KSNR/23Sd/106/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sd/106/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200227 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4016200227.2Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: H. Y., Q., Y. X, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie vo veci z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11. 01. 2016, navrhovateľovi zamietla žiadosť o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára v Nitre nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. Navrhovateľ podal návrh na preskúmanie rozhodnutia, v ktorom žiadal o opätovné posúdenie zdravotného stavu, vzhľadom na pretrvávajúce zdravotné problémy. Prípisom zo dňa 03. 05. 2016 navrhovateľ zobral svoj návrh späť a žiadal konanie zastaviť.

Podľa § 96 ods. 1 veta druhá OSP a § 246c OSP, ak je návrh vzatý celkom späť, súd konanie zastaví.

Podľa § 250h ods. 2 a § 250l ods. 2 OSP, až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ a § 246c OSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia, cestou podpísaného súdu, písomne, dvojmo. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.