KSNR/1Tos/30/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 1Tos/30/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4615010315 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislav Libant ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4615010315.1Rozhodnutie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a členov senátu JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu v trestnej veci proti odsúdenému W. H., o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Topoľčany zo dňa 09.03.2016 sp. zn. 1Nt/17/2015, na neverejnom zasadnutí konanom v Nitre, dňa 04. apríla 2016, takto

rozhodol:

Podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku, sťažnosť odsúdeného W. H., narodeného XX.XX.XXXX zamieta, pretože nie je dôvodná.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením Okresný súd Topoľčany podľa § 399 ods. 2 Tr. por. zamietol návrh odsúdeného na povolenie obnovy konania vo veci, ktorá skončila právoplatným rozsudkom Okresného súdu Topoľčany zo dňa 11.03.2015 sp. zn. 2T/21/2015, pretože nezistil podmienky obnovy konania uvedené v § 394 Tr. por.

Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený sťažnosť ihneď po jeho vyhlásení a následne ju listom uvedeným na č.l. 36 zdôvodnil. Jeho podanie bolo však napísané rukou a veľmi nečitateľne. Z častí, ktoré čitateľné sú bolo možné zistiť, že odsúdený namieta nezákonnosť väzby, že mu nebol pridelený obhajca. Namietal právne posúdenie skutku i zistenie skutkového deja. Na záver žiadal o šancu pre svoj život.

Nadriadený súd na podklade riadne a včas podanej sťažnosti podanou oprávnenou osobou podľa § 192 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia i konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že sťažnosť nie je dôvodná.

Súd prvého stupňa v dôvodoch napadnutého uznesenia správne a v súlade s objektívnym stavom konštatoval, že vina obžalovaného vo veci, v ktorej bol uznaný vinným právoplatným rozsudkom bola konštatovaná po predchádzajúcej dohode o vine a treste, ktorá bola uzatvorená medzi obžalovaným a prokurátorom a následne schválená súdom prvého stupňa. Na verejnom zasadnutí odsúdený sa odvolával iba na svoje písomné podania a odmietol vo veci vypovedať. Súd prvého stupňa poukázal na znenie ust. § 394 ods. 1 a ods. 2 Tr. por., teda na základné zákonné podmienky pre zrušenie právoplatného rozsudku po akceptovaní mimoriadneho opravného prostriedku, akým obnova konania je. Súladne so stanoviskom súdu prvého stupňa i nadriadený orgán dodáva, že nielenže nebolo možné zistiť nové skutočnosti ani dôkazy súdu, ktorý vo veci právoplatne rozhodol a ktorému neboli v danom období známe a na podklade ktorých by bolo možné povoliť obnovu konania. No ani samotný odsúdený takéto skutočnosti alebo dôkazy neuviedol či nenavrhol.

Pretože súd prvého stupňa sa v dôvodoch svojho rozhodnutia vysporiadal so všetkými relevantnými námietkami, ktoré podľa odsúdeného mali byť podkladom pre povolenie obnovy konania je možné konštatovať, že výrok napadnutého uznesenia je správny a zákonný a ani v konaní predchádzajúcom napadnutému uzneseniu sa súd prvého stupňa pochybení nedopustil. Na podklade týchto skutočností bolo preto potrebné sťažnosť odsúdeného ako nedôvodnú zamietnuť.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.