KSNR/25Co/807/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/807/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112217708 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Harbuta ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4112217708.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dušana Harbutu a členov senátu JUDr. Ingrid Doležajovej a JUDr. Soni Zmekovej v právnej veci navrhovateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Bratislava, Dostojevského rad 4, regionálne riaditeľstvo Nitra, Coboriho 9, proti odporcovi: CREATIVA, s.r.o., so sídlom Nitra, Tr. A. Hlinku 606/35, IČO: 36 665 614, o zaplatenie 64,39 eura s príslušenstvom, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Nitra zo dňa 18. marca 2014 č.k. 14C/143/2013-137, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

Navrhovateľovi nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 64,39 eura s 9% ročným úrokom z omeškania od 28. 06. 2009 do zaplatenia, konanie o vzájomnom návrhu odporcu zastavil a odporcovi uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov konania v sume 16,50 eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku navrhovateľovi. Z vykonaného dokazovania mal za preukázaný skutkový stav, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ uzavrel s odporcom riadne a platne poistnú zmluvu, na základe ktorej sa odporca zaviazal platiť dojednané poistné, pričom neuhradil splátku poistného vo výške 75,75 eur za obdobie od 27. 06. 2009 do 26. 09. 2009, ktorá bola splatná 27. 06. 2009. Až dňa 13. 01. 2010 požiadal navrhovateľa o zrušenie poistnej zmluvy z dôvodu prevodu vlastníckeho práva k poistenému vozidlu dňom 17. 09. 2009, čo preukázal navrhovateľovi zápisom zmeny držiteľa v osvedčení o evidencii vozidla. Za obdobie od 27. 06. 2009 do 17. 09. 2009 vznikol navrhovateľovi nárok na zaplatenie pomernej časti poistného vo výške 64,39 eura, ktorú povinnosť si odporca nesplnil. Po právnej stránke posúdil predmetnú vec podľa ustanovení § 9 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o povinnom zmluvnom poistení“), § 803 ods. 1, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), § 103, § 83, § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OSP“) konštatujúc, že odporca si svoju povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nesplnil tým, že nezaplatil poistné za obdobie do zániku poistnej zmluvy. Z tohto dôvodu navrhovateľ má v zmysle ustanovenia § 803 Občianskeho zákonníka nárok na poistné až do zániku poistnej zmluvy. Súd prvého stupňa návrhu navrhovateľa, a to aj s poukazom na nečinnosť odporcu, ktorý prevzal predvolanie na pojednávanie, tohto pojednávania sa nezúčastnil, svoju neúčasť neospravedlnil, vyhovel v plnom rozsahu a zaviazal odporcu na zaplatenie dlžného poistného v sume 64,39 eura. Dôkazné bremeno o zaplatení poistného spočíva na odporcovi, ktorý bol na predloženie dôkazov o zaplatení poistného vyzvaný súdom, do dňa rozhodnutia súdu doklady preukazujúce zaplatenie poistného nedoložil, pojednávania sa nezúčastnil bez ospravedlnenia. Z tohto dôvodu súd prvého stupňa konštatoval, že odporca neuniesol dôkazné bremeno svojho tvrdenia, keď nepreukázal uhradenie poistného a jeho tvrdenia v podanom odpore považoval za účelové a nepreukázané, vykonané v snahe vyhnúť sa plneniu. Konanie o vzájomnom návrhu zastavil z dôvodu prekážky začatého konania, keď zistil, že na Okresnom súde Nitra prebieha to isté konanie, tých istých účastníkov konania, vedené pod spisovou značkou 7C/298/2012, 12C/135/2012, 12C/118/2012, preto podľa § 83 OSP nie je možné, aby na tom istom súde bolo vedené to isté konanie vo viacerých veciach. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP tak, že úspešnému navrhovateľovi priznal náhradu trov konania vo výške 16,50 eura za zaplatený súdny poplatok.

Rozsudok súdu prvého stupňa napadol odvolaním v zákonnej lehote odporca namietajúc odňatie možnosti konať pred súdom, keďže predvolanie na pojednávanie mu bolo doručené neskôr, ako bol vytýčený termín pojednávania, odvolateľ sa nemohol z vlastnej viny zúčastniť tohto pojednávania, spätne ospravedlnil svoju neúčasť a žiadal o nový termín pojednávania. Ďalej namietal, že súd nevykonal riadne a úplné dokazovanie, čím ukrátil odvolateľa na právach. Domáha sa preto jeho zrušenia a vrátenia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Navrhovateľ, reagujúc na odvolanie odporcu, v podanom písomnom vyjadrení sa stotožnil s napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa dôvodiac, že odporca napriek tomu, že už v podanom odpore spochybňoval jeho pohľadávku, v konaní nepredložil žiadny relevantný dôkaz, ktorým by preukázal, že dlžné poistné na tejto poistnej zmluve zaplatil, ktorá dôkazná povinnosť je jednoznačne na strane odporcu. Z uvedeného dôvodu navrhuje napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 OSP) po preskúmaní napadnutého rozsudku, konania, ktoré mu predchádzalo a odvolania odporcu podľa § 205 ods. 1, ods. 2 OSP, súc viazaný dôvodmi a rozsahom tohto odvolania (§ 212 ods. 1 OSP), skutkovým stavom zisteným súdom prvého stupňa podľa § 213 ods. 1 OSP, bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP, za splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 156 ods. 3 OSP dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je opodstatnené, a preto napadnutý rozsudok vo veci samej ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil.

Predmetom konania v danej veci bol návrh navrhovateľa, ktorým sa domáhal zaplatenia sumy 64,39 eura z titulu nezaplateného poistného vyplývajúceho zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na osobné motorové vozidlo zn. C., evidenčné číslo L

V danej veci súd prvého stupňa vykonal dostatočné dokazovanie, jednotlivé dôkazy vyhodnotil a na ich závere vec aj správne právne posúdil. Následne vo veci rozhodol napadnutým rozsudkom, s ktorým sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožnil, a preto ho podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil. Zároveň odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa rozsudok aj v dostatočnej miere a správne tak po právnej, ako aj skutkovej stránke odôvodnil, s ktorým odôvodnením sa v plnom rozsahu stotožnil, a preto na správnosť týchto dôvodov ďalej, podľa § 219 ods. 2 OSP, iba poukazuje.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd iba dodáva, že dôkazné bremeno preukázania uhradenia navrhovateľom uplatňovanej pohľadávky zaťažovalo odporcu, ktorý mal povinnosť súdu označiť, kedy a ako mu poistné za predmetné obdobie do zániku poistenia uhradil a mal tiež povinnosť predložiť alebo aspoň o tom označiť dôkazný prostriedok. Len takto mohol odporca poprieť pravdivosť tvrdenia navrhovateľa o neuhradení mu jeho pohľadávky a teda vyvrátiť jeho tvrdenie o neexistencii jeho dlhu voči navrhovateľovi. Právny základ navrhovateľa na úrok z omeškania vyplýva z ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý čo do výšky úrokov z omeškania odkazuje na vykonávací predpis, ktorým je práve Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z.. Keďže odporcom v tomto konaní vznesený vzájomný návrh je totožný s jeho vzájomným návrhom vzneseným ním už skôr v inom konaní, nie je možné o ňom z tohto dôvodu konať a rozhodovať v tomto (neskoršom - neskoršie začatom) súdnom konaní.

K námietke odporcu uvedenej v podanom odvolaní, týkajúcej sa odňatia možnosti konať pred súdom prvého stupňa, keď mu súd doručil predvolanie na pojednávanie neskôr, ako bol vytýčený termín pojednávania, odvolací súd konštatuje, že táto námietka nie je pravdivá, je účelová. Zo spisového materiálu súdu prvého stupňa vyplýva, že súd prvého stupňa dňa 14. 11. 2013 vytýčil termín pojednávania na deň 18. marca 2014, ktoré predvolanie spolu s výzvou odporcovi o odstránení vád vzájomného podania doručil dňa 09. 12. 2013. Pojednávania dňa 18. 03. 2014 sa odporca nezúčastnil a svoju neúčasť neospravedlnil. Z uvedeného prehľadu nevyplýva pravdivosť tvrdení odporcu o oneskorenom doručení predvolania na pojednávanie, keďže predvolanie prevzal s predstihom troch mesiacov. Týmto postupom súdu prvého stupňa nemohla byť odporcovi odňatá možnosť konať pred súdom, túto možnosť si zmaril sám.

K ďalšej námietke odporcu, týkajúcej sa nevykonania riadneho a úplného dokazovania, odvolací súd iba opätovne dodáva, že dôkazné bremeno preukázania zaplatenia dlžného poistného navrhovateľovi bolo na odporcovi, ktorý v rámci konania nepredložil v tomto smere žiadne dôkazy.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ustanovení § 224 a § 142 ods. 1 OSP, úspešnému navrhovateľovi vzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania, keďže si však žiadne neuplatnil, odvolací súd mu žiadne nepriznal.

Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.