KSNR/11S/23/2014


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 11.2.2015

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 29.9.2014

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/23/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4014200219 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Vargová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4014200219.2Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: Mestská nemocnica s poliklinikou prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce, IČO: 17 336 015, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. CIMRÁK s.r.o., Štefánikova 7, Nitra, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného zo dňa 23. januára 2014 č. S/2013/02011-2.1, O-271/2013, takto

rozhodol:

Súd z r u š u j e svoje uznesenie zo dňa 29. septembra 2014 č. k. 11S/23/2014-65.

odôvodnenie:

Žalobca pri podaní žaloby zo dňa 04. 03. 2014 o preskúmanie postupu a rozhodnutia žalovaného zo dňa 23. 01. 2014 č. S/2013/02011-2.1, O-271/2013 nezaplatil súdny poplatok 70,- eur podľa položky 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (t. j. z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby, ak v písmenách b/ až d/ nie je ustanovené inak) a neurobil tak ani dodatočne na výzvu súdu, pričom bol poučený, že ak súdny poplatok nezaplatí v určenej lehote, súd konanie zastaví.

Uznesením zo dňa 29. 09. 2014 č. k. 11S/23/2014-65, ktoré bolo doručené právnemu zástupcovi žalobcu dňa 08. 10. 2014, súd konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku. Dňa 14. 10. 2014 bola zložená platba v sume 70,- eur na účet tunajšieho súdu, pričom podľa záznamu o zložení zo dňa 15. 10. 2014 bol platiteľom žalobca.

Podľa § 10 ods. 3 veta prvá, zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, prvostupňový súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

S poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenie súd rozhodol tak, že uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku zo dňa 29. 09. 2014 č. k. 11S/23/2014-65 zrušil, nakoľko žalobca zaplatil súdny poplatok v lehote na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu.

Súd prvého stupňa takto rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Nitre, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 OSP).