KSNR/23Sa/69/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sa/69/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200786 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4016200786.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: P.. B. T., bytom O. nad M., Ul. 29. augusta 162/18, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie vo veci z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 2. mája 2016 odporkyňa navrhovateľke zamietla žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 16. marca 2016. Navrhovateľka podala návrh na preskúmanie rozhodnutia, ktoré bližšie nezdôvodnila. Prípisom zo dňa 15. 11. 2016 navrhovateľka vzala svoj návrh späť a žiadala konanie vo veci zastaviť. Podľa § 96 ods. 1 veta druhá OSP a § 246c OSP, ak je návrh vzatý celkom späť, súd konanie zastaví.

Podľa § 250h ods. 2 a § 250l ods. 2 OSP, až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ a § 246c OSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní, odo dňa jeho doručenia, cestou podpísaného súdu, písomne, dvojmo. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.