KSNR/23Sd/83/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sd/83/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200186 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4016200186.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: C. K., bytom Q. nad U., K. XX, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava, 29. augusta 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, samosudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie vo veci z a s t a v u j e. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Navrhovateľ podal návrh na preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 21. 11. 2015 ktorým mu bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára v Nitre nie je invalidný. Na pojednávaní dňa 16. 05. 2016 navrhovateľ uviedol, že netrvá na podanom návrhu, tento berie späť a žiada konanie vo veci zastaviť. Zástupca odporcu súhlasil so späťvzatím návrhu. Podľa § 96 ods. 1 veta druhá OSP a § 246c OSP, ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Podľa § 250h ods. 2 a § 250l ods. 2 OSP, až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť. Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods.1 písm. c/ a § 246c OSP.

Poučenie:

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.