KSNR/23Sd/265/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sd/265/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200599 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4016200599.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: T. T., bytom F., S. 2, t.č. bytom W., W. 4, zastúpený JUDr. Paulínou Paramonovou, advokátkou, so sídlom Nitra, Vajanského 3, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie vo veci z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 21. 05. 2016 odporkyňa navrhovateľovi zamietla žiadosť o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára v Nitre zo dňa 29. 03. 2016 nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ podal návrh na preskúmanie rozhodnutia, v ktorom žiadal o opätovné prehodnotenie zdravotného stavu a predložil aj nové lekárske nálezy. Na pojednávaní dňa 09. 01. 2017 právna zástupkyňa navrhovateľa vzala svoj návrh späť, žiadala konanie zastaviť z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie bolo zrušené a nové rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku im doposiaľ doručené nebolo a keďže prijatím nových predpisov od 01. 07. 2016 je už iný postup v rámci odvolania. Podľa § 96 ods. 1 veta druhá OSP a § 246c OSP, ak je návrh vzatý celkom späť, súd konanie zastaví.

Podľa § 250h ods. 2 a § 250l ods. 2 OSP, až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ a § 246c OSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie, pretože sa ho účastníci výslovne vzdali.