KSNR/11Co/149/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11Co/149/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4312217157 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4312217157.2Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, proti odporcovi: Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, o zaplatenie majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, o odvolaní navrhovateľa zo dňa 09. 01. 2015 proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 22. decembra 2014 č. k. 10C/69/2013-114 a o odvolaní zo dňa 26. 03. 2015 proti uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 25. februára 2015 č. k. 10C/69/2013-162, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zo dňa 22. 12. 2014 č. k. 10C/69/2013-114 potvrdzuje.

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zo dňa 25. 02. 2015 č. k. 10C/69/2013-162 potvrdzuje.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zo dňa 25. 02. 2015 č. k. 10C/69/2013-162 podľa § 10 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o súdnych poplatkoch) zastavil dovolacie konanie o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku krajského súdu pre nezaplatenie súdneho poplatku za podané dovolanie. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1, písm. c/ OSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Dôvodil tým, že navrhovateľ bol výzvou súdu vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie vo výške 40,- eur v lehote 10 dní. Zároveň bol poučený, že ak nebude súdny poplatok v určenej dobe zaplatený v správnej výške, súd konanie zastaví. Výzvu na zaplatenie súdneho poplatku napadol navrhovateľ odvolaním, v ktorom súdu vytýkal, že rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie a nesúhlasil s položkou 7a sadzobníka, podľa ktorého mu mala vzniknúť povinnosť súdny poplatok zaplatiť a to z toho dôvodu, že táto položka sadzobníka sa aplikuje na žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, t. j. spoplatneniu podlieha len úkon žaloby. Tvrdil, že súd nie je oprávnený svojvoľne si rozšíriť okruh úkonov. Na záver poukázal na prechodné ustanovenie § 18ca Zákona o súdnych poplatkoch, v zmysle ktorého z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. 09. 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. 09. 2012, i keď sa stanú splatnými po 30. 09. 2012. Žaloba bola podaná na súd dňa 28. 09. 2012.

Na zaplatenie súdneho poplatku za podané dovolanie bol navrhovateľ vyzvaný výzvou súdu zo dňa 27. 01. 2015 č. k. 10C/69/2013-147. Na plnenie poplatkovej povinnosti v lehote do 10 dní od doručenia výzvy bol súdom prvého stupňa vyzvaný podľa § 6 ods. 2 a položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov. Súčasne s doručením výzvy na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie v sume 40,- eur bola navrhovateľovi súdom prvého stupňa uznesením č. k. 10C/69/2013-114 zo dňa 22. 12. 2014 uložená aj povinnosť zaplatiť v lehote do 10 dní od doručenia uznesenia súdny poplatok za odvolanie v sume 20 eur podľa položky 7 písm. a/ sadzobníka, § 2 ods. 4, § 5 ods. 1, písm. a/, § 6 ods. 2, § 7 ods. 10, § 8 ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch.

Navrhovateľ súdny poplatok za odvolanie ani za dovolanie nezaplatil. Proti predmetnej výzve podal odvolanie (napriek tomu, že výzva neobsahuje poučenie o možnosti podať proti nej odvolanie, ale iba poučenie o následkoch zastavenia dovolacieho konania v prípade, že súdny poplatok zaplatený nebude s tým, že pred zaplatením poplatku v správnej výške nemôže súd vo veci konať). Žiadal výzvu/uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku zrušiť a tvrdil, že súd nie je oprávnený svojvoľne rozširovať okruh úkonov podliehajúcich súdnemu poplatku a preto bol nesprávnym postupom súdu vyzvaný na platenie súdneho poplatku za dovolanie. V zmysle položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov sa poplatok vyrubuje za návrh na náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným postupom orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, teda spoplatneniu podlieha len podanie návrhu na náhradu škody a nepodliehajú mu ďalšie úkony vo veci samej, ako odvolanie, dovolanie a pod. Zhodne ako v podanom odvolaní proti výzve na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie aj v podanom odvolaní proti uzneseniu na úhradu súdneho poplatku za odvolanie tvrdil, že v prílohe zákona č. 71/1992 Zb. (Sadzobník súdnych poplatkov) nie je jasne a jednoznačne stanovená poplatková povinnosť za podanie odvolania voči rozhodnutiu súdu u žalobe na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. Žiadal výzvu/uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie a uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku za odvolanie zrušiť.

Súd prvého stupňa po preskúmaní obsahu spisového materiálu konštatoval, že vo veci bolo potrebné postupovať podľa § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch a konanie zastaviť, nakoľko navrhovateľ súdny poplatok za dovolanie v lehote do 10 dní nezaplatil. Vychádzajúc z dikcie ust. § 169 ods. 1 OSP, kde je uvedená povinnosť odôvodniť písomné vyhotovenie uznesenia, pričom súd uložil navrhovateľovi povinnosť uhradiť súdny poplatok za dovolanie výzvou v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, nie je možné na výzvu aplikovať ustanovenia, ktoré určujú formu uznesenia. Voči výzve súdu na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie nie je možné podať odvolanie. V tejto výzve bol navrhovateľ informovaný, že súdny poplatok sa uložil v zmysle položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, že poplatková povinnosť vznikla podaním dovolania a dovolacie konanie začalo dňa 19. 01. 2015. Súdny poplatok 40,- eur určil súd podľa § 5 ods. 1, písm. a/ Zákona o súdnych poplatkoch, nakoľko poplatková povinnosť vznikla podaním dovolania a jeho výška je stanovená v zmysle § 6 ods. 2 posledná veta Zákona o súdnych poplatkoch ako dvojnásobok poplatku stanoveného v sadzobníku. Zároveň poznamenal, že dovolacie konanie je samostatným konaním a preto nie je možné na neho aplikovať § 4 ods. 1, písm. 5/ Zákona o súdnych poplatkoch v znení platnom do 30. 09. 2012 a poukazovať na prechodné ustanovenia § 18 ca citovaného zákona, nakoľko dovolacie konanie sa začalo dňa 19. 01. 2015. Ďalej uviedol, že od 01. 10. 2012 bolo ustanovenie § 4 ods. 1, písm. k/ Zákona o súdnych poplatkoch zrušené. Podaním dovolania dňa 19. 01. 2015 bolo na mieste uložiť súdny poplatok podľa platného znenia zákona o súdnych poplatkoch, nakoľko dovolacie konanie sa začalo až po účinnosti zákona, t. j. po 01. 10. 2012. Poplatková povinnosť za podanie dovolania nie je uvedená v prílohe Zákona o súdnych poplatkoch ako samostatný typ úkonu, resp. konania s uvedením výšky súdneho poplatku, ale je vyjadrená všeobecne v § 6 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch v spojení s § 5 ods. 1, písm. a/ zákona. V prípade akceptovania výkladu navrhovateľa by vlastne poplatková povinnosť za dovolanie neexistovala, čo je v rozpore so znením a výkladom zákona. Súd žiadnu analógiu pri vyrubení súdneho poplatku nepoužil. Nakoľko súdny poplatok navrhovateľ v súdom určenej lehote a ani do rozhodnutia súdu o zastavení dovolacieho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku neuhradil , súd konanie v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1, písm. c/OSP, podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie vo veci bolo zastavené.

Proti tomuto uzneseniu o zastavení dovolacieho konania podal navrhovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Uviedol, že podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov sa poplatok vyrubuje za žalobu na náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Zdôraznil, že predmetom poplatkového úkonu súdu je dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu a nie žaloba. Súd nie je oprávnený svojvoľne rozširovať okruh úkonov podliehajúcich súdnemu poplatku. Preto nemôže byť vyzvaný na platenie súdneho poplatku za podané dovolanie. V Sadzobníku súdnych poplatkov nie je jasne a jednoznačne stanovená poplatková povinnosť za podanie dovolania voči rozhodnutiu súdu o žalobe na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. Preto mu bola v rozpore so Zákonnom o súdnych poplatkoch uložená povinnosť, keď ju v tomto prípade nemal. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. 03. 2007 v konaní pod sp. zn. 4 Cdo 39/2007, v zmysle ktorého "za súdne konania, ktoré nie sú uvedené v Prílohe zákona č. 71/1992 Zb. (Sadzobník súdnych poplatkov) sa súdne poplatky nevyberajú; v takomto prípade poplatková povinnosť nevzniká a analogické určenie výšky súdneho poplatku neprichádza do úvahy". Úprava poplatkovej povinnosti predstavuje jeden zo základných aspektov podmieňujúcich právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Súd je pri výkone svojej rozhodovacej právomoci viazaný čl. 2 ods. 2 a teda platí, že môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Navyše podľa § 18 ca Zákona o súdnych poplatkoch z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. 09. 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. 09. 2012, i keď sa stanú splatnými po 30. 09. 2012. V danom prípade bola žaloba podaná pred 01. 10. 2012. Konanie sa tak začalo pred účinnosťou zákona č. 286/2012 Z. z. a preto je nutné v súvislosti s podaním dovolania aplikovať právny stav platný do 30. 09. 2012, za účinnosti ktorého zákona bolo konanie vo veci náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom od poplatku vecne oslobodené. V závere podaného odvolania poukázal uznesenie Okresného súdu Komárno, ktorý pristúpil k zrušeniu uznesení o uložení povinnosti zaplatiť súdy poplatok za podané odvolanie podľa položky 7a (uznesenie zo dňa 16. 10. 2013 v konaní pod sp. zn. 8C 842/2012). Z vyššie uvedeného je zrejmé, že u navrhovateľa neexistuje legálna povinnosť navrhovateľa zaplatiť súdny poplatok za podané dovolanie, a preto nemôže existovať ani dôvod na zastavenie konania pre nesplnenie neexistujúcej povinnosti zaplatiť súdny poplatok. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení konania zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie.

Odporca sa k podanému odvolaniu písomne nevyjadril.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 10 ods.1 OSP) viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (ust. § 212 ods. 1 OSP) navrhovateľa prejednal vec bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 OSP a dospel k záveru, že odvolania navrhovateľa nie sú dôvodné a preto napadnuté uznesenia súdu prvého stupňa zo dňa 22. 12. 2014, ktorým bola uložená povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie v sume 20,- eur a uznesenie zo dňa 25. 02. 2015, ktorým bolo dovolacie konanie zastavené odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 OSP odvolaním napadnuté uznesenia ako vecne správne potvrdiť, pričom takto rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, súdne poplatky (ďalej len "poplatky") sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a/, ods. 4, veta prvá, vyššie citovaného zákona, poplatníkom je: a/ navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu, V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ vyššie citovaného zákona, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 6 ods. 1, 2 vyššie citovaného zákona, sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len "percentná sadzba") alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Podľa § 8 ods. 1 vyššie citovaného zákona, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Podľa § 17 ods. 2 vyššie citovaného zákona, poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom.

Podľa § 18ca vyššie citovaného zákona, z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012, i keď sa stanú splatnými po 30. septembri 2012.

Podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k vyššie citovanému zákonu, zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom 20,- eur. Ďalšou novelou zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov vykonanou zákonom č. 273/2007 Z. z. s účinnosťou od 01. 07. 2007 bolo ust. § 4 ods. 1 doplnené o písm. k/, ktorým bolo opätovne zavedené oslobodenie od súdneho poplatku pre súdne konania vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom od poplatku a zároveň bola vypustená položka 7a zo Sadzobníka súdnych poplatkov.

Posledná zmena v tomto smere bola vykonaná zákonom č. 286/2012 Z. z., ktorým sa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov zmenil s účinnosťou od 01. 10. 2012 a ktorým bolo z ust. § 4 ods. 1 vypustené písm. k/ a do Sadzobníka súdnych poplatkoch bola za položku 7 opätovne vložená položka 7a, v zmysle ktorej zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom je súdny poplatok 20,- eur.

V danej veci nebolo sporné, že rozsudkom Krajského súdu v Nitre č. k. 2Co/81/2014-104 zo dňa 03. 12. 2014 odvolací súd potvrdil rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 10C/69/2013-77 zo dňa 19. 02. 2014. Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa návrh navrhovateľa, ktorým sa domáhal náhrady škody a nemajetkovej ujmy podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa o zmene niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 12. 2012, zamietol. V zákonom stanovenej lehote podal navrhovateľ zastúpený právnou zástupkyňou proti rozsudku krajského súdu dovolanie. Súd prvého stupňa po doručení dovolania vyzval navrhovateľa výzvou č. k. 10C/69/2013-147 zo dňa 27. 01. 2015 na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie 40,- eur podľa § 6 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch a položky 7a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý doručil právnej zástupkyni navrhovateľa spolu s uznesením č. k. 10C/69/2013-114 zo dňa 22. 12. 2014, ktorou uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie 20,- eur zhodne podľa položky 7a/ Sadzobníka súdnych poplatkov a podľa § 2 ods. 4 a nasl. Zákona o súdnych poplatkoch. Proti doručenej výzve súdu, ktorá nie je rozhodnutím podľa § 169 OSP a proti uzneseniu podal navrhovateľ v zastúpení právnou zástupkyňou odvolania. Odvolanie podal navrhovateľ v zastúpení právnou zástupkyňou aj proti ďalšiemu rozhodnutiu súdu prvého stupňa zo dňa 25. 02. 2015, č. k. 10C/69/2013-162, ktorým súd dovolacie konanie zastavil.

Odvolací súd odvolaniam navrhovateľa nevyhovel z dôvodu, že súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. Účelom súdnych poplatkov je aspoň čiastočná úhrada nákladov spojených so súdnym konaním zo strany účastníkov konania. Poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu. V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie. Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že súd prvého stupňa správne postupoval, keď navrhovateľovi vyrubil súdny poplatok za odvolanie v sume 20,- eur podľa položky 7 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 71/1992 Zb. za odvolanie zo dňa 10. 04. 2014 podané proti rozsudku súdu prvého stupňa č. k. 10C/69/2013-77 zo dňa 19. 02. 2014. Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia odvolací súd konštatuje, že do 30. 09. 2012 bolo súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom podľa ustanovenia § 4 ods. 1, písm. k/ zákona č. 71/1992 Zb. oslobodené od poplatku, avšak od 01. 10. 2012 bolo predmetné ustanovenie zrušené. Keďže odvolacie konanie v danej veci začalo podaním odvolania (zo dňa 10. 04. 2014), ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa dňa 11. 04. 2014, nemožno na odvolacie konanie aplikovať ustanovenie § 4 ods. 1, písm. k/ zákona č. 71/1992 Zb. v znení účinnom do 30. 09. 2012 (v zmysle prechodného ustanovenia § 18ca zákona č. 71/1992 Zb.), ale ustanovenia zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov účinné v čase začatia odvolacieho konania.

Povinnosťou navrhovateľa bolo v predmetnej veci zaplatiť súdny poplatok pri podaní dovolania proti rozsudku odvolacieho súdu zo dňa 03. 12. 2014 č. k. 2Co/81/2014-104, ktorým odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa zo dňa 19. 02. 2014 č. k. 10C/69/2013-77, ktorým bol zamietnutý návrh navrhovateľa zo dňa 21. 09. 2012 , ktorým sa od odporcu domáhal náhrady škody a nemajetkovej ujmy za ním tvrdený nesprávny úradný postup exekučného súdu, t. j. Okresného súdu Levice v konaní vedenom pod sp. zn. 16Er/313/2011. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v konaní pod sp. zn. 8 Sžf 37/2010, z ktorého vyplýva, že "tak ako poplatková pohľadávka vzniká podaním návrhu a je zročná zároveň týmto okamihom, je aj poplatok z odvolania vo veci samej zročný okamihom, keď bolo toto odvolanie podané. Súd môže súdny poplatok vyrubiť a vymáhať až po vzniku poplatkovej povinnosti." I keď vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR riešilo otázku poplatkovej povinnosti v odvolacom konaní, nesporne ho možno (pokiaľ ide o vznik poplatkovej povinnosti) aplikovať i pre dovolacie konanie.

Súd prvého stupňa preto správne postupoval, keď vyrubil navrhovateľovi za podané dovolanie súdny poplatok, aplikujúc tak platnú právnu úpravu účinnú v čase vzniku poplatkovej povinnosti (t. j. v čase podania dovolania) a rovnako tak správne stanovil i výšku súdneho poplatku v sume 40,- eur s poukazom na ust. § 6 ods. 2 vyššie citovaného zákona (teda dvojnásobok poplatku stanoveného v Sadzobníku súdnych poplatkov - položka 7a, t. j. 20,- eur). Nakoľko navrhovateľ ako dovolateľ v určenej lehote súdny poplatok nezaplatil, súd prvého stupňa správne napadnutým uznesením zo dňa 25. 02. 2015 č. k. 10C/69/2013-162 podľa ust. § 10 ods. 1 vyššie citovaného zákona dovolacie konanie zastavil.

Pokiaľ ide o odvolanie navrhovateľa zo dňa 09. 02. 2015 proti výzve súdu prvého stupňa zo dňa 27. 01. 2015 pod č. k. 10C/69/2013-147, odvolací súd zdôrazňuje, že týmto odvolaním sa v rámci odvolacieho konania nezaoberal, pretože súd prvého stupňa výzvou (vzor 4a) vyzval navrhovateľa na zaplatenie súdneho poplatku za podané dovolanie a takáto výzva na zaplatenie súdneho poplatku nie je rozhodnutím v zmysle ust. § 201 OSP, ktoré by bolo možné napadnúť odvolaním. Napriek tomu, že navrhovateľ svoje podanie zo dňa 09. 02. 2015 označil ako "odvolanie proti uzneseniu na úhradu súdneho poplatku za dovolanie sp. zn.: 10C 69-2013", predmetné podanie odvolací súd považoval podľa jeho obsahu za vyjadrenie k poplatkovej povinnosti a nerozhodoval o ňom, nakoľko neboli splnené podmienky odvolacieho konania (t. j. súd prvého stupňa uznesením neuložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok, ale vo forme výzvy ho vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za podané dovolanie pod následkom zastavenia dovolacieho konania). Z uvedených dôvodov odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení dovolacieho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku za podanie dovolania a uznesenie na zaplatenie súdneho poplatku za podané odvolanie proti rozsudku podľa ust. § 219 ods. 1, 2 OSP ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.