KSNR/11S/108/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 29.3.2017

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 27.10.2016

Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/108/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016200415 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Vargová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4016200415.2Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: K. E., nar. XX. XX. XXXX, S.. M. XXX, A., zastúpeného právnym zástupcom: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., Hlavná 31, Trnava, IČO: 36 865 281, proti žalovanému: Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, Nitra, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 15. apríla 2016 č. KRPZ- NR-KDI-26/2016-SK, takto

rozhodol:

Súd z r u š u j e svoje uznesenie zo dňa 27. októbra 2016 č. k. 11S/108/2016-45.

odôvodnenie:

1. Žalobca pri podaní žaloby zo dňa 26. 04. 2016 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 15. 04. 2016 č. KRPZ-NR-KDI-26/2016-SK nezaplatil súdny poplatok 35,- eur podľa položky 10 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom do 30. 06. 2016 (t. j. z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby) a neurobil tak ani dodatočne na výzvu súdu, pričom bol poučený, že ak súdny poplatok nezaplatí v určenej lehote, súd konanie zastaví.

2. Uznesením zo dňa 27. 10. 2016 č. k. 11S/108/2016-45, ktoré bolo doručené právnemu zástupcovi žalobcu dňa 29. 11. 2016, súd konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku. Dňa 29. 11. 2016 bola zložená platba v sume 35,- eur na účet Slovenskej pošty a.s., pričom podľa záznamu o zložení bol platiteľom žalobca.

3. Proti predmetnému uzneseniu podal žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolanie zo dňa 29. 11. 2016, v ktorom uviedol, že žalobca bol výzvou súdu zo dňa 08. 08. 2016 vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 35,- eur za podanú žalobu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia. Predmetná výzva bola právnemu zástupcovi žalobcu doručená dňa 19. 08. 2016 a dňa 06. 09. 2016 došlo k zaplateniu súdneho poplatku vo výške 35,- eur prevodom na bankový účet vedený v Poštovej banke, a.s., avšak zo strany právneho zástupcu žalobcu došlo k administratívnemu pochybeniu, keď pri úhrade súdneho poplatku bolo nesprávne zadané posledné číslo variabilného symbolu, čo malo za následok nespárovanie platby v súdnom registri. Na základe preverenia správnosti úhrady súdneho poplatku na súde, právny zástupca žalobcu požiadal listom zo dňa 29. 11. 2016 o vrátenie uhradenej sumy 35,- eur. Z uvedeného dôvodu bol dňa 29. 11. 2016 súdny poplatok opakovane v zmysle výzvy zo dňa 08. 08. 2016 včas a riadne zaplatený. Žalobcom tak bola jeho poplatková povinnosť riadne splnená do konca zákonnej lehoty na podanie odvolania. Žiadal, aby súd v rámci autoremedúry zrušil uznesenie o zastavení konania pre nesplnenie si poplatkovej povinnosti žalobcom a v konaní ďalej pokračoval. 4. Podľa § 10 ods. 3 veta prvá, zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (v znení účinnom od 01. 07. 2016), prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

5. Podľa § 14 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie vo veciach poplatkov sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

6. Podľa ust. § 25 veta prvá zák. č. 162/2015 Z. z. Správy súdny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa na konanie pred správnym súdom primerane ustanovenia prvej a druhej časti Civilného sporového poriadku okrem ustanovení o intervencii.

7. S poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenie súd rozhodol tak, že uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku zo dňa 27.10.2016 č. k. 11S/108/2016-45 zrušil, nakoľko žalobca zaplatil súdny poplatok v lehote na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu.

8. V súvislosti s požiadavkou právneho zástupcu žalobcu dňa 29.11.2016 o vrátenie uhradenej platby 35,- eur, ktorá nebola spárovaná v súdnom registri, súd poznamenáva, že na základe žiadosti tunajšieho súdu, bola táto platba vrátená poplatníkovi dňa 19.12.2016, čo je preukázané emailovým podaním Slovenskej pošty, a.s. zo dňa 16.12.2016 (založenom na č. l. 62 spisu).

9. Súd prvej inštancie takto rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 355 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok).