KSNR/15CoZm/19/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15CoZm/19/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4113211130 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavel Lukáč ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4113211130.3Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci v právnej veci navrhovateľa: CD Consulting s.r.o., IČO: 264 29 705, Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zast. advokátom: Fridrich Paľko, s.r.o., IČO: 36 864 421, Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, proti odporcovi: L. A., bytom U. R. XXX, R., o zaplatenie zmenkovej sumy 173 eur s príslušenstvom, o čiastočnom späťvzatí návrhu, takto

rozhodol:

Odvolací súd čiastočné späťvzatie návrhu p r i p ú š ť a , rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 29CbZm/328/2013-97 zo dňa 07.12.2015 v časti zmenkového úroku vo výške 0,19% denne v časti uplatneného zmenkového úroku vo výške 0,25% denne z r u š u j e a konanie v tejto časti z a s tavuje.

odôvodnenie:

Navrhovateľ sa svojim návrhom doručeným na súd dňa 04.04.2013 domáhal voči odporcovi zaplatenia zmenkovej sumy 173 eur s príslušenstvom.

Okresný súd Nitra rozsudkom č. k. 29CbZm/328/2013-97 zo dňa 07.12.2015 rozhodol, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi zmenkovú sumu vo výške 173 eur, zmenkový úrok vo výške 0,05% denne zo sumy 188 eur od 23.03.2010 do 18.10.2010, zo sumy 173 eur od 19.10.2010 do zaplatenia, 6% ročný úrok zo zmenkovej sumy 188 eur od 27.07.2010 do 18.10.2010, zo sumy 173 eur od 19.10.2010 do zaplatenia, 18.10.2010, zo sumy 173 eur od 19.10.2010 do zaplatenia a zmenkovú odmenu vo výške 1/3% zmenkovej sumy vo výške 0,63 eura , do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Ďalej rozhodol, že navrhovateľ je povinný nahradiť odporcovi trovy konania vo výške 0 eur.

Písomným podaním zo dňa 21.12.2015, doručeným súdu prvého stupňa dňa 29.12.2015 navrhovateľ oznámil, že berie v zmysle § 96 ods. 1 OSP svoj návrh späť v časti zmenkového úroku vo výške 0,19% denne v časti uplatneného zmenkového úroku vo výške 0,25% denne, čím si navrhovateľ uplatňuje v tomto konaní len zmenkový úrok 0,06% denne.

Ak je návrh na začatie konania v zmysle § 208 OSP vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

V predmetnej veci navrhovateľ po tom, ako bolo vo veci samej rozhodnuté rozsudkom č. k. 29CbZm/328/2013-97 zo dňa 07.12.2015 doručil súdu čiastočné späťvzatie návrhu na začatie konania.

Odporca nevyjadril nesúhlas s čiastočným späťvzatím návrhu na začatie konania. S poukazom na vyššie uvedené odvolací súd konštatuje, že boli splnené podmienky na pripustenie čiastočného späťvzatia návrhu na začatie konania.

Na základe uvedeného preto odvolací súd v zmysle § 208 OSP zrušil rozsudok súdu prvého stupňa č. k. 29CbZm/328/2013-97 zo dňa 07.12.2015 v časti zmenkového úroku vo výške 0,19% denne v časti uplatneného zmenkového úroku vo výške 0,25% denne a konanie v uvedenej časti zastavil.

Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.