KSNR/15CoE/53/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15CoE/53/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4211216238 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Bzdúšek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4211216238.1Uznesenie Krajský súd v Nitre v exekučnej veci oprávneného: Mesto Komárno, so sídlom Námestie generála Klapku 1, Komárno, IČO: 00 306 525, proti povinnej: O. N., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Ul. O. XXXX/XX, G., prechodne bytom A. X/XXX, G., o vymoženie 30,66 eur a trov exekúcie, o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Komárno, č.k. 13Er/1140/2011-8 zo dňa 20.09.2011, takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie Okresného súdu Komárno, č.k. 13Er/1140/2011-8 zo dňa 20.09.2011 p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa podľa položky č. 13 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. , § 4 ods. 2 písm. b), § 5 ods. 1 písm. a), § 2 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uložil povinnej zaplatiť súdny poplatok za žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 eura s príslušenstvom.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonom stanovenej lehote odvolanie povinná, ktorá uviedla, že proti rozhodnutiu oprávneného o zaplatení poplatku za komunálny odpad sa odvolala. Zároveň dodala, že predložila potvrdenie o tom, že pravidelne uhrádza poplatky za komunálny odpad na tomto mieste. Preto považovala postup mestského úradu za protiprávny a nespravodlivý. Žiadala preto aby súd uvedené okolnosti zobral do úvahy a rozhodol v jej prospech.

Krajský súd v Nitre ako odvolací súd podľa § 10 ods. 1 OSP vec prejednal podľa § 212 ods. 1 OSP, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je potrebné ako vecne správne potvrdiť.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie v predmetnej veci sa začalo dňa 16.09.2011, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu - Platobného výmeru na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavby na rok 2005 č. 3211485205 zo dňa 08.02.2005. Súd prvého stupňa udelil súdnemu exekútorovi dňa 20.09.2011 poverenie na vykonanie exekúcie č. 5401 060723. Následne vydal napadnuté uznesenie.

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, od poplatku sú oslobodené obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 219 ods. 1 OSP, odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 219 ods. 2 OSP, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa názoru odvolacieho súdu, súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a z takto zisteného skutkového stavu urobil aj správny právny záver a svoje rozhodnutie aj správne odôvodnil. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia, a preto s poukazom na ustanovenie § 219 ods. 2 OSP sa v odôvodnení tohto rozhodnutia obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia bez toho, aby odvolací súd tieto dôvody opakoval.

Na zdôraznenie správnosti odvolací súd dodáva, že ak sa na poplatníka, v tomto prípade oprávneného, vzťahuje osobné oslobodenie od súdnych poplatkov a v prípade, ak sa na povinného nevzťahuje oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. alebo § 138 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP), podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť zaplatí povinný.

Na základe uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil.

Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.