KSNR/23Sd/254/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sd/254/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200576 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4016200576.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: B. Y., bytom P., J. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto

rozhodol:

Krajský súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo 25. februára 2016, v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.6.2016. Krajský súd navrhovateľke nepriznáva náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo 25. februára 2016, bola navrhovateľke podľa § 73, § 112 ods. 4 a 6, § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení znížená suma invalidného dôchodku od 08. 04. 2016 na sumu 167,80,- eur mesačne, pretože podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia v Komárne, navrhovateľka je invalidná s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 11. 04. 2016 je 45 %. Nárok na invalidný dôchodok navrhovateľke vznikol dňa 23. 01. 2014. Spôsob výpočtu hodnoty priemerného osobného mzdového bodu a rokov obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítavaným obdobím bol podrobne vysvetlený v rozhodnutí pri priznaní invalidného dôchodku zo dňa 10. 03. 2014. Posudkový lekár sociálneho poistenia v Komárne posúdil zdravotný stav navrhovateľky dňa 11. 02. 2016 a určil mieru poklesu od 11. 02. 2016 na 45 %. Suma invalidného dôchodku je 166,10 eur mesačne a je určená podľa § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítaným obdobím, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Priemerný osobný mzdový bod 0,7257 x 46,2439 rokov obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítaným obdobím x aktuálna dôchodková hodnota 10,9930 x 45 % = 166,10 eur mesačne. K tejto sume invalidného dôchodku patrí suma zvýšenia o 1,70 eur mesačne podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z., ktorá patrila k doteraz vyplácanému invalidnému dôchodku. Dôchodok sa zníži odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už vyplatil. Navrhovateľka podala návrh na preskúmanie rozhodnutia, v ktorom uviedla, že posudkový lekár vôbec nezohľadnil jej iné zdravotné postihnutia, ktoré vznikli po podaní 16 chemoterapií, v decembri 2012 bola operovaná pre zhubný nádor prsníka. Po operácii jej bolo oznámené, že sa zhubný nádor nepotvrdil, že je zdravá, a tak nastúpila do zamestnania, avšak po trojmesačnej kontrole okamžite musela nastúpiť na chemoterapie, pretože zhubný nádor sa potvrdil a už dávno mala absolvovať liečbu. Po absolvovaní liečby má stŕpnuté dolné končatiny, nestabilnú chôdzu, čo jej spôsobuje pády. Pri poslednom si zlomila ruku. Na pojednávaní navrhovateľka trvala na podanom návrhu v plnom rozsahu. Uviedla, že i napriek tomu, že jej druhostupňová posudková lekárka zvýšila mieru poklesu na 50 %, s týmto nesúhlasí. Predložila nové lekárske nálezy - neurologické, kardiologické a psychologické. Zástupkyňa odporkyne na pojednávaní uviedla, že žiada rozhodnutie ako aj zmenové rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, vzhľadom na zhodné závery posudkových lekárov ako aj doplnok k záveru posudkového lekára. Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne v zmysle ustanovenia § 250 l ods. 1 a nasl. O. s. p. a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný. Zdravotný stav navrhovateľky bol znova posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne - ústredia so sídlom v Bratislave, dňa 14. 06. 2016, so záverom, že navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 %. K horeuvedenému záveru dospel po vyšetrení navrhovateľky u posudkového lekára a zhodnotení odborných lekárskych nálezov - interné, onkologické, chirurgické, neurologické. Zdravotný stav navrhovateľky v správnom konaní posudzoval posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno, dňa 11. 02. 2016, podľa § 184 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. a v súdnom konaní posudkový lekár sociálneho poistenia SP - ústredie Bratislava so sídlom v Bratislave, dňa 14. 06. 2016 a na žiadosť súdu dňa 29. 11. 2016. Obaja posudkoví lekári dospeli k zhodnému záveru, že u navrhovateľky sa jedná o zhubný nádor prsníka, ktorý určil posudkový lekár aj za rozhodujúce zdravotné postihnutie podľa kapt. XIII., položka 2 písm. e/. Posudkový lekár vyšetril navrhovateľku, zohľadnil predložené lekárske nálezy a konštatoval, že navrhovateľka bola uznaná za invalidnú s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 23. 01. 2014 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 75 %. Od r. 2005 je sledovaná pre displáziu pravého prsníka, v rámci kontroly v novembri 2012 nárast tumorózneho útvaru, cytologicky potvrdený duktálny karcinóm. 06. 12. 2012 bola vykonaná parciálna mastektómia vľavo, odstránené strážne lymfatické uzliny z podpazušia, histologicky potvrdený stredne až níézko diferencovaný duktálny karcinóm G2-3, mitotická aktivita skóre 3, prítomná angioinvázia aj infiltrácia tukového tkaniva, dve lymfatické uzliny bez malignity. Klinické štádium ochorenia T2N0M0. Absolvovala adjuvantnú chemoterapiu, ukončená v novembri 2013. Od ukončenia liečby klinická remisia ochorenia. V objektívnom náleze recidivujúci ľahký lymfedém ľavej hornej končatiny. Jej zdravotný stav podmieňuje invaliditu naďalej, avšak pre stabilizované štádium ochorenia posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50 %. K opravnému prostriedku navrhovateľka doložila tieto nálezy, ktoré dokumentujú poliekovú toxickú polyneuropathiu so závratmi (polyneuropathia senzitívna bez motorického deficitu na končatinách, nezávažné vertigo ako patognomická zložka polyneuropathie), zlomeninu vretennej kosti vľavo riešenú osteosyntézou, stav po odstránení osteosyntetického materiálu s dobrým klinickým efektom. Pre následky onkologickej liečby, ktoré zahŕňajú i senzitívnu polyneuropathiu končatín posudková lekárka určila hornú hranicu možného percentuálneho rozmedzia pre stabilizované štádium onkologického ochorenia, ktoré je od ukončenia terapie bez recidívy v klinickej remisii. Nové lekárske nálezy, ktoré predložila navrhovateľka na pojednávaní, na odporučenie posudkového lekára, tieto posúdil posudkový lekár psychologické vyšetrenie potvrdilo intelektovú úroveň v pásme populačného nadpriemeru. Neurotické reakcie, ktoré sú prítomné u navrhovateľky, vznikli pravdepodobne v dôsledku predchádzajúcich závažných osobných udalosti v rodine. Kardiologickým vyšetrením neboli komplikácie potvrdené. Potvrdená bola normálna systolická funkcia ľavej komory srdca, artériálna hypertenzia I. stupňa a neurologické vyšetrenie verifikovalo polyneuropathiu, ktorá je zahrnutá v hodnotení hornej hranice miery poklesu percentuálneho rozpätia pre karcinóm prsníka. Navrhovateľka môže vykonávať práce, primerané k dosiahnutému vzdelaniu na skrátený pracovný úväzok bez nadmernej fyzickej a psychickej záťaže. P r e t o navrhovateľka je naďalej invalidná podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky je 50 %. Odporkyňa vzhľadom na záver posudkového lekára rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28. 06. 2016 zvýšila sumu invalidného dôchodku navrhovateľke od 14. 06. 2016 na 186,20 eur mesačne z dôvodu, že došlo k zvýšeniu percentuálnej miery z 45 % na 50 %. Podľa § 71 ods. 1, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 2, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Podľa § 71 ods. 3, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje v porovnaní telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný, výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu. Podľa § 71 ods. 4, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia podľa ďalšieho vývoja a ďalšej liečby a b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Podľa § 71 ods. 5, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4. Podľa § 71 ods. 6, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Podľa § 71 ods. 7, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nespočítavajú. Podľa § 71 ods. 8, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí ak pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podľa § 71 ods. 9, ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktorá je z jeho funkčným dopadom najviac porovnateľná. Podľa § 71 ods. 10, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nové skutočnosti, ktoré by pri doterajšom posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky neboli známe a zhodnotené a ktoré by prípadne odôvodňovali ďalšie doplnenie posudku súd nezistil. Posudkový lekár rozhodol po vlastnom vyšetrení zdravotného stavu navrhovateľky a posúdení odborných lekárskych nálezov z oblastí, na ktoré si navrhovateľka sťažuje a svoj posudok aj náležite zdôvodnil. Posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia ako aj v konaní o opravnom prostriedku na základe predložených lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľkin zdravotný stav je zhoršený na úroveň invalidity s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, alebo zmenu dátumu vzniku invalidity, tak ako to namietala. Posudky posudkových lekárov súd považoval za dostatočné a presvedčivé, ktoré riadne odôvodnili a posúdili závažnosť rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky a vzhľadom na prítomnú polyneuropathiu posudková lekárka zvýšila percentuálnu mieru o 5 % na 50 %. Posudkový lekár ústredia sa taktiež dostatočne vysporiadal s pracovnou rekomandáciou navrhovateľky, keď uviedol, že môže vykonávať primerané práce k dosiahnutému vzdelaniu, na skrátený pracovný úväzok bez nadmernej fyzickej a psychickej záťaže. Krajský súd považuje posudok posudkového lekára za presvedčivý a dostatočný, ktorý nevnáša pochybnosti o komplexnom zhodnotení zdravotného stavu navrhovateľky, obsahuje logické úsudky a dôvody, ktoré viedli k záverom o rozhodujúcom zdravotnom postihnutí navrhovateľky ako aj o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia dospel súd k záveru, že napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 25. februára 2016 a zmenové rozhodnutie zo dňa 28.6.2016 sú vecne správne, a preto ich podľa § 250q ods. 3 O. s. p. potvrdil. Krajský súd rozhodol o trovách konania tak, že navrhovateľke nepriznáva trovy konania, pretože nemala v konaní úspech.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia, cestou podpísaného súdu, v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.