strana sporu nemohla ovplyvniť a zaviniť.

2. Žalobkyňa podala v zákonnej lehote odvolanie a žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na nové konanie a rozhodnutie. Dôvodila, že súd prvej inštancie mal po skončení dedičského konania pokračovať s dedičmi žalovaného. Z napadnutého uznesenia sa nedozvedela, kto sú dedičia žalovaného, či nemal ani nepatrný majetok a komu mali byť uhradené náklady na pohreb. Poukázala na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 1 M OBDO V 8/2007.

3. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP), po zistení, že odvolanie bolo podané stranou v zákonom stanovenej lehote na podanie odvolania (§ 359 CSP a § 362 ods. 1 CSP) a zistení, že spĺňa náležitosti § 363 CSP, viazaný dôvodmi a rozsahom odvolania (§ 379, § 380 CSP), viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie (§ 383 CSP), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP) vec prejednal a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné a napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil. 4. Podľa § 387 ods. 1 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

5. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

6. Civilný sporový poriadok, ktorý bol prijatý zákonom č. 160/2015 Z.z. a nadobudol účinnosť 01.07.2016 vychádza z princípu aplikácie procesných noriem v ňom obsiahnutých na všetky konania, teda aj na tie, ktoré boli začaté pred dňom jeho účinnosti.

7. V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva, že žalobkyňa sa žalobou podanou dňa 04.08.2014 domáhala voči žalovanému náhrady škody vo výške 6.119,41 eura s príslušenstvom. Škodu jej mal spôsobiť žalovaný trestným činom tak, že jej nevyplatil mzdu za obdobie od 01.01.2008 do 04.06.2008 vo výške 1.727,59 eura a náhradu mzdy za obdobie od 01.07.2008 do 08.06.2009 vo výške 4. 391,82 eura. V priebehu konania žalovaný dňa XX.XX.XXXX zomrel. Dedičské konanie po ňom vedené na Okresnom súde Levice pod sp.zn. 6D/104/2015 bolo uznesením zo dňa 3. mája 2016 č.k. 6D/104/2015-46 zastavené z dôvodu, že poručiteľ - žalovaný nezanechal žiaden majetok. V dedičskom konaní boli skúmané majetkové pomery žalovaného a preukázané, že v čase smrti žiadny majetok nevlastnil.

8. Podľa § 63 ods. 1 CSP, ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať.

9. Podľa § 63 ods. 2 CSP, v konaní súd pokračuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, že v konaní pokračuje s dedičmi strany, prípadne s tými, na ktorých podľa výsledku dedičského konania prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve.

10. Podľa § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

11. Odvolací súd posudzujúc prejednávanú vec v zmysle vyššie uvedených skutočností a zákonných ustanovení dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je vecne správne. Pokiaľ súd prvej inštancie vychádzal z toho, že dedičské konanie bolo zastavené preto, že žalovaný nezanechal žiaden majetok ani nebolo preukázané, že žalovaný mal iný majetok, vo vzťahu ku ktorému by prichádzalo do úvahy právne nástupníctvo, boli splnené predpoklady pre rozhodnutie súdu prvej inštancie o zastavení konania podľa § 63 ods. 1 CSP.

12. Odvolací súd v zmysle § 387 ods. 3 CSP sa pri posudzovaní danej veci zaoberal námietkou žalobkyne uvedenou v odvolaní, podľa ktorej mal súd prvej inštancie po skončení dedičského konania pokračovať s dedičmi žalovaného. Uvedenú námietku odvolací súd nepovažoval za dôvodnú. Ustanovenie § 63 ods. 2 CSP ustanovuje súdu povinnosť pokračovať v konaní s dedičmi len čo sa skončí konanie o dedičstve vtedy, ak je to objektívne možné. Pokiaľ neexistuje osoba, na ktorú podľa právneho poriadku prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, v takom konaní nie je možné pokračovať. Z povahy veci vyplýva, že nie je možné pokračovať v konaní, ak neexistuje právny nástupca zomrelej strany, ktorého zákon v § 470 Občianskeho zákonníka, dosadzuje do právneho postavenia zomrelého vo vzťahu k jeho povinnosti. Pokiaľ žalobkyňa v odvolaní poukázala na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. januára 2008 sp.zn. 1 M OBDO V 8/2007, odvolací súd konštatuje, že toto rozhodnutie na danú vec nedopadá, keďže sa zaoberá zodpovednosťou ručiteľa po smrti dlžníka.

13. Na základe uvedeného odvolací súd napadnuté súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

14. O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 255 ods. 2. v spojení s ust. § 396 ods. 1 CSP a vyslovil, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania, nakoľko po smrti žalovaného neexistuje osoba, na ktorú prešla povinnosť uplatnená v predmetnom konaní.

Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3:0. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).