KSNR/19Sd/14/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 19Sd/14/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200073 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4016200073.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: A. K., I. XX, X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Súd konanie z a s t a v u j e .

Odporkyni náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Navrhovateľka podala odvolanie proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 17. 10. 2015, ktorým jej odporkyňa podľa § 82b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z. od 16. 08. 2015 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 297,20 eur mesačne.

Navrhovateľka prípisom doručeným tunajšiemu súdu dňa 08. 04. 2016 oznámila, že netrvá na podanom odvolaní proti odporkyni, nakoľko nezistila žiadne nové skutočnosti, ktoré by mohla predložiť súdu.

Podľa § 250l ods. 1 O.s.p., podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a (ods. 2).

Podľa § 250m ods. 1 O.s.p., konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Späťvzatie návrhu je vyjadrením dispozičného oprávnenia navrhovateľa, ktoré mu umožňuje disponovať s konaním a jeho predmetom. V prípade, že prejaví vôľu nepokračovať v konaní začatom z jeho podnetu formou procesného úkonu späťvzatia návrhu, súd konanie zastaví. Navrhovateľka písomne oznámila tunajšiemu súdu, že na podanom odvolaní netrvá, avšak súd každý prejav (úkon) posudzuje podľa jeho obsahu (§ 41 O.s.p.) a preto úkon navrhovateľky bolo potrebné posúdiť v súlade s ust. § 250l ods. 2 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. a konanie zastaviť podľa § 250d ods. 3 O.s.p.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250h ods. 2 O.s.p. tak, že odporkyni náhradu trov konania nepriznal, keďže jej žiadne nevznikli. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR, cestou predpísaného súdu, písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).