KSNR/25Co/530/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 21.2.2017

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/530/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4614205617 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4614205617.4ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej v právnej veci žalobcu: EOS KSI, s.r.o. , so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 zastúpeného: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, za ktorú koná Mgr. Tomáš Kušnír, proti žalovanej: N., nar. XX.XX.XXXX, bydlisko M. o zaplatenie 602,08 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Topoľčany zo dňa 24.júna 2016 pod č.k.6C 148/2014-190 takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti do sumy 602,08 eura s príslušenstvom m e n í tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 602,08 eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V ostatnej zamietajúcej časti týkajúcej sa úroku z omeškania zo sumy 602,08 eura od 16.07.2013 do zaplatenia rozsudok súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

Žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1.Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu na zaplatenie sumy 724,56 eura s príslušenstvom zamietol. Žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,75% zo sumy 1 euro od 04.04.2013 do zaplatenia, vo výške 8,75% ročne zo sumy 1.518,22 eura od 01.05.2013 do zaplatenia a úrok z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 12 eur od 29.05.2013 do zaplatenia a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že o nich rozhodne do 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

V dôvodoch písomného rozhodnutia uviedol, že predmetom konania je rozhodnutie o nároku žalobcu vyplývajúceho z faktúry č. 7401177868 na sumu 724,56 eura splatnej 15.07.2013 a o úrokoch z omeškania z priznaných súm fakturovaných vyššie uvedenými faktúrami na sumu 1.518,22 eura, sumu 1 euro a sumu 12 eur, v ktorej časti bol rozsudok tunajšieho súdu rozsudkom Krajského súdu v Nitre potvrdený. Z vykonaného dokazovania súd zistil, že dňa 29.11.2006 uzatvoril žalobca so žalovanou zmluvu o dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti. Vznikol medzi nimi spotrebiteľský zmluvný vzťah o odbere plynu v zmysle zákona o energetike a Občianskeho zákonníka. Predmetom konania vzhľadom na rozhodnutie Krajského súdu v Nitre zostal nárok žalobcu uplatnený z faktúry č. 7401177868 na sumu 724,56 eura splatnej 15.07.2013, ktorou žalobca fakturoval vyúčtovacou faktúrou za obdobie 19.11.2012 až 31.05.2013 žalovanej nedoplatok vo výške 724,56 eura, keď vychádzal z toho, že fakturovaná suma bola 1.398,11 eura a prijaté preddavkové platby za opakované dodávky 673,55 eura. V danej veci mal za preukázané, že dňa 20.05.2011 bol u žalovanej montovaný nový plynomer s výrobným číslom 06842971-041-11 o čom bol spísaný záznam o mimoriadnej udalosti a montážny list meradla. Dňa 29.12.2012 žalovaná nahlásila na plynárenský dispečing únik plynu. Pracovník SPP - distribúcia bol v ten istý deň skontrolovať plynomer žalovanej Pri hľadaní úniku plynu zdemontoval ochranné plomby, aby mohol skontrolovať prípadný únik plynu, ktorý nenašiel a na plynomer osadil nové plomby. Žalovaná listom zo dňa 06.04.2013 požiadala žalobcu o odpojenie plynomeru, ktorý odpovedal listom zo dňa 16.04.2013. Pracovníci SPP - distribúcia prišli demontovať meradlo dňa 21.05.2013, bol spísaný montážny list so záznamom, že k demontáži meradla nedošlo pre neumožnenie zo strany žalovanej. Žalovaná uvedené poprela, keď podľa nej v tento deň u nich nikto nebol a ani nezazvonil. Podľa žalobcu, keď demontáž meradla nebola umožnená, bol stav k ukončeniu zmluvy o dodávke plynu t.j. konečný stav meradla k 31.05.2013 stanovený odhadom podľa typového diagramu dodávky a to 6450 m3. Meradlo žalovanej bolo demontované dňa 03.07.2013 v jej neprítomnosti. Pri demontovaní meradla bol zistený iný stav ako stav stanovený odhadom. Preto žalobcom bola vystavená opravná faktúra č. 7413876421 s konečným stavom meradla 6212 m3. Listom zo dňa 14.08.2013 označeného ako upomienka - dôrazná výzva na zaplatenie pohľadávky žalobca žalovanú upozornil na vedené pohľadávky voči nej s neuhradeným zostatkom 1.518,22 eura, 1 euro a 724,56 eura splatná suma s dátumom splatnosti 15.07.2013. Následne dňa 15.08.2013 vystavil opravnú faktúru č. 7413876421 k faktúre č. 7401177868 s vyčísleným preplatkom 122,48 eura týkajúca sa fakturačného obdobia 19.11.2012 až 31.05.2013. V opravnej faktúre sa ďalej uvádza, že ak reklamovanú faktúru žalovanú uhradila a k dátumu jej vystavenia neeviduje žalobca pohľadávku, bude jej preplatok z opravnej faktúry zaslaný. Ak reklamovanú faktúru neuhradila, použije ju na jej úhradu preplatok z opravnej faktúry.Na daný skutkový stav aplikoval ustanovenia § 71 ods. 1, 2 zákona č. 251/2012, § 76 ods. 1 - 12 zákona č. 251/2012 Z.Z,§ 23 ods. 1 - 5 zákona č. 409/2007 Z. z.,§ 52 ods.1,3,4 OZ, § 53 ods.1,2 OZ, § 54 ods.1 OZ, § 517 ods. 2 OZ,§ 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z,§ 10c citovaného nariadenia vlády a uviedol, že napriek tomu, že žalobca vystavil žalovanej uvedenú opravnú faktúru k faktúre č. 7401177868 domáha sa zaplatenia sumy 724,56 eura, ktorá bola fakturovaná faktúrou č. 7401177868 titulom nedoplatku. Fakturačné obdobie je 19.11.2012 až 31.05.2013, t.j. dátum kedy došlo k ukončeniu zmluvy o dodávke plynu a končený stav meradla bol stanovený odhadom podľa typového diagramu dodávky. K takémuto výpočtu žalobca pristúpil napriek tomu, že v konaní žiadnym spôsobom nepreukázal, že žalovaná neumožnila uskutočniť demontáž meradla dňa 21.05.2013 a konečný stav bol stanovený odhadom. Takýto postup bol v rozpore s ustanovením § 76 citovaného zákona o energetike, keď podľa odseku 6 základom na účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom a odberateľom je dodané množstvo energie. Podľa odseku 7 citovaného zákonného ustanovenia, dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu alebo na základe údajov o dodávke plynu určených typovým diagramom dodávky. Žalobca mal postupovať s fakturovaním za dodávku plynu na základe skutočne nameraných údajov o dodávke plynu. V konaní žalovaná poprela, že dňa 21.05.2013 neumožnila demontáž meradla, žalobcovi nič nebránilo v tom, aby bola vopred informovaná o tom, že má dôjsť k demontáži meradla. Zo spísaného montážneho listu z uvedeného dňa pritom nevyplýva, že bolo znemožnené zistenie skutočne nameraných údajov o dodávke plynu. Pokiaľ žalobca nepostupoval podľa zákonného ustanovenia, nie je možné mu priznať nárok na základe predmetnej faktúry, kedy stav meradla bol stanovený odhadom podľa typového diagramu dodávky. Preto návrh zamietol čo do uplatnenej sumy fakturovanej faktúrou č. 7401177868 na sumu 724,56 eura s príslušenstvom.

V zmysle intencií rozhodnutia Krajského súdu v Nitre rozhodol ďalej súd o úroku z omeškania z priznanej sumy a potvrdenej rozsudkom Krajského súdu v Nitre vo výške 1.531,22 eura pozostávajúcej z fakturovaných súm a to faktúrou č. 7419127701 na sumu 1.518,22 eura, faktúrou č. 3650001289 na sumu 1 euro a faktúrou č. 4027002640 na sumu 12 eur. O trovách konania rozhodol podľa § 151 ods. 3 OSP.

2.Žalobca podal proti rozsudku odvolanie v jeho zamietajúcej časti týkajúcej sa zaplatenia sumy 602,08 eura. Nestotožnil sa s názorom súdu prvej inštancie , pre ktorý žalobu zamietol. Uviedol, že dostatočným spôsobom preukázal, že spotreba plynu bola ku dňu 03.07.2013 ku dňu reálneho odpočtu 6 212 m3. Z toho dôvodu vystavil opravnú faktúru č. 74138764221 k faktúre č. 7401177868 s vyčísleným preplatkom 122,48 eura. Predmetný preplatok predstavoval rozdiel medzi stavom meradla určený odhadom podľa typového diagramu dodávky a reálnym stavom určeného meradla. Vyčíslený preplatok 122,48 eura predstavuje spotrebu plynu 238m3, ktorú žalovaná nespotrebovala. Jeho nárok je nedôvodný len v sume 122,48 eura. Žalovaná za rozhodné obdobie spotrebovala 6 212 m3, za čo mu patrí odmena 602,08 eura. Preto tvrdenie súdu , že žiadnym spôsobom nepreukázal, že neumožnil uskutočniť demontáž meradla je bezpredmetné, pretože dňa 03.0.2013 došlo ku skutočnému odpočtu určeného meradla. Napadnutý rozsudok žiadal zrušiť a uplatnil si náhradu trov konania.

3. Žalovaná sa k odvolaniu nevyjadrila.

4.Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací (§ 34 CSP) po zistení, že odvolanie bolo podané stranou, v neprospech ktorej bolo rozhodnutie vydané a v zákonom stanovenej lehote (§359, § 362 ods. 1 CSP) a zistení, že odvolanie spĺňa náležitosti § 363 a nasl. CSP, preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie , viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania( § 379 ods.1 CSP,§ 380 ods.1 CSP), prejednal odvolanie žalobcu na odvolacom pojednávaní( § 365ods.1CSP), zopakoval dokazovanie oboznámením faktúr na čl. 12,57, vyjadrenia žalobcu na čl .71, výsluchom strán sporu a dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 388 CSP zmeniť.

5.Zákonom č. 160/2015Z.z. z 21. mája 2015 nadobudol účinnosť od 01.07.2016 nový Civilný sporový poriadok. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, právne účinky úkonov, ktoré nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konanie začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia toho zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. Z toho vyplýva, že nová právna úprava sa použije na všetky konania začaté aj pred účinnosťou zákona. V danej veci súd prvej inštancie vo veci rozhodol 24.06. 2016,preto všetky procesné úkony účastníkov konania a procesný postup súdu odvolací súd posudzoval ešte podľa ustanovení OSP a na odvolacom súde od účinnosti CSP od 01.07.2016. 6.Medzi účastníkmi konania nebol sporný ich vzájomný vzťah založený uzatvorením zmluvy o odbere plynu dňa 29.11.2006. Z obsahu žaloby vyplýva, že predmetom konania uplatneného nároku bol nárok žalobcu z faktúry číslo 7401177868 na sumu 724,56 eura splatnej 15. júla 2013. Uvedená faktúra sa nachádza na č.l. 12 spisu a vyplýva z nej nedoplatok za obdobie od 19.11.2012 do 31.05.2013 v sume 724,56 eura. Na č.l. 57 spisu sa nachádza opravená faktúra zo dňa 15.08.2013, z ktorej vyplýva, že za uvedené fakturačné obdobie 19.11.2012 do 31.05.2013 vznikol žalovanej preplatok v sume 122,48 eura. Žalobca sa k týmto dvom vystaveným faktúram vyjadril svojim písomným podaním zo dňa 17.02.2015, doručeným súdu 23.02.2015 (č.l. 71) a uviedol, že jeho pracovníci 21.05.2013 sa snažili demontovať meradlo žalovanej, čo im neumožnila a preto bol konečný stav meradla nameraný ku dňu 31.05.2013 odhadom, podľa typového diagramu dodávky. Meradlo bolo fyzicky demontované až dňa 03.07.2013 z dôvodu neuhradenia dlžnej sumy. Pri demontovaní meradla bol na meradle zistený iný stav, ako stav stanovený odhadom. Vzhľadom k tomu bola vystavená opravená faktúra číslo 7413876421, na ktorej bol konečný stav meradla opravený na 6 212 m3, oproti pôvodnému stanovenému odhadom 6 450 m3. Z toho vyplýva, že žalobca sa domáhal svojho nároku, zaplatenia sumy 724,56 eura titulom faktúry 741177868, ktorá bola opravená a bola vystavená faktúra číslo 7413876421, z ktorej vyplýva, že odporkyni vznikol preplatok v sume 122,48 eura. Súd prvej inštancie správne zistil skutkový stav. Žalobu však zamietol s poukazom na ustanovenie § 76 ods.6 ,7zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že žalobca mal pri fakturácii postupovať podľa skutočne nameraných údajov o dodávke plynu. Žalovaná nebola informovaná o demontáži meradla a z montážneho listu nevyplýva, že bolo znemožnené zistenie skutočne nameraných údajov o dodávke plynu. Preto žalobcovi nemožno priznať nárok na základe faktúry, kedy stav meradla bol stanovený odhadom podľa typového diagramu dodávky. Odvolací súd sa s názorom súdu prvej inštancie nestotožnil. Žalobca sa v podanom odvolaní domáhal zaplatenia sumy 602,08 eura s príslušenstvom. Uvedená suma predstavuje rozdiel medzi pôvodne vystavenou faktúrou , kedy stav meradla bol vyčíslený odhadom a faktúrou opravenou, kedy žalobca vystavil novú faktúru na základe skutočnej spotreby plynu. Žalovaná plyn za uvedené obdobie spotrebovala, preto je povinná na základe zmluvy zaplatiť žalobcovi sumu zodpovedajúcu spotrebovanému plynu. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti zmenil a priznal žalobcovi 602,08 eura. 7.Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie v časti uplatneného úroku z omeškania, ktorého sa žalobca domáhal od splatnosti faktúry 7401177868 na sumu 724,56 eura splatnej 15.06.2013.Svoj nárok v tejto časti odôvodnil tým, že uvedeným dňom nastala splatnosť faktúry a od nasledujúceho dňa sa žalovaná dostala do omeškania. Odvolací súd žalobcovi úrok z omeškania nepriznal. Žalobca svojim postupom vystavením dvoch faktúr uviedol žalovanú do omylu. Pokiaľ prvú faktúru vystavil na sumu 724,56 eura na základe odhadu a potom mal vystaviťopravnú faktúru, ktorá mala znieť na celkovú sumu, ktorú je žalovaná povinná zaplatiť na základe skutočného množstva nameraného plynu. Postup žalobcu nebol zrejmý stranám sporu ani v priebehu konania, v ktorom žalobca vysvetľoval svoj postup. Takýto zmätočný postup žalobcu je súdu známy zo všetkých konaní, v ktorých sa domáha plnenia na základe ním vystavených faktúr. Ak vystavil nesprávnu faktúru, mal ju stornovať a žalovanej doručiť novú opravnú faktúru so všetkými náležitosťami. 8. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací podľa ustanovení § 396 a § 262 ods. 1 CSP, úspešnému žalobcovi vzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania. O výške trov odvolacieho konania rozhodne podľa § 262 ods. 1 CSP súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov v senáte 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP), to neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).