KSNR/23Sd/270/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sd/270/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200617 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4016200617.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: E. J., bytom L. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto

rozhodol:

Krajský súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 15.4.2016. Krajský súd navrhovateľke nepriznáva náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 15.4.2016, bola navrhovateľke zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok, pretože posudku posudkového lekára SP, pobočky Nitra nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30 %. Voči tomuto rozhodnutiu podala navrhovateľka včas návrh na preskúmanie rozhodnutia, v ktorom uviedla, že jej pretrváva tŕpnutie pravej dolnej končatiny, zdravotný stav sa zhoršil aj z endokrinologického hľadiska. Nevie vykonávať prácu v stoji, ani sedieť bez opory. Na pojednávaní navrhovateľka trvala na podanom návrhu ako aj na dôvodoch. Uviedla, že v posudku posudkového lekára boli uvedené nepravdivé skutočnosti. Stav sa jej zhoršuje, jeden rok bola PN, trpne jej ruka a noha. Ťažko sa jej chodí. Predložila nové lekárske nálezy - MR vyšetrenie a neurologické vyšetrenie. Zástupkyňa odporkyne na pojednávaní žiadala napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, s poukazom na závery posudkových lekárov ako aj doplnok posudku posudkového lekára. Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne v zmysle ustanovenia § 250 l ods. 1 a nasl. O. s. p. a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný. Zdravotný stav navrhovateľky bol znova posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne - ústredia so sídlom v Banskej Bystrici, dňa 23. 06. 2016, so záverom, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30 %. K horeuvedenému záveru dospel po vyšetrení navrhovateľky u posudkového lekára a zhodnotení odborných lekárskych nálezov - interné, neurologické, neurochirurgické, ORL, endokrinologické. Zdravotný stav navrhovateľky v správnom konaní posudzoval posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Levice, dňa 06. 03. 2016, podľa § 184 ods.1 zák. č. 461/2003 Z. z. a v súdnom konaní posudkový lekár sociálneho poistenia SP- ústredie Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici, dňa 23. 06. 2016 a na žiadosť súdu dňa 08. 11. 2016. Obaja posudkoví lekári ústredia dospeli k záveru, že u navrhovateľky sa jedná o iné poruchy medzistavcových platničiek, polytopný vertebrogénny algický syndróm, stav po operácii pravého bubienka, chronický zápal pravého ucha, prolaktinom s cystickou degeneráciou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil posudkový lekár degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi koreňového a svalového dráždenia, so slabosťou svalového korzetu chrbta a s obmedzením pohybu v postihnutom úseku podľa kapt. XV., odd. E, položka 3, písm. b/. Posudkový lekár konšžatoval, že navrhovateľka je dlhodobo práceneschopná pre konkrement dolnej časti močovej rúry a bolesti chrbtice. V marci 2015 bola vyšetrená urológom pre podozrenie na obličkovú koliku. Následne bola v liečbe neurológa pre pridružené bolesti chrbtice s prejavmi koreňového dráždenia, ktoré neurológ hodnotil ako lumboischiadický syndróm, s prejavmi koreňového dráždenia L4 vpravo. Liečená bola analgetikami, myorelaxanciami a rehabilitačnou liečbou. V apríli 2015 bola urobené CT vyšetrenie driekovej chrbtice, pri ktorom boli zistené degeneratívne zmeny na stavcoch a medzistavcových platničkách s etážovitým vyklenutím medzistavcovej platničky L3-4, L4-5 s kontaktom na nervové pošvy v oblasti L4-5, bez kontaktu na nervové pošvy v oblasti L5-S1. Pre neúspech konzervatívnej ambulantnej liečby bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení za účelom infuzívnej liečby, po ktorej došlo pomerne k rýchlemu a úplnému ústupu ťažkostí. Bola prepustená do ambulantnej starostlivosti, bez prejavov koreňového dráždenia, bez miešnej symptomatológie, bez sfinkterových porúch. Pre bolesti v driekovej chrbtici bola konzultovaná neurochirurgom, ktorý odporučil konzervatívny postup v liečbe, vzhľadom na klinickú symptomatológiu. Opakovaných neurologickým vyšetrením ako aj pri vyšetrení posudkovým lekárom je prítomná mierna funkčná porucha chrbtice s pseudoradikulárnou symptomatológiou, pri ktorej je miera poklesu 30 %. Chronický zápal stredoušia pravého ucha je možné riešiť po ústupe zápalu operačne. Prolaktinom s cystickou degeneráciou je aktuálne riešený endokrinológom. Uvedené ochorenia sú posudkovo nezávažné, nezvyšujú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ani nové lekárske nálezy, ktoré navrhovateľka predložila v priebehu súdneho konania, nemali vplyv na zmenu posudkového záveru, pretože je naďalej prítomné vyklenutie medzistavcových platničiek L3-L4 a L4-L5 s počínajúcimi útlakovými prejavmi ale zatiaľ bez vysunutia medzistavcovej platničky, teda kritickej hernie, alebo bez extrúzie (vypudenia časti medzistavcovej platničky) a taktiež nie sú prítomné prejavy zápalovej infiltrácie medzistavcových platničiek. Neurológ pri vyšetrení 29. 09. 2016 hodnotí chôdzu ako paraparetickú (čo by musela mať čiastočné ochrnutie dolných končatín). S uvedeným hodnotením chôdze nemožno súhlasiť s neurológom, pretože u navrhovateľky nie je medicínsky dôvod k tomu, aby pri jej zdravotnom stave mala paraparézu dolných končatín. V závere však neurológ neordinuje žiadne liečbu neuroprotektívami za účelom jej zlepšenia. Polyneuropathia diagnosticky doriešená nie je, ani nie je liečená, preto ju nemožno považovať z posudkového hľadiska ako dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. P r e t o navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky je 30 %. Podľa § 71 ods. 1, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 2, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Podľa § 71 ods. 3, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje v porovnaní telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný, výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu. Podľa § 71 ods. 4, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia podľa ďalšieho vývoja a ďalšej liečby a b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Podľa § 71 ods. 5, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4. Podľa § 71 ods. 6, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Podľa § 71 ods. 7, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nespočítavajú. Podľa § 71 ods. 8, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí ak pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podľa § 71 ods. 9, ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktorá je z jeho funkčným dopadom najviac porovnateľná. Podľa § 71 ods. 10, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nové skutočnosti, ktoré by pri doterajšom posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky neboli známe a zhodnotené a ktoré by prípadne odôvodňovali ďalšie doplnenie posudku súd nezistil. Posudkový lekár rozhodol po vlastnom vyšetrení zdravotného stavu navrhovateľky a posúdení odborných lekárskych nálezov z oblastí, na ktoré si navrhovateľka sťažuje a svoj posudok aj náležite zdôvodnil. Posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia ako aj v konaní o opravnom prostriedku na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľkin zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity, lebo má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 %, v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi, najmä odbornými lekárskymi nálezmi, nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vznik invalidity. Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia dospel súd k záveru, že napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 15.4.2016 je vecne správne, a preto ho podľa § 250q ods. 3 O. s. p. potvrdil. Krajský súd rozhodol o trovách konania tak, že navrhovateľke trovy konania nepriznal, pretože nemala v konaní úspech.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia, cestou podpísaného súdu, v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.