KSNR/15S/23/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15S/23/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4015200732 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavel Lukáč ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4015200732.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lukáča a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a JUDr. Martiny Balegovej v právnej veci žalobcu: H. T., J. 7, XXX XX Q. proti žalovanému: Krajský dopravný inšpektorát, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, Piesková č. 32, 949 01 Nitra o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-NR-KDI-63/2015-SK zo dňa 29.07.2015, takto

rozhodol:

Súd žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi súd náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Žalobca sa podanou žalobou zo dňa 10.08.2015 doplnenou podaním zo dňa 16.11.2015 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-NR-KDI-63/2015-SK zo dňa 29.07.2015 s odôvodením, že si nebol vedomý porušenia zákona, a teda spáchania priestupku. Jednak si nebol vedomý toho, že na OMV, ktoré viedol nefungovalo osvetlenie predpísaným spôsobom a nebol si vedomý ani toho, že nemá oprávnenie viesť motorové vozidlá. Tieto skutočnosti sú preukázané z dokazovania vykonaného pôvodne v trestnom konaní ČVS: KRP-40/ODN3-BA-2015 a následne aj v priestupkovom konaní ORPZ-NR-ODI 2-274/2015-PR a KRPZ-NR-KDI-63/2015-SK.

K podanej žalobe sa písomne vyjadril žalovaný, pričom navrhol, aby súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. V obsahu podaného vyjadrenia ďalej poukázal na to, že zo spisových materiálov odvolacieho správneho orgánu KDI KR PZ Nitra č. KRPZ-NR-KDI-63/2015-SK ako aj prvostupňového správneho orgánu Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Nitre (ďalej len „ODI OR PZ Nitra“) ORPZ-NR-ODI2/274/2015-Pr vyplýva, že žalobca dňa 14.02.2015 v čase o 15:15 hod. viedol osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat s evidenčným číslom BL-344 ED, v obci Bratislava po ulici Cesta na Senec v smere von z mesta, kde bol zastavený a kontrolovaný hliadkou polície z dôvodu neosvetlenia motorového vozidla predpísaným spôsobom. Hliadka polície následne menovaného vyzvala k preloženiu dokladov potrebných k vedeniu a prevádzke motorového vozidla. Menovaný predložil všetky potrebné doklady k vedeniu a prevádzke motorového vozidla. Následne hliadka polície lustráciou zistila, že menovaný má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a vodičský preukaz, ktorý predložil hliadke polície je neplatný. Výsledky skráteného vyšetrovania preukázali, že sa nejedná o prečin Marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, ale ide o priestupky podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe zistených skutočností a vykonaného dokazovania prvostupňový správny orgán kvalifikoval konanie žalobcu porušením § 4 ods. 2 písm. a), § 32 ods. 1 a § 100 ods. 3 s poukazom na § 137 ods. 2 písm. p) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon o cestnej premávke“) a uznal ho vinným zo spáchania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c), l) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o priestupkoch“) a v zmysle § 22 ods. 2 písm. a) toho istého zákona mu uložil sankciu:

1) pokutu vo výške 600,- € /šesťsto eur/, 2) zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 30 mesiacov, - pričom zákaz začne plynúť od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku.

Žalobca sa svojím konaním teda dopustil priestupkov podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c.) zákona o priestupkoch, ktorý upravuje, že priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto vedie motorové vozidlo počas zadržania vodičského preukazu a podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. l) citovaného zákona sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dopustí ten, kto iným konaním porušil všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Ku skutočnosti, že žalobca nevedel, že má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá KDI KR PZ v Nitre poukazuje na rozhodnutie o priestupku č. ORPZ- NR-ODI2-1072/2013-Pr zo dňa 04.09.2014. Zo spisového materiálu je jednoznačne zrejmé, že predmetné rozhodnutie bolo žalobcovi doručované prostredníctvom poštového doručovateľa, pričom toto bolo dňa 23.10.2014 doručované opakovane a následne dňa 24.10.2014 bolo uložené.

V predmetnom prípade, v zmysle vyššie uvedeného, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2014. Tu správny orgán považuje za potrebné uviesť, že nemá dôvod pochybovať o vykonanom doručovaní predmetného rozhodnutia.

Prvostupňový správny orgán zaslal dňa 28.04.2015 predvolanie na ústne pojednávanie na deň 12.05.2015, ktoré žalobca osobne prevzal dňa 05.05.2015, teda v dostatočnom časovom predstihu. Z predvolania je zrejmé, že v prípade, ak sa účastník konania nemôže dostaviť v stanovenom čase, môže byť dohodnutý (osobne, písomne, telefonicky) iný náhradný termín. Taktiež bol upozornený na právne následky nedostavenia sa (ak sa odmietnete dostaviť alebo sa nedostavíte bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu, bude vec prejednaná aj bez Vašej prítomnosti). Z úradného záznamu prvostupňového správneho orgánu je jednoznačne zrejmé, že žalobca sa telefonicky ospravedlnil, avšak až po ústnom pojednávaní, a to v čase o 09:30 hod., preto mu bolo oznámené, že ústne pojednávanie už prebehlo.

Správny orgán môže konať v neprítomnosti účastníka konania vtedy, ak sa odmietne dostaviť alebo sa nedostaví bez náležitého ospravedlnenia. V zmysle judikatúry R 58/1995 prejednávanie priestupku v neprítomnosti obvineného, hoci bol na ústne pojednávanie riadne predvolaný - ako aj v tomto prípade - nemožno považovať za porušenie práva obvineného na obhajobu v zmysle zákona o priestupkoch a samo o sebe nie je dôvodom za zrušenie rozhodnutia.

Pokiaľ žalobca mal nejaké zdravotné problémy, ako to telefonicky uviedol prvostupňovému správnemu orgánu, avšak až po ústnom pojednávaní (viď. úradný záznam č. listu 11 priestupkového spisu ODI OR PZ Nitra) a príp. navštívil lekára, bolo jeho povinnosťou doložiť k ospravedlneniu aj lekárske potvrdenie o tom, že v deň 12.05.2015 navštívil lekára. Žalobca však toto lekárske potvrdenie k tomuto ospravedlneniu nedoložil, pričom ani v odvolacom konaní, ani v súdnom konaní svoje zdravotné problémy bližšie nešpecifikuje.

K časti, kde žalobca uvádza, že uložený trest považuje za neprimeraný, je potrebné uviesť, že je vylúčené, aby žalobca vystupoval v postavení, ktoré by ho oprávňovalo riadiť, alebo rozhodovať v procese objasňovania alebo konania o priestupku a už vôbec nie posudzovať výšku sankcie, ktorá by postačovala na jeho vlastnú nápravu.

Prvostupňový správny orgán pri ukladaní výšky sankcie bral do úvahy všetky poľahčujúce, ale aj priťažujúce okolnosti, ktoré uviedol v rozhodnutí o priestupku zo dňa 12.05.2015, teda dostatočne odôvodnil, prečo uložil vyššie uvedenú sankciu. Vysporiadal sa s náležitou presnosťou a presvedčivosťou so všetkými zákonnými hľadiskami pre uloženie pokuty v zmysle ustanovenia § 12 zákona o priestupkoch.

Krajský súd v Nitre ako vecne a miestne príslušný podľa ust. § 247 OSP, preskúmal zákonnosť postupu a rozhodnutia žalovaného, ako aj konanie, ktorému predchádzalo, a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Vychádzajúc z obsahu spisu, a to najmä pripojených priestupkových spisov, predovšetkým súd poukazuje na primárne dôležitú skutočnosť, ktorou bolo vydanie rozhodnutia Okresného dopravného inšpektorátu ORPZ v Nitre, Piaristická č. 5, Nitra pod č. ORPZ-NR-ODI2-1072/2013-Pr zo dňa 04.09.2014, ktorým bolo rozhodnuté, že žalobca sa uznáva vinným zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k) Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola uložená pokuta 200,- eur spolu so zákazom činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 12 mesiacov. Z priestupkového spisu ďalej vyplýva, že predmetné rozhodnutie bolo žalobcovi doručované dňa 23.10.2014 následne opakovane dňa 24.10.2014, pričom v ten istý deň, t.j. 24.10.2014, bola zásielka uložená na pošte.

Podľa ust. § 24 ods. 2 Zák. č. 71/1967 Zb. správneho poriadku, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 3 dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

S poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenie je teda nepochybné, že dňom 27.10.2014 došlo k riadnemu i keď náhradnému doručeniu zásielky, ktorou bolo rozhodnutie o priestupku žalobcovi. Odo dňa 27.10.2014 teda začala plynúť zákonná 15 - dňová lehota na podanie odvolania, ktorá uplynula dňa 11.11.2014. Týmto dňom nadobudlo rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu právoplatnosť. Z uvedeného taktiež vyplýva, že zákaz činnosti v dĺžke 12 mesiacov mal trvať od 11.11.2014 do 11.11.2015.

S vyššie uvedenými skutočnosťami nepochybne súvisí aj to, že podľa ust. § 100 ods. 3 Zák. č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie, alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Pokiaľ sa teda týka žalobcu, žalobcov vodičský preukaz sa stal neplatným pre obdobie od 11.11.2014 do 11.11.2015.

V tomto konaní bolo ďalej preukázané, že žalobca dňa 14.02.2015 v čase o 15:15 hod. viedol osobné motorové, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou polície z dôvodu neosvetlenia motorového vozidla predpísaným spôsobom, pričom bolo zistené, po výzve k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu a prevádzke motorového vozidla, že žalobca má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a vodičský preukaz predložený pri kontrole je neplatný.

Dňa 12.05.2015 vydal Okresný dopravný inšpektorát Nitra ORPZ v Nitre Piaristická č. 5 rozhodnutie č. ORPZ-NR-ODI2-274/2015-Pr, ktorým uložil žalobcovi pokutu vo výške 600,- eur spolu so zákazom činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 30 mesiacov, nakoľko žalobca bol uznaný vinným zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, podľa § 22 ods. 1 písm. c) Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Proti predmetnému rozhodnutie podal žalobca odvolanie, o ktorom rozhodol žalovaný rozhodnutím č. KRPZ-NR-KDI-63/2015-SK zo dňa 29.07.2015, ktorým odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil. Konanie žalobcu bolo kvalifikované s odkazom na ust. § 4 ods. 2 písm. a) podľa ktorého, vodič nesmie viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu.

Uvedená kvalifikácia spáchania priestupku žalobcom bola v rozhodnutí žalovaného riadne odôvodnená, a to s odkazom na žalobcom skôr spáchaný priestupok zo dňa 17.09.2013, vydaním rozhodnutia o zákaze činnosti žalobcu viesť motorové vozidlá v období od 11.11.2014 do 11.11.2015. Právoplatnosť a účinnosť tohto zákazu činnosti už bola uvedená vyššie v tomto rozhodnutí. Pokiaľ sa týka ďalšej námietky žalobcu, ohľadne jeho neúčasti na ústnom pojednávaní, na ktoré bol predvolaný na deň 12.05.2015, súd dospel k záveru, že taktiež konaním prvostupňového správneho orgánu nedošlo k pochybeniu, nakoľko predmetné ústne pojednávanie dňa 12.05.2015 začalo o 08:30 hod., pričom žalobca predvolanie na toto pojednávanie prevzal dňa 05.05.2015, avšak svoju neúčasť na ňom ospravedlnil až dňa 12.05.2015 o 09:30 hod., avšak právne relevantné doklady preukazujúce jeho nemožnosť zúčastniť sa tohto pojednávania nepredložil jednak v prvostupňovom a taktiež v odvolacom konaní. Dôvody prejednania priestupku bez účasti žalobcu, boli teda jednoznačne na strane žalobcu. Uvedenú skutočnosť teda nie je možné považovať za procesné pochybenie v konaní pred správnymi orgánmi.

Pokiaľ sa ďalej týka výšky uloženej sankcie prvostupňovým správnym orgánom a jej potvrdenie žalovaným, súd sa stotožnil s argumentáciou žalovaného uvedenou vo vyjadrení k podanej žalobe, a teda, že v danom prípade za priestupok, ktorého sa žalobca dopustil, je možné uložiť pokutu od 300,- do 1.300,- eur, pričom žalobcovi bola uložená pokuta 600,- eur, túto možno považovať za primeranú, keďže nie je na hornej hranici sadzby a nakoľko je taktiež možné za priestupok spáchaný žalobcom uložiť zákaz činnosti od jedného roka do piatich rokov, uloženú sankciu 30 mesiacov taktiež možno považovať za primeranú. Prvostupňový správny orgán ako aj žalovaný, pri vydaní svojich rozhodnutí taktiež zohľadnili priestupkovú minulosť žalobcu, pričom v jeho osobnom priestupkovom spise sa nachádza viacero priestupkov, takže sa nejedná o bezúhonného občana - vodiča a uvedená skutočnosť bola nepochybne súčasťou rozhodovania o výške uloženej sankcie za spáchanie priestupku žalobcom.

Vychádzajúc teda z obsahu rozhodnutia žalovaného, tento sa dostatočne a jednoznačne vysporiadal s argumentáciu prvostupňového správneho orgánu, ako aj s dôvodmi podaného odvolania žalobcom proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu, pričom teda súd nezistil žiadne pochybenie jednak procesného charakteru a taktiež pri aplikácii hmotno-právnych predpisov. Z uvedených dôvodov preto súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250 k) tak, že tieto žalobcovi ako neúspešnému účastníkovi konania nepriznal.

Rozhodnutie súdu bolo prijaté jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súdu v Nitre na Najvyšší súd Slovenskej republiky v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 OSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.