KSNR/11S/39/2017


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 28.8.2017

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 26.4.2017

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/39/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4017200237 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4017200237.4Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: AJCOR RECYCLING, spol. s r. o., Novozámocká cesta 2/3862, Komárno, IČO: 36 614 262, zastúpeného JUDr. Martinom Kanásom, advokátom, Školská 3, Nitra, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 104472515/2016 zo dňa 13. 12. 2016, v konaní o návrhu žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe, takto

rozhodol:

Súd z a m i e t a návrh žalobcu zo dňa 03. 03. 2017 na priznanie odkladného účinku správnej žalobe.

odôvodnenie:

1. Žalobca sa žalobou zo dňa 03. 03. 2017, osobne podanou tunajšiemu súdu dňa 06. 03. 2017, domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 104472515/2016 zo dňa 13. 12. 2016, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra č. 103460728/2016 zo dňa 07. 07. 2016. Týmto rozhodnutím správca dane podľa ust. § 44 ods. 6 písm. b/ bod 1. zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 165 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žalobcovi vyrubil na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2009 rozdiel dane v sume 168.177,52 eur.

2. Žalobca v podanej žalobe zo dňa 03. 03. 2017 zároveň navrhol s poukazom na ust. § 185 ods. 1 písm. a/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok priznať podanej žalobe odkladný účinok. Žalobca poukázal na údaje vyplývajúce z jeho priebežnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. 12. 2016, pričom uviedol, že spoločnosť nie je schopná uhradiť sumu vyrubenej dane v celkovej výške 168.177,52 eur. Spoločnosť je po zaúčtovaní celkovej výšky vyrubenej dane 1.372.419,- eur v predĺžení a musí prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie úpadku. Žalobca odôvodnil hrozbu závažnej finančnej a hospodárskej škody v prípade neodloženia vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia správcu dane najmä tým, že v prípade nezaplatenia vyrubenej dane v lehote splatnosti začne správca dane v zmysle ust. § 98 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. v platnom znení výkon daňovej exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Daňového úradu Nitra, pobočka Komárno č. 103460728/2016 zo dňa 07. 07. 2016, čo znamená, že správca dane pristúpi k výkonu daňovej exekúcie najbežnejšou formou, a to blokáciu podnikateľského účtu žalobcu v zmysle ust. § 107 a nasl. daňového poriadku. Dôsledkom uvedeného bude znemožnenie prijatia akýchkoľvek opatrení na odvrátenie úpadku, nakoľko spoločnosť nebude schopná získať potrebné finančné zdroje na krytie existujúcich záväzkov. Výkon rozhodnutia vzhľadom na určenú výšku daňovej povinnosti môže mať za následok znemožnenie odvrátenia úpadku s následnou povinnosťou spoločnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, vzhľadom k tomu, že podanie žaloby nemá v súlade s ust. § 184 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok odkladný účinok. Z vyššie uvedených skutočnosti vyplýva, že okamžitým výkonom rozhodnutia správcu dane v nadväznosti na rozhodnutie žalovaného dôjde k závažnej ujme žalobcu, ktorá sa prejaví v hospodárskej škode spôsobenej ukončením činnosti spoločnosti. 3. Žalovaný sa k návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe vyjadril vo svojom vyjadrení k žalobe zo dňa 23. 11. 2017, pričom uviedol, že odôvodnenie žalobcovho návrhu nie je založené na právne relevantných dôvodoch. Správca dane vyrubil žalobcovi rozdiel v danej sume na základe objektívnych skutočnosti. Rozhodnutie správcu dane bolo potvrdené rozhodnutím žalovaného, a je teda právoplatné a vykonateľné. Žalobcovi vznikol nedoplatok, ktorý je správca dane oprávnený vymáhať a jeho neuhradenie je v rozpore s verejným záujmom. Aj pri vymáhaní nedoplatkov od daňových subjektov správca dane postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chráni záujmy štátu a obcí a dbá pri tom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Pri zachovaní uvedenej zásady poskytuje zákon č. 563/2009 Z. z. možnosti aj v daných situáciách. Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane napr. povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach. Základným predpokladom vzájomne akceptovateľnej dohody je dostatočná súčinnosť daňového subjektu so správcom dane. Za daných okolností je teda odôvodnenie žalobcu v danom smere právne irelevantné. Žalovaný dodal, že žalobca nemôže svoje podnikateľské aktivity podmieňovať nadmernými odpočtami, ktoré požaduje zo štátneho rozpočtu vyplatiť, a to či už formou nadmerných odpočtov, príp. ich započítaním s vlastnou daňovou povinnosťou v nasledujúcom zdaňovacom období. Z evidenčného systému finančnej správy vyplýva, že žalobca v podaných daňových priznaniach vykazuje zväčša nadmerné odpočty, pričom vykázaná vlastná daňová povinnosť je niekedy vo veľmi nízkej sume. Žalobca v kontrolovaných zdaňovacích obdobiach roku 2009 vykázal vlastnú daňovú povinnosť v zdaňovacích obdobiach marec 2009 (5.232,35 eur) a september 2009 (239,16 eur). V ostatných zdaňovacích obdobiach uplatnil nadmerné odpočty v sume 15.056,95 eura. Žalovaný navrhol, aby správny súd návrhu žalobcu, týkajúceho sa odkladu vykonateľnosti žalobou napadnutého rozhodnutia, nevyhovel.

4. Podľa § 184 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len SSP), podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Podľa § 185 SSP, správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok, a) ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom, b) ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad v právne záväznom akte Európskej únie, o ktorého platnosti možno mať vážne pochybnosti, a žalobcovi by inak hrozila vážna a nenapraviteľná ujma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore so záujmom Európskej únie.

Podľa § 188 vyššie citovaného zákona, ak správny súd návrhu žalobcu nevyhovie, uznesením ho zamietne.

5. Priznaním odkladného účinku správnej žalobe sa pozastavujú všetky účinky napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy a takéto rozhodnutie alebo opatrenie nemôže ani byť podkladom pre vydanie naň nadväzujúcich rozhodnutí, resp. opatrení. Odkladný účinok môže nastať zo zákona alebo na základe jeho priznania rozhodnutím správneho súdu. Podanie správnej žaloby však vo všeobecnosti nemá odkladný účinok, ak nie je normatívne ustanovené inak. Ak správny súd zistí dôvodnosť návrhu v zmysle podmienok vymedzených v ust. § 185 písm. a/ a b/ SSP, rozhodne uznesením o priznaní odkladného účinku správnej žalobe. V opačnom prípade správny súd návrh uznesením zamietne.

6. Žalobca v samotnej žalobe zo dňa 03. 03. 2017 navrhol priznať podanej žalobe odkladný účinok.

7. Odkladný účinok správnej žalobe podľa ust. § 184 a nasl. SSP možno priznať len v prípade, ak sú splnené podmienky stanovené v § 185 SSP, teda v prípade, ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom a podmienku, aby napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy malo podklad v právne záväznom akte Európskej únie, o ktorého platnosti možno mať vážne pochybnosti, a žalobcovi by inak hrozila vážna a nenapraviteľná ujma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore so záujmom Európskej únie.

8. Základnou a nevyhnutnou podmienkou toho, aby súd priznal správnej žalobe odkladný účinok je stav, ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila žalobcovi závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom. Žalobca žiadny takýto stav nepreukázal a neoznačil ani dôkazy smerujúce k tomu, že by takýto stav mal, resp. mohol vzniknúť.

9. Správny súd po oboznámení sa so žalobou a s pripojenými listinnými dôkazmi dospel k záveru, že návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe nie je dôvodný, a preto ho v zmysle ust. § 188 SSP zamietol.

10. Správny súd takto rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť (ust. § 439 ods. 2 písm. e/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku).