KSNR/25Co/133/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/133/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413207384 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Malíková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413207384.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Malíkovej a členiek senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Sone Vackovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners a.s., so sídlom Prievozská 37, Bratislava, IČO: 35 944 471, proti žalovanému: AG - PRODUKT, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo: Bruty 173, IČO: 36 535 389, (vymazaný ex offo z obchodného registra dňa 28. 05. 2011), o zaplatenie sumy 34,52 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 11. mája 2015 č.k. 10RO/215/2013-20, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie z r u š u j e a konanie vo veci z a s t a v u j e .

Žalobca nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením konanie zastavil. Pri rozhodovaní aplikoval ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 5 ods. 1 písm. a), 2, § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, podľa ktorých postupoval z dôvodu, že žalobca v súdom určenej 10- dňovej lehote nezaplatil súdny poplatok za návrh vo výške 16,50 eura, hoci bol o následkoch nesplnenia povinnosti zaplatiť súdny poplatok za návrh vopred poučený. Konštatoval, že žalobca v sprievodnom liste uvádzal, že sa jedná o podania, ktoré boli súdu doručené v roku 2006, túto skutočnosť však žiadnym spôsobom nepreukázal, preto predmetné podania nepovažoval za totožné s podaniami doručenými v roku 2006. Zároveň rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP.

2. Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca a domáhal sa jeho zrušenia a vrátenia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie z dôvodu, že súd prvej inštancie mu odňal možnosť konať pred súdom, lebo v čase kedy ho vyzýval na zaplatenie súdneho poplatku, ho nebolo možné vyrubiť podľa § 13 zákona o súdnych poplatkoch. V odvolaní uviedol, že návrhom na vydanie platobného rozkazu podaným na súd dňa 31. 03. 2006 elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom sa voči žalovanému domáhal zaplatenia istiny s príslušenstvom. Súd prvej inštancie toto podanie odmietol prijať a DVD nosiče s takto urobenými podaniami mu vrátil späť. O prípustnosti tohto postupu rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý v náleze sp.zn. III. ÚS 131/07 vyslovil záver, že Okresný súd Nové Zámky porušil základné právo žalobcu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím podania z 31. 03. 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, a vydal príkaz, aby vo veci predmetného podania žalobcu konal, pričom právne účinky podania zostanú zachované. Žalobca opätovne doručil predmetné podania okresnému súdu a v súlade s názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky mal za to, že účinky podania zostali zachované ku dňu 31. 03. 2006. Okresný súd vychádzal z predpokladu, že ide o nové podania a vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku a konanie zastavil. Nestotožnil sa s tvrdením, že je jeho povinnosťou preukázať, že žaloby doručované teraz sú tie isté (t. j. „znovudoručené“ a nie len totožné s tými, ktoré boli podávané v roku 2006). Bol to práve Okresný súd Nové Zámky, ktorý porušil jeho právo. V istom zmysle je potom možné tento konajúci súd označiť za škodcu a žalobcu za poškodeného. Nie je možné spravodlivo od poškodeného očakávať, aby si splnil povinnosť (preukázal, že žaloby doručované teraz sú tie isté a nie len totožné s tými, ktoré doručoval v roku 2006), ktorú povinnosť by nemal v prípade, ak by si škodca riadne plnil svoju povinnosť a žaloby v roku 2006 prijal a zapísal. Dôsledkom porušenia povinnosti škodcom nemôže byť vznik novej povinnosti pre poškodeného. Je povinnosťou konajúceho súdu zabezpečiť si veci tak, aby nebolo o doručení podania (začatie konania) pochýb a ak súd prvej inštancie odmietol podania zapísané na DVD nosiči a vrátil ich žalobcovi v roku 2006 späť, mal si pre vlastné potreby urobiť také opatrenia, aby v prípade potreby vedel posúdiť, ktoré žaloby odmietol (napr. zapísať si úradným záznamom údaj o odmietnutom DVD nosiči tak, aby bol tento daj nezameniteľný- každý DVD nosič obsahuje vyrazené jedinečné číslo). Trval na tom, že je nevyhnutné v prejednávanej veci pripísať účinky podania k pôvodnému dátumu podania t.j. k 31. 03. 2006. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 70/93 z 30. 06. 1993. Záverom uviedol, že súdny poplatok sa stal splatným dňa 31. 03. 2006, preto okresnému súdu uplynula lehota na jeho vyrubenie dňa 31. 12. 2009.

3. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP), po zistení, že odvolanie bolo podané stranou v zákonom stanovenej lehote na podanie odvolania (§ 359, 362 ods. 1 CSP) a zistení, že spĺňa náležitosti § 363 CSP, viazaný dôvodmi a rozsahom odvolania (§ 379, § 380 CSP), viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie (§ 383 CSP), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP) vec prejednal a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie je treba podľa § 389 ods. 1 písm. a) CSP zrušiť a konanie vo veci zastaviť (§ 391 ods. 1 CSP).

4. S účinnosťou od 01. 07. 2016, prijatím zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“), došlo v súlade s § 473 CSP k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Nová právna úprava dôsledne dodržiava princíp okamžitej aplikovateľnosti procesnoprávnych noriem, ktorý znamená, že nová procesná úprava sa použije na všetky konania, a to aj na konania začaté pred dňom účinnosti CSP s ustanovenými výnimkami z tohto základného pravidla.

5. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

6. Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

7. Podľa § 389 ods. 1 písm. a) CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak neboli splnené procesné podmienky.

8. Podľa § 391 ods. 1 CSP, ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, prerušiť konanie, schváliť zmier, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do ktorého právomoci vec patrí.

9. V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva, že žaloba zo dňa 23. 03. 2006 bola na Okresný súd Nové Zámky podaná dňa 26. 03. 2013. Podľa doplnenia predkladacej správy podanie nie je opatrené podacou pečiatkou z dôvodu, že malo byť zaregistrované tak, ako keby bolo podané ku dňu, kedy ho žalobca predložil prvýkrát (bod 62 rozsudku ESĽP). Dátum podania na súd (26. 03. 2013) vyplýva aj zo sprievodného listu pod Spr 384/13 (č.l. 6). Z vykonanej lustrácie nevyplýva spojitosť s predchádzajúcim konaním. Súd prvej inštancie vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu vo výške 16,50 eura výzvou zo dňa 03. 03. 2015 doručenou právnemu zástupcovi žalobcu dňa 09. 03. 2015. Žalobca súdny poplatok nezaplatil. Následne súd prvej inštancie konanie napadnutým uznesením zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku.

10. Podľa tvrdenia žalobcu v odvolaní bola žaloba na vydanie platobného rozkazu doručená okresnému súdu dňa 31. 03. 2006. Namietal, že okresný súd mu zastavením konania odňal možnosť konať pred súdom, pretože v čase, keď ho vyzval na zaplatenie súdneho poplatku, už ho nebolo možné vyrubiť podľa § 13 zákona o súdnych poplatkoch a teda nebol ani zákonný dôvod na zastavenie konania. V tejto súvislosti odvolací súd, opierajúc sa o svoju rozhodovaciu činnosť v obdobných prípadoch, uvádza, že z ničoho nevyplýva totožnosť žalobcovho podania s podaním v roku 2006.

11. Odvolací súd ďalej lustráciou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra zistil, že Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14. 04. 2011 č.k. 29CbR/102/2010-48, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 2011, bola zrušená spoločnosť AG-PRODUKT, spoločnosť s ručením obmedzeným (žalovaný) bez likvidácie. Z obchodného registra bol žalovaný vymazaný dňom 28. 05. 2011.

12. Podľa § 61 CSP, procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

13. Podľa § 62 CSP, ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie zastaví.

14. Procesnou subjektivitou sa rozumie spôsobilosť byť nositeľom práv a povinností, ktoré zákon priznáva, prípadne ukladá stranám sporu. Ide o spôsobilosť byť subjektom procesnoprávneho vzťahu, ako jedného zo základných predpokladov pre vznik procesnoprávneho vzťahu v civilnom sporovom konaní. Vzhľadom k tomu, že procesná spôsobilosť je nevyhnutnou podmienkou na to, aby niekto mohol byť stranou sporu, k nedostatku procesnoprávnej subjektivity súd prihliada aj bez návrhu v každom štádiu konania. Ak stratí strana procesnú subjektivitu skôr (t.j. ak fyzická osoba zomrie alebo právnická osoba zanikne), ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, je najskôr potrebné podľa povahy veci posúdiť, či uvedená skutočnosť sama o sebe bráni ďalšiemu pokračovaniu v konaní alebo či je možné v konaní pokračovať.

15. V danom prípade je potom zrejmé, že žalovaný stratil procesnú subjektivitu výmazom z obchodného registra dňa 28. 05. 2011, teda ešte pred samotným podaním žaloby žalobcom v roku 2013. Keďže medzi neodstrániteľné nedostatky procesných podmienok konania, ktoré spôsobujú, že súd musí konanie zastaviť, patrí aj nedostatok procesnej spôsobilosti, bolo povinnosťou súdu prvej inštancie ex offo procesné podmienky skúmať a pre nedostatok procesnej subjektivity na strane žalovaného konanie zastaviť. Súd prvej inštancie tak postupoval nesprávne, keď konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku.

16. Vzhľadom na uvedené odvolací súd zmysle ustanovenia § 389 ods. 1 písm. a) CSP napadnuté uznesenie zrušil a konanie vo veci v súlade s § 391 ods. 1 CSP zastavil.

17. Podľa § 396 ods. 1 CSP, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie.

18. Podľa § 255 ods. 1 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

19. Podľa § 257 CSP výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

20. V súlade s vyššie uvedenou právnou úpravou odvolací súd rozhodol o nároku na náhradu trov odvolacieho konania tak, že v tomto konaní inak úspešný žalobca nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania, nakoľko vzhliadol existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 257 CSP). V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že nepriznanie náhrady trov konania (vrátane odvolacieho) musí zodpovedať zvláštnym okolnostiam konkrétneho prípadu - dôvody hodné osobitného zreteľa. V posudzovanom prípade bolo konanie zastavené z dôvodu straty procesnej subjektivity žalovaného. Z dôvodu, že žalovaný zanikol ako subjekt práva bez právneho nástupcu ešte pred začatím konania, nie je možné rozhodnúť o tom, že žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania, pretože neexistuje subjekt, ktorému by bolo možné uložiť povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania, a zároveň si žalobca ani nárok na náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil.

Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3:0. Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP), to neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).