KSKE/9Co/775/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/775/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7513208027 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Popovičová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7513208027.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Popovičovej a sudcov JUDr. Miroslava Sogu a JUDr. Táni Veščičikovej v spore žalobcu: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 60, IČO: 31 335 004 proti žalovaným: 1. X. E., nar. XX.X.XXXX, bytom v V., W.. D. V. X, 2. S. E., nar. X.XX.XXXX, bytom v V., W.. D. V. X, o zaplatenie 7.106,20 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie zo dňa 25.3.2014 č.k. 11C/275/2013-67 v spojení s opravným uznesením zo dňa 23.4.2015 č.k. 11C/275/2013-83 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok v spojení s opravným uznesením vo výroku o výške a podmienkach zročnosti splátok na splnenie uloženej povinnosti.

Nepriznáva stranám sporu náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Košice-okolie (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom v spojení s opravným uznesením konanie do výške 917,16 eur zastavil. Žalovaným 1/, 2/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 6.089,04 eur s 6,79% úrokom zo sumy 6.022,67 eur od 1.1.2014 do zaplatenia a s 5% úrokom zo sumy 6.022,67 eur od 1.1.2014 do zaplatenia a trovy konania v sume 426,00 eur, ktoré uložil povinnosť zaplatiť žalovaným v mesačných splátkach po 50,00 eur, počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku pod následkom straty výhody splátok.

2. Súd prvej inštancie po vykonanom dokazovaní a po právnom posúdení veci v zmysle § 52 až 54, § 457, § 517 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 3 a 10 nar. vlády č. 87/1995 Zb. zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi 6.089,04 eur s príslušenstvom tak, ako vyplýva z výroku rozsudku v spojení s opravným uznesením. Povinnosť uloženú rozhodnutím súdu povolil žalovaným splácať v splátkach v súlade s § 160 ods. 1 O.s.p., a to mesačne po 50,00 eur počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku pod následkom straty výhody splátok. Prihliadol pritom na pomery žalovaných, ktorí žijú traja z príjmu žalovanej v 2. rade, ktorý síce mesačne činí 600,00 eur, ale z tejto sumy sa uhrádza nájomné za byt vo výške 170,00 eur, úver mesačne vo výške 154,00 eur, pričom ide o úver, ktorým chceli zachrániť žalovaného neúspešné podnikanie a zo zbytku pokrývajú nutné náklady pre celú rodinu.

3. Konanie o zaplatenie 917,16 eur zastavil v súlade s § 96 O.s.p., nakoľko po podaní žaloby žalobcovia uhradili časť žalovanej pohľadávky vo výške 917,16 eur, preto žalobu vzal žalobca v tejto časti späť.

4. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 426,00 eur a na ich úhradu zaviazal neúspešných žalovaných. 5. Proti tomuto rozsudku, a to čo do výroku o umožnení splácať žalovaným priznané plnenie v splátkach po 50,00 eur mesačne, podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. a odvolaciemu súdu navrhol, aby uložil žalovaným splácať priznanú sumu v splátkach po 150,00 eur mesačne. V dôvodoch odvolania vytkol súdu prvej inštancie, že nezameral dokazovanie na preukázanie tvrdení žalovaných o ich finančnej situácii. Pokiaľ žalovaní splácajú iný úver splátkou vo výške 154,00 eur mesačne, môžu rovnakou splátkou v rovnakej výške splácať aj úver, ktorý majú voči žalobcovi. Argument, že uvedený iný úver slúžil na zachránenie podnikateľskej činnosti žalovaného, je podľa žalobcu irelevantný. Podľa názoru odvolateľa mesačná splátka vo výške 50,00 eur je nepostačujúca vzhľadom na výšku priznaného nároku, nakoľko takto by sa istina bez príslušenstva splácala vyše 10 rokov. Keďže súd nezohľadnil výšku priznanej sumy, vážnym spôsobom zasiahol do práv žalobcu, preto navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie tak, že uloží žalovaným splácať priznanú sumu mesačnými splátkami vo výške 150,00 eur, nakoľko takéto splátky by boli primerané.

6. Žalovaní sa k odvolaniu žalobcu nevyjadrili.

7. Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“) z hľadiska uplatneného odvolacieho dôvodu, v rozsahu danom v ust. § 379 a § 380 C.s.p. a dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie o povolení splátok vo výške 50,00 eur je vecne správne.

8. V prípade peňažných plnení, na zaplatenie ktorých zaväzuje dlžníka súd v zásade platí, že povinnosť je potrebné splniť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Ust. § 160 ods. 1 O.s.p., účinné v čase rozhodovania súdu prvej inštancie umožňovalo, aby súd rozhodol o tom, že je možné povinnosť splniť v dlhšej lehote, prípadne mohol určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí. Súd pritom vychádza vždy z okolností daného prípadu, resp. sociálnej a rodinnej situácie, osobného a zdravotného stavu osoby, ktorej sa ukladá povinnosť. Na druhej strane, ak súd povolí plnenie v splátkach, musí určiť splátky v takom rozsahu, aby aj žalobcovi, ktorému sa má plniť, bola poskytnutá súdna ochrana spočívajúca v tom, že mu priznané plnenie bude zaplatené v reálnom časovom horizonte.

9. Odvolací súd je toho názoru, že súd prvej inštancie zvážil všetky okolnosti prejednávanej veci a určil výšku splátok spôsobom zabezpečujúcim rovnováhu medzi sociálnou a rodinnou situáciou žalovaných na jednej strane a zabezpečením práva poskytnúť súdnu ochranu žalobcovi na druhej strane.

10. Je nepochybné, že vzhľadom na finančné, majetkové a sociálne pomery žalovaných, ktorým sa povinnosť plniť ukladá, objektívne nie je možné, aby uhrádzali dlh vo vyšších splátkach, nakoľko v takom prípade by došlo k ohrozeniu ich základných životných potrieb. V priebehu konania pred súdom prvej inštancie nevznikli žiadne pochybnosti o pravdivosti tvrdení žalovaných o ich zárobkových, finančných a sociálnych pomeroch, ktoré vyplynuli z ich účastníckych výpovedí. Preto nemožno súdu prvej inštancie vytknúť, že by vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu, a to najmä za situácie, keď ani žalobca tvrdenia žalovaných v tomto smere nespochybnil.

11. Výšku povolených splátok určenú zo strany súdu prvej inštancie odvolací súd považuje za správnu aj z hľadiska povahy a výšky priznanej pohľadávky. Je zrejmé, že išlo o stavebný úver, ktorý sa poskytoval na dlhšie časové obdobie, preto aj z hľadiska jeho návratnosti možno akceptovať, že k jeho splateniu dôjde počas obdobia presahujúceho 10 rokov. V tej súvislosti treba poukázať na snahu žalovaných uhrádzať pohľadávku priebežne, a to aj vzhľadom na ich nepriaznivé finančné pomery.

12. Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok v spojení s opravným uznesením vo výroku o výške a podmienkach zročnosti splátok na plnenie podľa § 387 ods. 1 C.s.p. ako vecne správny.

13. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 C.s.p. v spojení s § 255 ods. 1 C.s.p. Žalobca bol v odvolacom konaní neúspešný, preto nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania a úspešným žalovaným trovy odvolacieho konania nevznikli. Preto odvolací súd rozhodol tak, že nepriznáva stranám sporu náhradu trov odvolacieho konania. 14. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0. (§ 393 ods. 2 posledná veta C.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 C.s.p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1,2 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 C.s.p.).