KSNR/15Cob/164/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15Cob/164/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4111225768 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Bzdúšek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4111225768.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a členov senátu JUDr. Pavla Lukáča a JUDr. Martiny Balegovej, v právnej veci žalobcu: B21 Services, s. r. o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 45 525 579, v konaní zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s. r. o., Štefánikova 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 868 876, proti žalovanému: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 855 642, v konaní zastúpený: ADVOKÁCIA, s. r. o., Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 854 107, o zaplatenie sumy 18.000 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Nitra č. k. 28Cb/25/2012-90 zo dňa 10.12.2012, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 28Cb/25/2012-90 zo dňa 10.12.2012 p o t v r d z u j e.

Odvolací súd žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho a dovolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol s tým, že o trovách konania bude rozhodnuté samostatným uznesením.

2. Svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na § 269 ods. 2, § 344, § 349 a § 266 ods. 4 Obchodného zákonníka.

3. Súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 18.000 eur titulom odstúpenia od zmluvy o reklamnej, propagačnej činnosti a inzercii zo dňa 04.04.2011 zo strany žalovaného ako objednávateľa, resp. alternatívne titulom náhrady škody v tej istej výške. Súd prvej inštancie mal za preukázané, že k odstúpenie od zmluvy nedošlo. Skutočnosť, že žalovaný nedodal podklady v období od 16.05.2011 do 19.08.2011, nepovažoval za odstúpenie od zmluvy. Z konania žalovaného mal za preukázané, že mal záujem na spolupráci, čo vyplynulo z e- mailovej komunikácie medzi zamestnancom žalovaného T.. K. a T.. W. (bývalý konateľ dodávateľa), medzi ktorými prebiehala komunikácia v dňoch 16.05.2011, 19.08.2011, 14.09.2011, v ktorých žalovaný dodával podklady. Svedkovia Ing. M. W. a T.. M. K. zhodne uviedli, že podklady k bannerom sa nezasielali v pravidelných mesačných intervaloch, ale podľa dátumu pripravovaných akcií. Ďalej potvrdili, že v prípade nedodania nových reklamných podkladov zostal na reklamnom banneri predchádzajúci inzerát až do inzercie novej akcie. Okrem toho žalovaný vrátil faktúru č. 2011013 listom, ktorým oznámil žalobcovi, že od zmluvy neodstúpil, ani nemal záujem od nej odstúpiť. Následne dňa 14.09.2011 zaslal žalovaný podklady na akciu vianočné trhy, ktorá mala vymeniť akciu Autosalón a ktoré sa mali konať v dňoch od 13. do 19.12.2011. Súd považoval výklad žalobcu ako dodávateľa služieb v tej časti zmluvy, že nedodanie reklamných bannerov ku dňu vystavenia faktúry č. 2011013 zo dňa 12.08.2011 (vystavená na sumu 18.000 eur, splatná dňa 22.08.2011), za účelový a v rozpore s konaním žalovaného, nakoľko bol žalobcovi dodaný v mesiaci august dňa 19.08.2011 ďalší podklad k inzercii akcie Autosalón 2011. Z uvedeného dospel súd k záveru, že k odstúpeniu od zmluvy nedošlo ani podľa §344 a nasl. Obchodného zákonníka, ani podľa čl. 6 zmluvy. S poukazom na uvedené a na § 266 ods. 4 Obchodného zákonníka považoval súd nárok žalobcu za nedôvodný a návrh zamietol, nakoľko žalobcovi nevznikol nárok z dôvodu odstúpenia od zmluvy ani na odstupné, ani na náhradu škody podľa čl. 3 bod 3.2 zmluvy. Súd mal za to, že možnosť, ktorá bola daná žalobcovi v bode 3.2 zmluvy pokiaľ ide o výklad konania žalovaného, obsahuje výraz pripúšťajúci rôzny výklad a nemožno vylúčiť, že použitím takéhoto výrazu bol sledovaný cieľ získať rôzne výhody zo zmluvy na úkor druhej strany. K tomuto konštatovaniu dospel súd aj z výpovede svedka O.. E. M., ktorý uviedol, že nakoľko v Agrokomplexe - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, nemali zamestnaných právnikov, pri vyhotovovaní zmluvy o reklamnej, propagačnej činnosti a inzercii zo dňa 04.04.2011 ako vtedajší riaditeľ žalovaného využíval právne služby advokáta JUDr. T.. M. Cimráka, konateľa a spoločníka Advokátskej kancelárie JUDr. CIMRÁK, s. r. o. so sídlom Štefánikova 4, Nitra, ktorý v tomto konaní zastupoval žalobcu.

4. Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom navrhol jeho zrušenie a vrátenie veci súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, resp. zmenu tak, že odvolací súd žalobe vyhovie. Podľa žalobcu súd prvej inštancie nesprávne a najmä nedôsledne interpretoval dôkazy, ktorých podstata nekorešponduje s listinnými dôkazmi obsiahnutými v spise. Poukázal na vykonané dokazovanie, na základe ktorého bolo preukázané, že v období od 16.05.2011 do 19.08.2011 žalovaný nedodával žalobcovi podklady, čím v súlade s článkom 3, bod 3.2 došlo zo strany žalovaného k odstúpeniu od zmluvy. Neposkytnutím potrebnej súčinnosti žalovaný porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a z tohto dôvodu žalobcovi vzniklo právo požadovať zaplatenie odstupného. Súd sa pri jasnom znení zmluvy koncipovanej žalovaným od tejto zmluvy odchýlil, neberúc ju do úvahy. Žalobca vyslovil nesúhlas aj s dôvodmi rozsudku v časti označenia právneho zástupcu žalobcu ako tvorcu predmetnej zmluvy s následkami pre výsledok sporu poukazujúc na to, že právny zástupca, ktorý prevzal zastupovanie žalobcu v tomto spore, nemohol sa nepodieľať na pripomienkovaní, resp. vypracovaní tejto zmluvy, nakoľko inak by išlo o nedovolený konflikt záujmov. Zodpovednosť za zle vypracovanú zmluvu alebo právnu radu je vzťahom iba medzi klientom a advokátom. Súd v odôvodnení rozsudku tiež vôbec neuviedol, prečo sa nezaoberal náhradou škody, ktorú žalobca alternatívne popri zmluvnej náhrade uplatnil.

5. K odvolaniu žalobcu sa písomne vyjadril žalovaný, ktorý navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť stotožňujúc sa s jeho závermi. Zdôraznil, že žalovaný nikdy neprejavil vôľu odstúpiť od zmluvy, od zmluvy neodstúpil a ani nedal k tomu žiadny podnet a ani žalobca nemohol dospieť k tomu, že žalovaný mal taký úmysel. Žalovaný aj v odpovedi na oznámenie žalobcu výslovne uviedol, že od zmluvy neodstúpil, čo dostatočne prejavuje jeho vôľu v tomto zmluvnom vzťahu zotrvať a pokračovať.

6. Krajský súd v Nitre rozhodol o odvolaní žalobcu rozsudkom č. k. 15Cob/37/2013-121 zo dňa 22.05.2013 tak, že rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil s tým, že o trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie. Uvedený rozsudok napadol dovolaním žalobca. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením č. k. 2Obdo/41/2015 zo dňa 21.09.2016 rozsudok odvolacieho súdu kvôli procesnej vade konania spočívajúcej v tom, že sa účastníkovi konania postupom odvolacieho súdu odňala možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 30.06.2016) zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

7. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd opätovne prejednal vec v rozsahu odvolania podaného žalobcom (§ 379, § 380 Civilného sporového poriadku - ďalej len CSP) a rozhodol bez nariadenia pojednávania podľa § 385 CSP s tým, že miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámil vopred v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke súdu (§ 219 ods. 3 CSP).

8. Rozsudok bol vyhlásený dňa 13.06.2017.

9. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobca sa domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 18.000 eur titulom odstúpenia od zmluvy o reklamnej, propagačnej činnosti a inzercii zo dňa 04.04.2011 žalovaným ako objednávateľom, resp. alternatívne titulom náhrady škody v tej istej výške. Žalobca ako dodávateľ a žalovaný ako objednávateľ uzatvorili dňa 04.04.2011 zmluvu o reklamnej, propagačnej činnosti a inzercii podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, na základe ktorej sa žalobca zaviazal vykonávať reklamnú, propagačnú a inzertnú činnosť formou zverejňovania reklamného banneru na internetovom portáli a žalovaný sa zaviazal zaplatiť mu za túto činnosť odplatu. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 30.04.2016. V článku 3 zmluvy si sporové strany dohodli, že objednávateľ odovzdá podklady pre reklamnú, propagačnú činnosť a inzerciu najneskôr do piateho dňa v mesiaci a v elektronickej podobe. V prípade nedodania podkladov po dobu viac ako dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov mohol dodávateľ takéto konanie objednávateľa považovať za bezdôvodné odstúpenie od zmluvy a objednávateľovi tým vznikla povinnosť na zaplatenie odstupného podľa čl. 6 bod 6.2. zmluvy. Na základe porušenia tejto povinnosti si žalobca uplatnil voči žalovanému zaplatenie odstupného, nakoľko žalovaný faktúru č. 2011013 vo výške 18.000,- Sk, splatnú dňa 22.08.2011 neuhradil. Podľa uvedeného článku zmluvy mohol objednávateľ pred jej skončením odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak zaplatí odstupné vo výške 3.000 eur s DPH za každý aj začatý kalendárny rok. Žalobca si uplatnil tento nárok za roky 2011 až 2015, t. j. za dobu 5 rokov. Žalovaný trval na tom, že z jeho strany nedošlo k odstúpeniu od zmluvy a že ukončenie zmluvy spôsobil žalobca ako dodávateľ.

10. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

11. Podľa § 387 ods. 1 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

12. Podľa § 387 ods. 2 CSP, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

13. Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie správne zistil skutkový stav a z takto zisteného skutkového stavu urobil aj správny právny záver a svoje rozhodnutie správne odôvodnil. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku, a preto sa s poukazom na § 387 ods. 2 CSP v odôvodnení tohto rozhodnutia obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia bez toho, aby tieto dôvody opakoval. Žalobca v rámci odvolacích dôvodov namietal predovšetkým nesprávne a nedôsledné hodnotenie dôkazov súdom prvej inštancie. Podľa názoru odvolacieho súdu boli vykonané dôkazy vyhodnotené správne a vyplynul z nich jednoznačný záver, že žalovaný svojím konaním neprejavil vôľu odstúpiť od zmluvy o reklamnej, propagačnej činnosti a inzercii, čoho dôkazom je okrem výpovede svedkov aj obsah listu žalovaného, ktorým vrátil žalobcovi faktúru č. 2011013. Aj z e-mailovej korešpondencie je nepochybné, že žalovaný zasielaním podkladov súvisiacich s reklamou na akcie (Autosalón, Vianočné trhy) ešte po mesiaci august 2011 výslovne prejavil vôľu pokračovať v záväzkovom vzťahu so žalobcom. Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané a žalobca neuniesol dôkazné bremeno na svoje tvrdenie o porušení súčinnosti žalovaného vyplývajúcej z článku 3 účastníkmi uzavretej zmluvy. Svedok M. W., ktorý bol konateľom žalobcu v čase uzavretia zmluvy vo svojej výpovedi potvrdil, že k odstúpeniu od zmluvy ani jednou zo zmluvných strán nedošlo. Uviedol aj to, že ešte v septembri roku 2011 (napriek tvrdeniu žalobcu v podanej žalobe), bola spolupráca účastníkov aktívna a aj to, že pri neexistencii návrhov na novú inzerciu bežal starý „banner“. Pokiaľ ide o námietku žalobcu týkajúcu sa alternatívne uplatnenej náhrady škody, ktorou sa súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozsudku nezaoberal, odvolací súd poznamenáva, že povinnou náležitosťou žaloby bolo aj pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, teda prezentácia skutkových okolností, ktorými žalobca odôvodňuje opodstatnenosť žaloby. Opísanie rozhodujúcich skutočností má význam pre usmernenie priebehu konania a dokazovania. Ak sa žalobca domáhal zaplatenia odstupného a až počas konania pred súdom prvej inštancie jednou vetou „alternatívne uplatnil náhradu škody“ bez zdôvodnenia a preukázania zákonných predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu (§ 373 Obchodného zákonníka), takýto bezobsažný návrh nemá žiadnu právnu relevanciu, a preto sa ním nebolo dôvodné ako návrhom vo veci samej zaoberať a rozhodovať o ňom.

14. V intenciách vyššie uvedených skutočností odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP ako vecne správny potvrdil.

15. Podľa § 396 ods. 1 CSP, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie.

16. Podľa § 262 ods. 1 CSP, o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. 17. Podľa § 255 ods. 1 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

18. Podľa § 453 ods. 1 CSP, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa primerane použijú na dovolacie konanie.

19. Podľa § 453 ods. 3 CSP, ak dovolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec odvolaciemu súdu alebo súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, rozhodne tento súd o trovách pôvodného konania a o trovách dovolacieho konania.

20. O nároku na náhradu trov odvolacieho a dovolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 453 ods. 1 a ods. 3 CSP, § 262 ods. 1 CSP a § 255 ods. 1 CSP. Keďže v odvolacom konaní po vrátení veci dovolacím súdom bol v merite veci úspešnou stranou žalovaný, mal by proti žalobcovi nárok na náhradu trov nielen odvolacieho, ale aj dovolacieho konania. Žalovanému však v odvolacom a dovolacom konaní žiadne trovy nevznikli, preto mu ich náhradu odvolací súd nepriznal.

21. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon v § 420 až § 423 CSP pripúšťa. Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. To neplatí, ak je dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; ak je dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; ak je dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).