KSNR/25Co/132/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/132/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413207419 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4413207419.1Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej, v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners a.s., so sídlom Prievozská 37, Bratislava, IČO: 35 944 471, proti žalovanému: M. I., bytom Z. o zaplatenie sumy 34,52 eura, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 11. mája 2015 pod č.k. 10RO/219/2013-20, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

Žalovaný má nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením konanie zastavil. Pri rozhodovaní aplikoval ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 5 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1, § 10 ods. 1, § 13 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, podľa ktorých postupoval z dôvodu, že žalobca v súdom určenej 10-dňovej lehote nezaplatil súdny poplatok za návrh vo výške 16,50 eura, hoci bol o následkoch nesplnenia povinnosti zaplatiť súdny poplatok za návrh vopred poučený. Konštatoval, že žalobca v sprievodnom liste uvádzal, že sa jedná o podania, ktoré boli súdu doručené v roku 2006, túto skutočnosť však žiadnym spôsobom nepreukázal, preto predmetné podania nepovažoval za totožné s podaniami doručenými v roku 2006. Zároveň rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP.

2. Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca a domáhal sa jeho zrušenia a vrátenia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie z dôvodu, že súd prvej inštancie mu odňal možnosť konať pred súdom, lebo v čase kedy ho vyzýval na zaplatenie súdneho poplatku, ho nebolo možné vyrubiť podľa § 13 zákona o súdnych poplatkoch. V odvolaní uviedol, že návrhom na vydanie platobného rozkazu podaným na súd dňa 31. 03. 2006 elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom sa voči žalovanému domáhal zaplatenia istiny s príslušenstvom. Súd prvej inštancie toto podanie odmietol prijať a DVD nosiče s takto urobenými podaniami mu vrátil späť. O prípustnosti tohto postupu rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý v náleze sp.zn. III. ÚS 131/07 vyslovil záver, že Okresný súd Nové Zámky porušil základné právo žalobcu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím podania z 31. 03. 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, a vydal príkaz, aby vo veci predmetného podania žalobcu konal, pričom právne účinky podania zostanú zachované. Žalobca opätovne doručil predmetné podania okresnému súdu a v súlade s názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky mal za to, že účinky podania zostali zachované ku dňu 31. 03. 2006. Okresný súd vychádzal z predpokladu, že ide o nové podania a vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku a konanie zastavil. Nestotožnil sa s tvrdením, že je jeho povinnosťou preukázať, že žaloby doručované teraz sú tie isté (t. j. „znovudoručené“ a nie len totožné s tými, ktoré boli podávané v roku 2006). Bol to práve Okresný súd Nové Zámky, ktorý porušil jeho právo. V istom zmysle je potom možné tento konajúci súd označiť za škodcu a žalobcu za poškodeného. Nie je možné spravodlivo od poškodeného očakávať, aby si splnil povinnosť (preukázal, že žaloby doručované teraz sú tie isté a nie len totožné s tými, ktoré doručoval v roku 2006), ktorú povinnosť by nemal v prípade, ak by si škodca riadne plnil svoju povinnosť a žaloby v roku 2006 prijal a zapísal. Dôsledkom porušenia povinnosti škodcom nemôže byť vznik novej povinnosti pre poškodeného. Je povinnosťou konajúceho súdu zabezpečiť si veci tak, aby nebolo o doručení podania (začatie konania) pochýb a ak súd prvej inštancie odmietol podania zapísané na DVD nosiči a vrátil ich žalobcovi v roku 2006 späť, mal si pre vlastné potreby urobiť také opatrenia, aby v prípade potreby vedel posúdiť, ktoré žaloby odmietol (napr. zapísať si úradným záznamom údaj o odmietnutom DVD nosiči tak, aby bol tento daj nezameniteľný- každý DVD nosič obsahuje vyrazené jedinečné číslo). Trval na tom, že je nevyhnutné v prejednávanej veci pripísať účinky podania k pôvodnému dátumu podania t.j. k 31. 03. 2006. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 70/93 z 30. 06. 1993. Záverom uviedol, že súdny poplatok sa stal splatným dňa 31. 03. 2006, preto okresnému súdu uplynula lehota na jeho vyrubenie dňa 31. 12. 2009. 3. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 34 CSP), po zistení, že odvolanie bolo podané stranou v zákonom stanovenej lehote na podanie odvolania (§ 359, 362 ods. 1 CSP) a zistení, že spĺňa náležitosti § 363 CSP, viazaný dôvodmi a rozsahom odvolania (§ 379, § 380 CSP), viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie (§ 383 CSP), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP) vec prejednal a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné a napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

4. S účinnosťou od 01. 07. 2016, prijatím zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“), došlo v súlade s § 473 CSP k zrušeniu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Nová právna úprava dôsledne dodržiava princíp okamžitej aplikovateľnosti procesnoprávnych noriem, ktorý znamená, že nová procesná úprava sa použije na všetky konania, a to aj na konania začaté pred dňom účinnosti CSP s ustanovenými výnimkami z tohto základného pravidla.

5. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

6. Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

7. Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

8. Podľa § 156 CSP, konanie sa začína doručením žaloby alebo doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia súdu.

9. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení účinnom v čase podania žaloby, t.j. od 04. 10. 2012 do 27. 03. 2013 (ďalej len „citovaný zákon“) poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

10. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

11. Podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

12. Podľa § 10 ods. 1 prvá a druhá veta citovaného zákona, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote,5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. 13. V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva, že žaloba zo dňa 23. 03. 2006 bola na Okresný súd Nové Zámky podaná dňa 26. 03. 2013. Podľa doplnenia predkladacej správy podanie nie je opatrené podacou pečiatkou z dôvodu, že malo byť zaregistrované tak, ako keby bolo podané ku dňu, kedy ho žalobca predložil prvýkrát (bod 62 rozsudku ESĽP). Dátum podania na súd (26. 03. 2013) vyplýva aj zo sprievodného listu pod Spr 384/13 (č.l. 6). Z vykonanej lustrácie nevyplýva spojitosť s predchádzajúcim konaním.

14. Súd prvej inštancie vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu vo výške 16,50 eura výzvou zo dňa 04. 03. 2015 doručenou právnemu zástupcovi žalobcu dňa 09. 03. 2015. Žalobca súdny poplatok nezaplatil. Následne súd prvej inštancie konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku. Súdny poplatok doposiaľ žalobcom zaplatený nebol.

15. Žalobca v odvolaní namietal, že okresný súd mu zastavením konania odňal možnosť konať pred súdom, pretože v čase, keď ho vyzval na zaplatenie súdneho poplatku, už ho nebolo možné vyrubiť podľa § 13 zákona o súdnych poplatkoch a teda nebol ani zákonný dôvod na zastavenie konania. Preto bolo potrebné v odvolacom konaní sa v prvom rade zaoberať okamihom začatia konania v prejednávanej veci.

16. Podľa tvrdenia žalobcu v odvolaní, žaloba doručená okresnému súdu dňa 26. 03. 2013 je totožná so žalobou, ktorú pôvodne doručil okresnému súdu dňa 31. 03. 2006 ako elektronické podanie na DVD nosiči a ktorý okresný súd odmietol prijať, čím podľa Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 131/07 porušil základné právo žalobcu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím podania urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. Uvedené tvrdenie žalobcu však nie je pravdivé, nakoľko odvolací súd zistil, že Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 15. 05. 2007 pod sp.zn. III. ÚS 131/2007 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti B., a.s. pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie postupom Okresného súdu Nové Zámky v súvislosti neprijatím jej podaní urobených elektronickými prostriedkami a podpísaných zaručeným elektronickým podpisom a túto sťažnosť odmietol ako podanú oneskorene. Skutočnosť, že došlo k odmietnutiu predmetnej sťažnosti potvrdil aj žalobca vo svojom oznámení zo dňa 22. 04. 2016, v ktorom uviedol, že v podanom odvolaní došlo k chybe v písaní, že na základe predmetného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky má Okresný súd Nové Zámky opätovne konať vo všetkých žalobcových podaniach. Z uvedeného vyplýva, že súd prvej inštancie nemohol nerešpektovať príkaz Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúci z nálezu, keď v predmetnej veci žiadny nález Ústavného súdu Slovenskej republiky nebol vydaný.

17. Žalobca ďalej v odvolaní trval na tom, že návrhu na vydanie platobného rozkazu sa pripíšu účinky podania k pôvodnému dátumu podania, t.j. ku dňu 31. 03. 2006, a to z dôvodu, že súdny poplatok už nemožno vyrubiť, a tiež z dôvodu premlčania pohľadávky uplatnenej žalobcom. Podľa žalobcu on sám nemá zákonnú povinnosť preukázať, že ide skutočne o žalobu podanú pôvodne v roku 2006 a nie len totožné žaloby doručené súdu prvýkrát. Napriek uvedenému v odvolaní poukazoval na DVD nosiče z roku 2006 (30.03.2006-OS083_ NOVE_ZAMKY_001, 30.03.2006-OS083_ NOVE_ZAMKY_002, 24.07.2006-OS083_ NOVE_ZAMKY_001, 24.07.2006-OS083_ NOVE_ZAMKY_002, ktoré predložil súdu prvej inštancie listom zo dňa 19. 02. 2014 tvrdiac, že bez akýchkoľvek pochybnosti preukazujú jeho tvrdenie, že ide o podania z roku 2006.

18. Súd prvej inštancie v doplnení predkladacej správy a v následnom doplnení chronológie podaní spoločnosti Lawyer Partners a.s. zo dňa 30. 06. 2016 a druhom doplnení chronológie podaní spoločnosti Lawyer Partners a.s. zo dňa 18. 07. 2016 evidovaných pod Spr 794/2015, predložil chronologický rozpis podaní nasledovne: prvé podanie 31. 03. 2006 - Spr 316/06 - 2 ks DVD nosičov s názvom OS083 Nové Zámky 001 a OS083 Nové Zámky 002, ktoré boli vrátené 05. 04. 2006 - Spr 328/06, druhé podanie: 26. 07. 2006 - Spr 637/06 - 2 ks DVD nosičov s názvom OS083 Nové Zámky 001 a OS083 Nové Zámky 002, ktoré boli vrátené 30. 10. 2006 - Spr 875/06 (či šlo o totožné podanie ako podanie z 31. 03. 2006 sa neskúmalo, zrejme však išlo o ďalšie žaloby), tretie podanie: 19. 10. 2006 - Spr 875/06 - 2 ks DVD nosičov doručených súdu už dňa 31. 03. 2006, ktoré boli vrátené 30.10.2006 - Spr 875/06. Posledné podanie bolo doručené súdu osobne dňa 26. 03. 2013 a obsahovalo 45 DVD nosičov, sprievodný list a plnomocenstvo. Sprievodný list bol zapísaný do registra Spr 384/2013. DVD nosiče obsahovali 29689 podaní, ktoré boli adresované 25 okresným súdom. Okresného súdu Nové Zámky sa týkalo 1858 podaní. Tieto boli prekopírované na externý hard disk, vytlačené a odovzdané na spracovanie zamestnancom podateľne. Lustrácia bola vykonávaná priebežne. Posledné podanie zo dňa 26. 03. 2013 obsahuje podania zo dňa 31. 03. 2006 a ďalšie podania z 26. 07. 2006. Na potvrdeniach o prijatí návrhu sa uvádzal len dátum 31. 03. 2006, preto vznikol rozpor v dátumoch na tých podaniach, ktoré boli súdu pôvodne doručované druhým podaním dňa 26. 07. 2006, na ktorých je dátum 20. 07. 2006.

19. Z vyššie uvedeného vyplýva, že súdu prvej inštancie bola dňa 26. 03. 2013 doručená žaloba zo dňa 23. 03. 2006. Žalobca tvrdil, že ide o totožné podanie, ktoré pôvodne doručil okresnému súdu dňa 31. 03. 2006 ako elektronické podanie na DVD nosiči a ktorý okresný súd odmietol prijať. Keďže z ničoho nevyplývala totožnosť žalobcovho podania z roku 2013 s podaním z roku 2006, nemožno súdu prvej inštancie vytýkať nesprávny procesný postup pokiaľ vychádzal z toho, že v preskúmavanej veci nastali právne účinky podania návrhu v deň, keď bolo podanie doručené súdu, teda dňa 26. 03. 2013. Preto nie je možné prijať záver, že súd prvej inštancie vyrubil žalobcovi súdny poplatok za návrh po uplynutí lehoty stanovenej v ustanovení § 13 zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným. V zmysle uvedeného ustanovenia pri návrhu na začatie konania podanom dňa 26. 03. 2013 zákonná lehota na vyrubenie súdneho poplatku za návrh uplynula až dňa 31. 12. 2016.

20. Pokiaľ súd prvej inštancie vychádzal z toho, že poplatková povinnosť žalobcu vznikla podaním žaloby dňa 26. 03. 2013 a žalobca v súdom určenej lehote nezaplatil súdny poplatok za návrh, hoci bol poučený, že konanie bude inak zastavané, boli splnené predpoklady na zastavenie konania, preto bol postup súdu prvej inštancie správny. Odvolací súd na podporu svojej právnej argumentácie v tejto súvislosti poukazuje na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v skutkovo a právne obdobných veciach, ktorý vo svojich rozhodnutiach odmietol dovolania žalobcu proti uzneseniam krajských súdov (napr. 3Cdo336/2013, 3Cdo 338/2013, 3Cdo 341/2013, 3Cdo 368/2013, 3 Cdo 374/2013, 3Cdo 4/2014,3Cdo 436/2013), ktorými potvrdili rozhodnutia súdov prvej inštancie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku pri totožnej použitej právnej argumentácii žalobcu.

21. Z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu zo dňa 16. 06. 2009 týkajúceho sa sťažností č. 54252/07, č. 3274/08, č. 3377/08, č. 3505/08, č. 3526/08, č. 3741/08, č. 3786/08, č. 3807/08, č. 3824/08 (týkala sa Okresného súdu Lučenec), č. 15055/08, č. 29548/08, č. 29551/08, č. 29552/08, č. 29555/08 a č. 29557/08, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 06. 11. 2009, vyplýva, že okresný súd porušil právo žalobcu na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neprijatím jeho podania v roku 2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom (ako vyplýva z bodov 54 a 55 odôvodnenia rozsudku zo skutkového hľadiska okresný súd neprijal podanie žalobcu tým, že doručený DVD nosič s návrhmi vrátil žalobcovi späť hoci možnosť podania návrhu na začatie konania elektronickou formou bola do právneho poriadku zakotvená už v roku 2002); Európsky súd pre ľudské práva v rámci odôvodnenia rozsudku o náhrade škody zdôraznil, že najprimeranejším spôsobom odstránenia porušenia práva žalobcu na spravodlivé súdne konanie by bolo zaevidovanie pôvodných podaní, ako keby boli podané v deň, kedy ich žalobca po prvýkrát doručil okresnému súdu a naložiť s nimi so zachovaním všetkých predpokladov spravodlivého procesu.

22. Podľa názoru odvolacieho súdu na splnenie odporučenia Európskeho súdu pre ľudské práva na odstránenie porušenia práva žalobcu na spravodlivé súdne konanie, aby okresný súd o podaní žalobcu konal podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a pripísal mu účinky, ako keby bolo podané v roku 2006, bol žalobca povinný preukázať, že žaloby doručené okresnému súdu v roku 2013 sú totožné so žalobami doručenými okresnému súdu v roku 2006 (napríklad predložením originálneho nosiča DVD s pôvodnými elektronickými podaniami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom alebo iným spôsobom s porovnateľnou výpovednou hodnotou). Túto svoju povinnosť si žalobca nesplnil.

23. Z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu zo dňa 25. 09. 2012 vo veci sťažnosti č. 50645/2008 žalobcu a 23 ďalších sťažností proti Slovenskej republike vyplýva, že európsky súd jednomyseľne spojil všetkých 24 sťažností žalobcu na spoločné konanie a všetky sťažnosti odmietol ako neprijateľné; žalobca sa sťažnosťami domáhal vyslovenia porušenia jeho práva na prístup k súdu podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd s tým, že v konaniach pred ústavným súdom nedosiahol primeranú nápravu. Jedným z argumentov žalobcu bolo aj tvrdenie, že po rozhodnutí ústavného súdu o porušení jeho práva na súdnu ochranu, nemohol predložiť originálne DVD nosiče s pôvodnými návrhmi z roku 2006 jednotlivým všeobecným súdom, pretože boli priložené k jeho ústavným sťažnostiam a následne boli zaslané európskemu súdu v súvislosti s preskúmavanými sťažnosťami a súčasne podľa znaleckého posudku bolo prakticky a právne nemožné vyhotoviť identické kópie originálnych DVD nosičov s ich originálnou časovou stopou (bod 32 odôvodnenia rozhodnutia); na tento argument európsky súd uviedol, že vo formulári sťažnosti ako aj v iných dokumentoch súdu je výslovne uvedené, že sa súdu nemajú predkladať originály dokumentov na účely individuálnej sťažnosti; žalobca napriek tejto inštrukcii k svojmu podaniu priložil originálne DVD nosiče; žalobca o ich vrátenie nepožiadal; jeho argument o nemožnosti predložiť tieto DVD nosiče všeobecným súdom je preto neudržateľný (bod 38 odôvodnenia rozhodnutia).

24. Ak potom súd prvej inštancie za danej procesnej situácie vychádzal z toho, že poplatková povinnosť žalobcu vznikla doručením žaloby v roku 2013, tak správne postupoval, keď vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu. Na základe vyššie uvedených skutočností preto nie je možné prijať záver, že súd prvej inštancie žalobcovi vyrubil súdny poplatok za podanú žalobu oneskorene, t.j. v rozpore s lehotou zakotvenou v § 13 zákona o súdnych poplatkoch, keďže lehota bola dodržaná. Pretože žalobca nerešpektoval výzvu na zaplatenie súdneho poplatku, boli splnené podmienky na zastavenie konania.

25. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie v súlade s § 387 ods. 1 CSP ako vecne správne potvrdil.

26. Podľa § 396 ods. 1 CSP ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie.

27. Podľa § 256 ods. 1 CSP, ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.

28. Podľa § 262 ods. 1 CSP o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

29. V súlade s vyššie uvedenou právnou úpravou odvolací súd rozhodol o nároku na náhradu trov odvolacieho konania tak, že žalovaný má nárok na náhradu trov odvolacieho konania. O výške náhrady trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto uznesenia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník (§ 262 ods. 2 CSP).

Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP), to neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).