KSNR/25Co/584/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/584/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4114236675 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4114236675.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej v právnej veci žalobkyne: Q.. S. W., bydlisko K., Q. B. XX, zastúpenej: JUDr. Eva Matejovová, advokátka so sídlom v Nitre, Hollého 12, IČO: 42 049 423, proti žalovanému: Y. W., bydlisko K., Q. B. XX, o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 07. mája 2015 pod č.k. 15C/275/2014-21 takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie, v ktorom sa žalobkyňa domáhala zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva . Výzvou zo dňa 02.04.2015 vyzval žalobkyňu na zaplatenie súdneho poplatku za podanie návrhu v lehote 10 dní od prevzatia výzvy. Výzvu prevzala 10.04.2015. V stanovenej lehote súdny poplatok nezaplatila, preto s poukazom na ustanovenie §10 ods.1,2 zákona č. 71/1992 Zb. konanie zastavil.

2. Žalobkyňa podala proti tomuto uzneseniu odvolanie a zároveň žiadala o oslobodenie od súdnych poplatkov.

3. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP) po zistení, že odvolanie bolo podané stranou, v neprospech ktorej bolo rozhodnutie vydané a v zákonom stanovenej lehote (§359, § 362 ods. 1 CSP) a zistení, že odvolanie spĺňa náležitosti § 363 a nasl. CSP, preskúmal napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie , viazaný rozsahom a dôvodmi odvolaní (§ 379 ods.1 CSP, § 380 ods.1 CSP) bez nariadenia odvolacieho pojednávania a (§ 385 ods.1 CSP), dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie je potrebné v zmysle ustanovenia § 387 CSP potvrdiť.

4. Zákonom č. 160/2015 z 21. mája 2015 nadobudol účinnosť od 01.07.2016 nový Civilný sporový poriadok( ďalej len CSP).

Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

Podľa ods.2 citovaného ustanovenia, právne účinky úkonov, ktoré nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konanie začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia toho zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. Z toho vyplýva, že nová právna úprava sa použije na všetky konania začaté aj pred účinnosťou zákona. V danej veci súd prvej inštancie vo veci rozhodol 07.05.2015,preto všetky procesné úkony účastníkov konania a procesný postup súdu odvolací súd posudzoval ešte podľa ustanovení OSP a na odvolacom súde od účinnosti CSP od 01.07.2016.

5.Podľa § 1 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení (ďalej len "Zákon o súdnych poplatkoch"), súdne poplatky (ďalej len "poplatky") sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy, súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v Sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 1, písm. a/ Zákona o súdnych poplatkoch, poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby, návrhu, odvolania , žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti alebo alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom žalobca alebo navrhovateľ, odvolateľ , ten, kto podal žalobu na obnovu konania, dodvolateľ a ten, kto podal kasačnú sťažnosť. (§ 5 ods. 1, písm. a/ Zákona o súdnych poplatkoch).

Podľa § 8 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania ,dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd podľa § 9 vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote 10 dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. (§ 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch).

6.V súdenej veci z obsahu spisu nesporne vyplýva, že žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 18.12.2014 sa žalobkyňa domáhala zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam. Nakoľko s podaním návrhu si nesplnila svoju poplatkovú povinnosť, výzvou zo dňa 02.04.2014 pod čk. 15 C 275/2014-19 bola súdom prvej inštancie vyzvaná na zaplatenie súdneho poplatku za návrh vo výške 4800,- eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy. Zároveň bola poučená o tom, že v prípade nezaplatenia poplatku v určenej lehote, súd konanie zastaví. Výzvu prevzala10.04.2015, v stanovenej lehote zostala nečinná a súdny poplatok nezaplatila. Následne súd prvej inštancie preskúmavaným uznesením konanie vo veci zastavil. Žalobkyňa podala proti uzneseniu odvolanie a zároveň žiadala o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. Súd prvej inštancie uznesením zo dňa 23.11.2015 pod č.k. 15 C 275/2014-63 žalobkyni nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.12.2015.Potom výzvou zo dňa 12.02.2016 súd prvej inštancie opätovne vyzval žalobkyňu na zaplatenie súdneho poplatku v lehote 10 dní od prevzatia výzvy v sume 9600 eur. Výzva bola doručená právnej zástupkyni žalobkyne 02.03.2016. Súdny poplatok nebol v stanovenej lehote zaplatený a nebol zaplatený ani ku dňu rozhodnutia odvolacieho súdu o odvolaní proti uzneseniu o zastavení konania. Preto odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.

Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).