KSNR/15Cob/68/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15Cob/68/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4313214158 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Bzdúšek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4313214158.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: Menton SK, spol. s r.o., so sídlom Gbelská 19, Bratislava, IČO: 35 900 903, zast.: SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 36 862 711, proti odporcovi: ADATO, s.r.o., so sídlom Šafárikova 1, Levice, IČO: 36 538 507, o zaplatenie sumy 1.509,60 eura s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Levice č. k. 13Cb/19/2014-54 zo dňa 30.09.2014 v časti zamietnutia žiadosti o vrátenie súdneho poplatku, takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie Okresného súdu Levice č. k. 13Cb/19/2014-54 zo dňa 30.09.2014 v napadnutej časti p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa žiadosť o vrátenie zaplateného súdneho poplatku z návrhu zamietol, konanie zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 96 ods. 1, ods. 3, § 146 ods. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP).

Súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľ žiadal, aby súd vrátil zaplatený súdny poplatok z návrhu, z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľom pred prvým pojednávaním, nakoľko na majetok odporcu bol vyhlásený konkurz. Navrhovateľ súdny poplatok z návrhu do rozhodnutia súdu prvého stupňa nezaplatil a preto súd žiadosť navrhovateľa o vrátenie zaplateného súdneho poplatku z návrhu zamietol. Konštatoval ďalej, že navrhovateľ vzal návrh na začatie konania z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok odporcu späť, navrhovateľ si trovy konania neuplatnil, odporcovi žiadne trovy konania nevznikli a preto súd o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto uzneseniu, v časti zamietnutia žiadosti o vrátenie zaplateného súdneho poplatku, podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie cestou svojho právneho zástupcu navrhovateľ. Namietal, že súd prvého stupňa vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci a že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Tvrdil, že v rozhodnutí absentuje odôvodnenie, z akého dôvodu súd žiadosť o vrátenie súdneho poplatku zamietol. Na základe uvedeného preto žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a vrátil zaplatený súdny poplatok z návrhu.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 OSP) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako aj postup súdu, ktorý mu predchádzal, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP a po preskúmaní napadnutého uznesenia dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné, preto v zmysle § 219 ods. 1 OSP uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne správne potvrdil.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že v predmetnej veci sa navrhovateľ spolu so žalobou doručenou súdu prvého stupňa dňa 19.07.2013 domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 1.509,60 eura s príslušenstvom. Výzvou č. k. 13Rob/238/2013-22 zo dňa 30.09.2013 vyzval súd prvého stupňa navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku za podanie návrhu vo výške 90,50 eura. Výzva bola právnemu zástupcovi navrhovateľa doručená dňa 04.10.2013. Dňa 24.09.2014 bolo súdu prvého stupňa doručené podanie navrhovateľa, ktorým zobral žalobu v zmysle § 96 ods. 1 OSP späť. Následne súd prvého stupňa vydal napadnuté uznesenie.

Podľa § 219 ods. 1 OSP, odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa 219 ods. 2 OSP, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a z takto zisteného skutkového stavu urobil aj správny právny záver a svoje rozhodnutie aj dostatočne odôvodnil. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, a preto s poukazom na ust. § 219 ods. 2 OSP sa v odôvodnení tohto rozhodnutia obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, bez toho, aby odvolací súd tieto dôvody opakoval.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia odvolací súd dodáva, že podľa § 1 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona o súdnych poplatkoch, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona o súdnych poplatkoch, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený. Okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 %, najmenej však 6,70 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

V predmetnej veci sa navrhovateľ spolu so žalobou doručenou súdu prvého stupňa dňa 19.07.2013 domáhal vydania platobného rozkazu, avšak ani do rozhodnutia odvolacieho súdu nebol zaplatený súdny poplatok za podanú žalobu v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení o súdnych poplatkoch. Súd prvého stupňa preto pri posudzovaní žiadosti o vrátenie zaplateného súdneho poplatku vychádzal zo správne zisteného skutkového stavu, keď v odseku 1 napadnutého uznesenia uviedol, že súdny poplatok nebol do rozhodnutia súdu zaplatený. Z uvedeného preto vyplýva, že súd pri posudzovaní veci dospel na základe vykonaného dokazovania k správnym skutkovým zisteniam. Neobstojí ani argumentácia navrhovateľa, že súd prvého stupňa v rozhodnutí neodôvodnil, z akého dôvodu žiadosť o vrátenie súdneho poplatku zamietol. V napadnutom rozhodnutí totiž súd prvého stupňa jasne konštatuje, že navrhovateľ súdny poplatok z návrhu do rozhodnutia súdu prvého stupňa nezaplatil a preto súd žiadosť navrhovateľa o vrátenie zaplateného súdneho poplatku z návrhu zamietol.

Na základe uvedeného preto odvolací súd po oboznámení sa so spisom a dôkazmi založenými v spise rozhodol, že uznesenie súdu prvého stupňa je v časti napadnutej odvolaním správne a preto ho v zmysle § 219 ods. 1 OSP potvrdil.

Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté jednomyseľne. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.