KSNR/23Sa/99/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sa/99/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200895 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4016200895.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: Z. G., bytom A., I., O. 130, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto

rozhodol:

Krajský súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 23.11.2016. Krajský súd navrhovateľovi nepriznáva náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 23. 05. 2016, bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, pretože nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. Počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veci nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pred vznikom invalidity, t. j. 09. 12. 2015 navrhovateľ získal len 5027 dní dôchodkového poistenia, čo je 13 rokov a 282 dní. Voči rozhodnutiu podal navrhovateľ včas návrh na jeho preskúmanie, v ktorom uviedol, že nemá z čoho žiť a nemá si z čoho kupovať lieky. Zdravotný stav sa mu neustále zhoršuje. Je práceneschopný už viac ako 13 mesiacov. Žiadal o opätovné preskúmanie rozhodnutia. Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 06. 12. 2016 zrušila napadnuté rozhodnutie, pretože bol opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľa posudkovým lekárom v Nitre dňa 03. 10. 2016, ktorý zmenil dátum vzniku invalidity od 01. 07. 2015. Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 23. 11. 2016 zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, pretože nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. Počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veci nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pred vznikom invalidity, t. j. 01. 07. 2015 navrhovateľ získal len 5027 dní dôchodkového poistenia, čo je 13 rokov a 282 dní. Navrhovateľ bol uznaný za invalidného s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne v Nitre zo dňa 03. 10. 2016 od 01. 07. 2015. Odporkyňa vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 02. 12. 2016 žiadala rozhodnutie zo dňa 23. 11. 2016 ako vecne správne potvrdiť, pretože navrhovateľ pred vznikom invalidity, t. j. 01. 07. 2015, kedy dosiahol vek 51 rokov, nezískal potrebný počet 15 rokov ale len 13 rokov a 282 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nesplnil podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok. Navrhovateľ nepredložil žiadne relevantné dôkazy, ktoré by mali vplyv na posúdenie jeho nároku. Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne v súlade s ustanovením § 250l ods.1 O. s. p. a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný. Navrhovateľ na pojednávaní trval na podanom návrhu v plnom rozsahu. Uviedol, že je vážne chorý, má rakovinu kostnej drene. Je pravdou, že pred vznikom invalidity bol nezamestnaný, nemá z čoho žiť. Je ochotný doplatiť poistné na dôchodkové poistenie. Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Navrhovateľ bol uznaný podľa posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunuté pracovisko Nitra dňa 03. 10. 2016 za invalidného podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., lebo má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 45 % od 01. 07. 2015. Vzhľadom na svoj vek, ktorý dovŕšil k dátumu vzniku invalidity, t. j. 01. 07. 2015, t. j. 51 rokov, nesplnil podmienku poistenia potrebného počtu ako vyžaduje zákon, a to najmenej 15 rokov, získal celkovo 5027 dní, t. j. 13 rokov a 282 dní dôchodkového poistenia. V prípade ak navrhovateľ predloží ďalšie nové skutočnosti o počte rokov dôchodkového poistenia, bude opätovne posúdený nárok navrhovateľa na invalidný dôchodok odporkyňou. Po zvážení týchto skutočností a citovaných ustanovení, dospel krajský súd k záveru, že napadnuté rozhodnutie zo dňa 23.11.2016 je vecne správne, a preto ho podľa ustanovenia § 250q ods. 3 O. s. p. potvrdil. Krajský súd rozhodol o trovách tak, že navrhovateľovi nepriznáva náhradu trov konania, pretože nemal v konaní úspech.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní, odo dňa doručenia, cestou Krajského súdu v Nitre písomne, dvojmo. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.