KSNR/11S/266/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 8.2.2017

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/266/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4015201221 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Vargová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4015201221.4Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, Nové Zámky, IČO: 36 555 193, zastúpeného advokátom JUDr. Tiborom Nagyom, Kukučínova 8, Nové Zámky, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného zo dňa 02. 10. 2015 č. 20934926/2015 takto

rozhodol:

Súd o p r a v u j e spisovú značku uvedenú v pravom hornom rohu svojho rozsudku zo dňa 8. februára 2017 na stranách 2 až 20 z nesprávneho znenia „11S/260/2015“ na správne znenie „11S/266/2015“.

odôvodnenie:

1. Rozsudkom tunajšieho súdu zo dňa 08. 02. 2017 č. k. 11S/266/2015-148 súd zamietol žalobu z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozsudku. V písomnom vyhotovení tohto rozsudku však na stranách 2 až 20 uviedol nesprávne spisovú značku 11S/260/2015. Uvedená nesprávnosť je zrejmá z predmetného spisu, ktorý má spisovú značku 11S/266/2015, a preto i všetky písomnosti, ktoré sú súdom vyhotovované v predmetnej veci, musia mať túto spisovú značku.

2. Podľa § 143 SSP, správny súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí osobám uvedeným v § 142 ods. 1.

3. Pretože ide o zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozsudku zo dňa 08. 02. 2017, bolo potrebné vydať toto opravné uznesenie a opraviť nesprávne uvedenú spisovú značku na stranách 2 až 20 (11S/260/2015) tohto rozsudku na správnu, t. j. 11S/266/2015.

4. Súd prvého stupňa takto rozhodol pomerom hlasov 3:0 (ust. § 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu správneho súdu nie je prípustný opravný prostriedok, ak tento zákon neustanovuje inak. (ust. § 133 ods. 2 SSP).

Proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu je prípustná kasačná sťažnosť, ak zákon neustanovuje inak (ust. § 439 ods. 1, 2, 3 SSP). Kasačnú sťažnosť možno odôvodniť len dôvodmi uvedenými v ust. § 440 ods.1, 2 SSP. Kasačnú sťažnosť môže podať účastník konania, ak bolo rozhodnuté v jeho neprospech v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu subjektu oprávnenému na jej podanie, ak nie je ustanovené inak. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je 30 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu v prípadoch uvedených v § 145 ods. 2 SSP. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Kasačná sťažnosť sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 sa podáva (ďalej len "sťažnostné body"), návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh), pričom sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti. Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, ak má sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ak ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) a v prípade, ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.