KSNR/23Sa/119/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sa/119/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200996 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4016200996.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobkyne: N. A., bytom C. M. XXX, zastúpená JUDr. Jozefom Kovácsom, Leľá 35, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie vo veci z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 16. 11. 2016 žalovaná potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne ústredia č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 28. 09. 2016, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyni o invalidný dôchodok, pretože i keď bola podľa posudku posudkového lekára v Nových Zámkoch uznaná za invalidnú s mierou poklesu viac ako 70 %, nesplnila podmienku poistenia podľa § 72, vzhľadom na vek poistenca nad 45 rokov, najmenej 15 rokov pred vznikom invalidity. Pred vznikom invalidity, t.j. pred 11. 04. 2016 navrhovateľka získala 4639 dní dôchodkového poistenia, čo je 12 rokov a 259 dní, čím nesplnila podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia pre vznik nároku na invalidný dôchodok. Žalobkyňa, prostredníctvom svojho právneho zástupcu, podala žalobu, v ktorej poukazovala na svoj zlý zdravotný stav ako aj možnosti ohľadne vybavovania opatrovateľského príspevku na nebohého manžela U. A., nar. XX. XX. XXXX. Na pojednávaní dňa 06. 02. 2017 zástupca žalobkyne vzal žalobcu a žiadal konanie vo veci zastaviť. Podľa § 99 písm. a/ SSP, správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca vzal svoju žalobu späť skôr, ako správny súd vo veci rozhodol.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. O trovách konania súd rozhodol podľa § 170 písm. b/ SSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná sťažnosť, pretože účastníci konania sa jej výlučne na pojednávaní vzdali.