KSNR/23Sa/87/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sa/87/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200847 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4016200847.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: J.. F. K., bytom A., M. M., V. zem XXX/XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o zvýšenie invalidného dôchodku, sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto

rozhodol:

Krajský súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa XX.X.XXXX. Krajský súd navrhovateľke nepriznáva náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa XX.X.XXXX, bola navrhovateľke zamietnutá žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku podľa § 73, § 112 ods. 4 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, pretože navrhovateľka podľa posudkového lekára v Nitre je naďalej invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 %.

Voči tomuto rozhodnutiu podala navrhovateľka včas návrh na preskúmanie rozhodnutia, v ktorom uviedla, že je po štvrtej operácii driekových medzistavcových platničiek a nemôže viesť plnohodnotný život primeraný jej veku. Na pojednávaní dňa 12. 12. 2016 trvala na podanom návrhu v plnom rozsahu. Uviedla, že bola štyrikrát operovaná na krížovú chrbticu. Už má problémy aj problémy aj s krčnou, chodila na rehabilitácie, cvičí aj doma. Nedokáže vykonávať prácu ako zdravý človek. Žiada o prehodnotenie zdravotného stavu. Zástupkyňa odporkyne na pojednávaní uviedla, že žiada potvrdiť rozhodnutie ako vecne správne, s poukazom na posudok posudkového lekára Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne v zmysle ustanovenia § 250 l ods. 1 a nasl. O. s. p. a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný.

Zdravotný stav navrhovateľky bol znova posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne - ústredia so sídlom v Nitre, dňa 20. 09. 2016, so záverom, že navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 45 %. K horeuvedenému záveru dospel po vyšetrení navrhovateľky u posudkového lekára a zhodnotení odborných lekárskych nálezov - interné, neurochirurgické, rehabilitačné. Zdravotný stav navrhovateľky v správnom konaní posudzoval posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra, dňa 03. 05. 2016, podľa § 184 ods.1 zák. č. 461/2003 Z.z. a v súdnom konaní posudkový lekár sociálneho poistenia SP- ústredie Bratislava so sídlom v Nitre, dňa 20. 09. 2016. Obaja posudkoví lekári dospeli k zhodnému záveru, že u navrhovateľky sa jedná o stav po opakovaných operáciách bedrovej chrbtice s poruchou statodynamiky, ktorú určil posudkový lekár i za rozhodujúce zdravotné postihnutie podľa kapt. XV., odd. E, položka 4, písm. b/. Posudkový lekár na základe vlastného vyšetrenia ako aj posúdením predloženej lekárskej dokumentácie zistil, že navrhovateľka bola štyrikrát operovaná na bedrovú chrbticu pre pretrvávanie vertebrogénnych ťažkostí pre herniu disku L4-5 vpravo. Pri poslednej operácii v auguste 2015 bola vykonaná déza L4-S1. Pretrváva porucha statodynamiky LS chrbtice bez radikulopathie, bez motorického deficitu, svalových hypotrofií, paréz. Nie sú prítomné príznaky močovej inkontinencie. Tomuto rozhodujúcemu zdravotnému postihnutiu prislúcha miera poklesu 45 %, čo je vzhľadom na prejavy horná hranica rozpätia aj s prihliadnutím na vykonávanú prácu. Navrhovateľka môže vykonávať prácu na pôvodnom pracovisku s využitím kvalifikácia, bez dvíhania bremien, dlhého sedenia a státia. P r e t o navrhovateľka je naďalej invalidná podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky je 45 %. Podľa § 71 ods. 1, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 2, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Podľa § 71 ods. 3, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje v porovnaní telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný, výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu. Podľa §71 ods. 4, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia podľa ďalšieho vývoja a ďalšej liečby a b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Podľa § 71 ods. 5, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4. Podľa § 71 ods. 6, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Podľa § 71 ods. 7, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nespočítavajú. Podľa § 71 ods. 8, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí ak pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podľa § 71 ods. 9, ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktorá je z jeho funkčným dopadom najviac porovnateľná. Podľa § 71 ods. 10, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nové skutočnosti, ktoré by pri doterajšom posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky neboli známe a zhodnotené a ktoré by prípadne odôvodňovali ďalšie doplnenie posudku súd nezistil, a tieto ani nevyplývajú z vyjadrenia navrhovateľky na pojednávaní. Posudkový lekár rozhodol po vlastnom vyšetrení zdravotného stavu navrhovateľky a posúdení odborných lekárskych nálezov z oblastí, na ktoré si navrhovateľka sťažuje a svoj posudok aj náležite zdôvodnil. Posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia ako aj v konaní o opravnom prostriedku na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľkin zdravotný stav je zhoršený na úroveň invalidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku, predloženými listinnými dôkazmi nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa názoru krajského súdu sú posudky posudkových lekárov v predmetnej veci dostatočné a presvedčivé. Títo riadne odôvodnili posúdenie závažnosti rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky. Posudkový lekár sociálnej poisťovne ústredia sa taktiež dostatočne vysporiadal s pracovnou rekomandáciou navrhovateľky, ktoré uviedol svojom posudku. Takýto posudok je možno považovať za presvedčivý a dostatočný, ktorý nevznáša pochybnosti o komplexnom zhodnotení zdravotného stavu žiadateľky o dávku, obsahuje logické úsudky a dôvody, ktoré viedli k záverom o rozhodujúcom zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Nový neurochirurgický nález, ktorý predložila navrhovateľka na súdnom pojednávaní je totožný s lekárskym nálezov, ktorý posudzoval posudkový lekár pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky. Nepreukazuje zhoršenie zdravotného stavu navrhovateľky. Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia dospel súd k záveru, že napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 17.5.2016 je vecne správne, a preto ho podľa § 250q ods. 3 O. s. p. potvrdil. Krajský súd rozhodol o trovách konania tak, že navrhovateľke nepriznal náhradu trov konania, pretože nemala v konaní úspech.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia, cestou podpísaného súdu, v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.