KSNR/23Sa/104/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sa/104/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200908 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4016200908.2Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: W. X., bytom S., Y. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Krajský súd konanie vo veci z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 24. 02. 2016 odporkyňa navrhovateľke zamietla žiadosť o priznanie invalidného dôchodku, pretože podľa posudku posudkového lekára v Nitre nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. Navrhovateľka podala návrh na preskúmanie rozhodnutia, pretože jej zdravotný stav je zhoršený, o čom predkladá nové lekárske nálezy. Na pojednávaní dňa 23. 01. 2017 navrhovateľka vzala svoj návrh späť, žiadala konanie zastaviť z dôvodu, že rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 - II. zo dňa 21. 10. 2016 jej bol priznaný invalidný dôchodok od 08. 03. 2016 v sume 158,80 eur mesačne, s čím súhlasí. Podľa § 96 ods. 1 veta druhá OSP a § 246c OSP, ak je návrh vzatý celkom späť, súd konanie zastaví.

Podľa § 250h ods. 2 a § 250l ods. 2 OSP, až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, rozhodol krajský súd tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ a § 246c OSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie, pretože sa ho účastníci výslovne vzdali.