KSNR/25Co/186/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/186/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413207616 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413207616.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners a.s., so sídlom Prievozská 37, Bratislava, IČO: 35 944 471, proti žalovanému: U. S., bytom O. XXX, o zaplatenie sumy 13,27 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 25. januára 2015 pod č.k. 11Ro/239/2013-15, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie z r u š u j e .

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením návrh na vydanie platobného rozkazu zo dňa 31. 03. 2006 odmietol. Pri rozhodovaní aplikoval ustanovenie § 43 ods. 1, 2, 3 OSP, podľa ktorého postupoval z dôvodu, že žalobca na podklade výzvy na odstránenie vád podania v súdom určenej 10-dňovej lehote, napriek riadnemu doručeniu výzvy právnemu zástupcovi žalobcu, nedostatky svojho podania neodstránil. Vychádzal zo skutočnosti, že výzvou bol právny zástupca žalobcu vyzvaný, aby návrh zo dňa 20. 07. 2006 (správne malo byť dňa 23. 03. 2006) podpísal a podpísaný doručil v potrebnom počte vyhotovení do 10 dní odo dňa doručenia výzvy pod hrozbou odmietnutia podania. Keďže žalobca uvedené nedostatky neodstránil, v konaní nebolo možné pokračovať, preto v súlade s § 43 ods. 2 OSP podanie žalobcu odmietol. Záverom rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP.

2. Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca a domáhal sa jeho zrušenia a vrátenia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie z dôvodu, že návrh na vydanie platobného rozkazu bol podaný dňa 31. 03. 2006 a uvedené podanie bolo uskutočnené elektronickými prostriedkami (zaznamenané na DVD nosiči) podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko žalobca podával viacero návrhov s obdobným obsahom, avšak proti viacerým žalobcom, rozhodol sa využiť ustanovenie § 42 ods. 1 OSP, ktoré mu umožňovalo urobiť podanie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom, pričom v zmysle § 7 Vyhlášky č. 542/2002 Z.z. Národného bezpečnostného úradu, podstata zaručeného elektronického podpisu spočíva práve v tom, že na takto podpísaný dokument sa hľadí ako na tlačový dokument podpísaný vlastnoručným podpisom. Podanie spĺňalo všetky náležitosti, ktoré zákon pre podanie vyžaduje. K návrhu boli tiež pripojené relevantné dôkazy, rovnako podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti trval na prejednaní podaného návrhu, pretože neexistujú prekážky, ktoré by odôvodňovali postup súdu prvej inštancie podľa § 43 ods. 2 OSP. Návrh spĺňa formálne a materiálne podmienky stanovené v ustanovené § 79 ods. 1 a § 42 ods. 3 OSP a vo veci preto je možné pokračovať.

3. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP), po zistení, že odvolanie bolo podané stranou sporu v zákonom stanovenej lehote na podanie odvolania (§ 359, 362 ods. 1 CSP) a zistení, že spĺňa náležitosti § 363 CSP, viazaný dôvodmi a rozsahom odvolania (§ 379, § 380 CSP), viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie (§ 383 CSP), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP) vec prejednal a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie je potrebné podľa § 389 ods. 1 písm. d) CSP zrušiť.

4. S účinnosťou od 01. 07. 2016, prijatím zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“), došlo v súlade s § 473 CSP k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Nová právna úprava dôsledne dodržiava princíp okamžitej aplikovateľnosti procesnoprávnych noriem, ktorý znamená, že nová procesná úprava sa použije na všetky konania, a to aj na konania začaté pred dňom účinnosti CSP s ustanovenými výnimkami z tohto základného pravidla.

5. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

6. Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

7. Podľa § 389 ods. 1 písm. d) CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali.

8. Podľa § 42 ods. 1 OSP účinného do 30. 06. 2016, podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

9. Podľa § 125 ods. 2 CSP účinného od 01. 07. 2016, podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

10. Podľa tvrdenia žalobcu v odvolaní bola žaloba na vydanie platobného rozkazu doručená okresnému súdu dňa 31. 03. 2006 ako elektronické podanie na DVD nosiči podpísané zaručeným elektronickým podpisom, čím predmetné podanie spĺňa formálne a materiálne podmienky stanovené ustanoveniami § 71 ods. 1 a § 42 ods. 3 OSP.

11. V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva, že žaloba zo dňa 23. 03. 2006 bola na Okresný súd Nové Zámky podaná dňa 26. 03. 2013. Podľa doplnenia predkladacej správy podanie nie je opatrené podacou pečiatkou z dôvodu, že malo byť zaregistrované tak, ako keby bolo podané ku dňu, kedy ho žalobca predložil prvýkrát (bod 62 rozsudku ESĽP). Dátum podania na súd (26. 03. 2013) vyplýva aj zo sprievodného listu pod Spr 384/13 (č.l. 8). Z vykonanej lustrácie nevyplýva spojitosť s predchádzajúcim konaním.

12. Súd prvej inštancie v doplnení predkladacej správy a v následnom doplnení chronológie podaní spoločnosti Lawyer Partners a.s. zo dňa 30. 06. 2016 a druhom doplnení chronológie podaní spoločnosti Lawyer Partners a.s. zo dňa 18. 07. 2016 evidovaných pod Spr 794/2015, predložil chronologický rozpis podaní nasledovne: prvé podanie 31. 03. 2006 - Spr 316/06 - 2 ks DVD nosičov s názvom OS083 Nové Zámky 001 a OS083 Nové Zámky 002, ktoré boli vrátené 05. 04. 2006 - Spr 328/06, druhé podanie: 26. 07. 2006 - Spr 637/06 - 2 ks DVD nosičov s názvom OS083 Nové Zámky 001 a OS083 Nové Zámky 002, ktoré boli vrátené 30. 10. 2006 - Spr 875/06 (či šlo o totožné podanie ako podanie z 31. 03. 2006 sa neskúmalo, zrejme však išlo o ďalšie žaloby), tretie podanie: 19. 10. 2006 - Spr 875/06 - 2 ks DVD nosičov doručených súdu už dňa 31. 03. 2006, ktoré boli vrátené 30.10.2006 - Spr 875/06. Posledné podanie bolo doručené súdu osobne dňa 26. 03. 2013 a obsahovalo 45 DVD nosičov, sprievodný list a plnomocenstvo. Sprievodný list bol zapísaný do registra Spr 384/2013. DVD nosiče obsahovali 29689 podaní, ktoré boli adresované 25 okresným súdom. Okresného súdu Nové Zámky sa týkalo 1858 podaní. Tieto boli prekopírované na externý hard disk, vytlačené a odovzdané na spracovanie zamestnancom podateľne. Lustrácia bola vykonávaná priebežne. Posledné podanie zo dňa 26. 03. 2013 obsahuje podania zo dňa 31. 03. 2006 a ďalšie podania z 26. 07. 2006. Na potvrdeniach o prijatí návrhu sa uvádzal len dátum 31. 03. 2006, preto vznikol rozpor v dátumoch na tých podaniach, ktoré boli súdu pôvodne doručované druhým podaním dňa 26. 07. 2006, na ktorých je dátum 20. 07. 2006.

13. K tvrdeniu žalobcu v odvolaní, že žaloba na vydanie platobného rozkazu bola doručená súdu prvej inštancie ako elektronické podanie v roku 2006 odvolací súd, opierajúc sa o svoju rozhodovaciu činnosť v obdobných prípadoch, uvádza, že z ničoho nevyplýva totožnosť žalobcovho podania s podaním v roku 2006. V tejto súvislosti zároveň odvolací súd poukazuje na chronologický rozpis podaní žalobcu predložený súdom prvej inštancie, v zmysle ktorého potvrdenia o zaručenom elektronickom podpise neboli vytlačené z dôvodu, že po zobrazení obsahu DVD nosičov certifikovaným spôsobom prostredníctvom aplikácie pre ZEP, obsahovali certifikát použitého zaručeného elektronického podpisu pre tieto podania s platnosťou od 24. 03. 2006 do 24. 03. 2007. Podania, ktoré boli súdu doručené dňa 26. 03. 2013 neobsahujú zákonom stanovené náležitosti pre elektronické podania s platným zaručeným elektronickým podpisom. Na otvorenie podaní a overenie podpisov ZEP bola použitá aplikácia Qsign, platnosť elektronických podpisov bola on-line preverovaná cez portál www.slovensko.sk. Potvrdenie o platnosti zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou nie je možné dodatočne žiadnym spôsobom získať, vzhľadom na odstup času. Na základe vyššie uvedeného odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie dospel k správnemu záveru, že podanie žalobcu vo veci samej urobené elektronickými prostriedkami nespĺňa zákonom stanovené náležitosti tohto druhu podania, a to zaručený elektronický podpis. Podľa § 42 ods. 1 OSP účinného do 30. 06. 2016 podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada. Odvolací súd zdôrazňuje, že súd prvej inštancie nepostupoval v súlade s § 42 ods. 1 OSP účinnom do 30. 06. 2016, keď nesprávne aplikoval § 43 ods. 1, 2 OSP, v zmysle ktorého vyzýval žalobcu, aby v stanovenej 10 dňovej lehote od doručenia výzvy odstránil vady podania, teda aby žalobca svoj návrh podpísal a takto podpísaný doručil v príslušnom počte vyhotovení na súd prvej inštancie. Žalobcovi tak bola v konečnom dôsledku uložená ešte dlhšia lehota, akú predpokladalo zákonné ustanovenie § 42 ods. 1 OSP, a to 10 dňová lehota na odstránenie vád podania. V nadväznosti na uvedené potom súd prvej inštancie nesprávne rozhodol, keď návrh (žalobu) na vydanie platobného rozkazu odmietol. V predmetnom prípade bol súd prvej inštancie povinný postupovať v súlade s § 42 ods. 1 OSP v spojení s inštrukciou 3/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 17594/2012-110 z 29. 03. 2012, ktorá upravovala postup okresných súdov a krajských súdov pri prijímaní, overovaní a evidencii podaní urobených elektronickými prostriedkami podľa § 42 ods. 1 OSP, a ktorá priamo v prílohe 5 obsahovala vzor výzvy pre prípad negatívneho výsledku overenia elektronického podania, v zmysle ktorej sa nemá prihliadať na podanie, ktoré nebolo v lehote troch dní opätovne zaslané s platným zaručeným elektronickým podpisom alebo doplnené predložením jeho písomného vyhotovenia alebo ústne do zápisnice.

14. Pokiaľ za tejto procesnej situácie súd prvej inštancie aplikujúc § 43 ods. 1, 2 OSP odmietol návrh na vydanie platobného rozkazu, je jeho rozhodnutie nesprávne, nakoľko na podanie, ktoré nebolo v súlade s § 42 ods. 1 OSP doplnené, sa nemalo prihliadať. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 389 ods. 1 písm. d) CSP zrušil, pretože dôvody, pre ktoré bolo vydané, neexistovali.

Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP), to neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).