KSKE/9Co/461/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/461/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7116210518 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7116210518.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudkýň JUDr. Dany Popovičovej a JUDr. Dany Bystrianskej v spore žalobcu T. B., nar. XX.X.XXXX, bytom v K., R. N. X, zastúpeného JUDr. Monikou Marjanovič, advokátkou so sídlom v Košiciach, Urbánkova 1562/6 proti žalovanému POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č. k. 37C/130/2016-11 zo dňa 10.6.2016 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie.

Priznáva žalobcovi právo na náhradu trov odvolacieho konania v plnej výške.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“) uložil žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy žalobcu vyplývajúceho z Dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uzavretej medzi žalobcom a žalovaným dňa XX.X.XXXX do právoplatného skončenia konania vo veci samej o neplatnosť tejto dohody. Ďalej uložil zamestnávateľovi žalobcu spoločnosť R. B., P..B.., B. B. M. XXX, XXX XX A., J.: XX XXX XXX povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy žalobcu v prospech žalovaného podľa Dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uzavretej medzi žalobcom a žalovaným dňa XX.X.XXXX do právoplatného skončenia konania vo veci samej o neplatnosť označenej a žalobcovi uložil, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia uznesenia o nariadení predbežného opatrenia podal na súd žalobu o určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy zo dňa XX.X.XXXX.

2. Súd prvej inštancie na základe návrhu žalobcu o nariadenie predbežného opatrenia, podľa ust. § 74 ods. 1, § 75 ods. 2, § 76 ods. 2, 3, 4 O.s.p. konštatoval, splnenie zákonných predpoklady pre jeho nariadenie a to osvedčenie nároku žalobcu existujúcim vzťahom medzi predbežným opatrením a prípadným predmetom konania a naliehavosť potreby dočasnej úpravy účastníkov pre obavu, že žalobcovi hrozí nebezpečenstvo ujmy.

3. Žalobca ako spotrebiteľ namietal, že je ohrozený na svojich právach, lebo zmluva o spotrebiteľskom úvere č. XXXXXXXXX, podľa ktorej žalovaný poskytol žalobcovi úver 500 eur, ktorý bol povinný zaplatiť v 12 splátkach po 82,00 eur, celkom 984,00 eur, je v časti o dohodnutom úroku vo výške 66,80%, (čo je 9 x vyšší úrok ako úrok prípustný), podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka neplatná a tiež namietal, že označená zmluva neobsahuje náležitosti uvedené v § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, preto úver je podľa § 11 ods. 1 písm. a/ cit. zákona bezúročný a bez poplatkov. Dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorú podpísal so žalovaným v súvislosti s poskytnutým úverom, žalobca hodnotil ako neobjektívnu, založenú na subjektívnej predstave veriteľa o výške jeho pohľadávky, lebo do dohody o zrážkach zo mzdy žalovaný zahrnul okrem istiny aj príslušenstvo úveru a poplatky vo výške, hoci je nezákonná, nepodlieha preskúmaniu súdu a žalovaný ju môže uplatniť priamo. Žalobca nedisponuje iným prostriedkom právnej ochrany, ako je neodkladné opatrenie. 4. O trovách predbežného opatrenia vyslovil, že podľa § 145 O.s.p. o nich rozhodne spolu s rozhodnutím vo veci samej.

5. Proti uzneseniu podal odvolanie žalovaný, ktorý navrhol odvolaciemu súdu, aby predbežné opatrenia zamietol s poukazom na to, že nespĺňa žiadny z predpokladov pre jeho nariadenie. Poukázal na to, že dohoda o zrážkach zo mzdy je zabezpečovacím prostriedkom na ochranu práv veriteľa zo zmluvy o úvere, ktorá je platná, že zrážky zo mzdy boli stranami dohodnuté vo výške, ktorá neodporuje ust. § 551 ods. 1 Občianskeho zákonníka a sú aj v súlade so zákonom č. 281/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Napokon uviedol, že realizovanie dohody zabezpečuje splácanie dlhu žalobcom, čo je výhodné aj pre neho samotného, lebo sa tak zamedzuje ďalším nákladom spojeným s neplatením úveru.

6. Žalobca navrhol vo vyjadrení k doručenému odvolaniu žalovaného potvrdiť uznesenie súdu prvej inštancie ako správne a zákonné. Žalobca tvrdil, že osvedčil potrebu dočasnej úpravy účastníkov konania, preto súd správne žalobcovi v otázke nariadenia predbežného opatrenia vyhovel. Nariadené predbežné opatrenie podľa žalobcu je potrebným prostriedkom ochrany spotrebiteľa s poukazom na čl. 6 Smernice Rady 93/13 EHS a čl. 4 a 14 Smernice Rady 87/102 EHS z 22.12.1986. Je tiež v súlade s konštantnou judikatúrou súdov, ktoré už vyslovili neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy v prípadoch kde súd zistil porušenie práv spotrebiteľa v zmluvách o spotrebiteľských úveroch.

7. Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 34 Civilného sporového poriadku, ďalej len CSP) prejednal odvolania žalovaných, bez nariadenia pojednávania v zmysle § § 385 ods. 1 CSP a contrario v rozsahu danom ust. § 379, § 380 ods. 1 a 2 CSP, podľa § 359 CSP, z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov § 205 ods. 2 písm. f/ CSP, v spojení s ust. § 470 ods. 1 a ods. 2 prvej vety CSP.

8. Odvolací súd konštatuje, že po preskúmaní obsahu spisu dospel k záveru, že namietané odvolacie dôvody žalovaným nie sú naplnené.

9. Uznesenie súdu prvej inštancie je vecne správne a zákonné, preto ho v zmysle § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

10. Z obsahu právnej úpravy neodkladných opatrení po 01. 07. 2016 podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, vyplýva, že neodkladné opatrenia upravujú pomery strán pred začatím konania, počas konania a aj po jeho skončení.

11. Podľa § 471 ods. 1 CSP predbežné opatrenia nariadené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa spravujú ustanoveniami tohto zákona o neodkladných opatreniach a zabezpečovacích opatreniach.

12. Podľa § 324 ods. 1 CSP pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie. Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.

13. Podľa § 325 ods. 1 a ods. 2 písm. c/ a d/ CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená a strane uložiť najmä, aby nenakladala s vecami a právami, alebo aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala, alebo niečo znášala.

14. Žalobca v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia musí odôvodniť potrebu neodkladne upraviť pomery strán sporu, alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená. (§ 324, § 325 CSP).

15. Žalobca v posudzovanom prípade odôvodňoval potrebu neodkladne upraviť pomery strán sporu neodkladným opatrením možnosťou vzniku ujmy realizovaním dohody o zrážkach zo mzdy jeho zamestnávateľom, bez súdnej kontroly správnosti jej obsahu. Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie správne posúdil splnenie podmienok pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré videl v potrebe dočasne upraviť pomery strán konania, za situácie, keď mal za to, že priame realizovanie dohody o zrážkach zo mzdy môže byť na škodu žalobcu. 16. Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že spotrebiteľský charakter zmluvy o úvere ju predurčuje k preskúmaniu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o spotrebiteľskom úvere, pričom inštitút dohody o zrážkach zo mzdy ako vyplýva z konštantnej judikatúry súdov SR z nedávneho obdobia vychádza z posúdenia dohody o zrážkach zo mzdy s akcentom na sledovanie primeraných podmienok pri uzavretí nielen úverovej zmluvy, ale aj dohody o zrážkach zo mzdy. Z argumentácie žalobcu vyplýva, že označená zmluva o úvere, ktorú účastníci konania uzavreli XX.X.XXXX neobsahuje náležitosti predpísané v § 9 ods. 2 písm. k/ zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch s dopadmi podľa s § 11 ods. 1 písm. b/ cit. zákona, t.j. že veriteľovi nie je potom možné priznať príslušenstvo a akékoľvek poplatky, ktoré sú v posudzovanej dohode o zrážkach zo mzdy zahrnuté. Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá v spotrebiteľskej veci môže byť realizovaná po predložení zamestnávateľovi na realizáciu bez právneho posúdenia platnosti jej obsahu je preto priamym ohrozením práv žalobcu. Na tomto je založená dôvodnosť predbežného opatrenia aj po 1.7.2016 podľa § 325 ods. 1 CSP.

17. Odvolací súd tiež pripomína, že platné a účinné ust. § 325 ods. 1 a 2 písm. c/ a d/ predpokladá možnosť vydania neodkladného opatrenia súdom, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery strán. V danom prípade treba prisvedčiť názoru žalobcu, že účel neodkladného opatrenia sleduje, aby žalobcovi nebola zrážaná suma nad rámec zákonom prípustného povinnosti splatiť dlh veriteľovi zo zmluvy o úvere, bez poplatkov a úrokov.

18. Pred nariadením neodkladného opatrenia musí súd zvážiť, či v jeho dôsledku sa nevytvorí nezvratný, nenapraviteľný stav v právnych vzťahoch medzi stranami sporu a či zásah do práv dotknutej strany sporu je primeraný žalobcom osvedčenému narušeniu jeho práv a právom chránených záujmov. Odvolací súd sa stotožňuje s tvrdením žalobcu, že neodkladné opatrenie nemôže narušiť hospodársku aktivitu a rovnováhu podnikateľskej činnosti žalovaného a nevytvorí nezvratný stav medzi účastníkmi konania.

19. Odvolací súd uložil žalobcovi povinnosti podať žalobu na súde smerujúcu k ochrane práv, ktorého sa týka neodkladné opatrenie a to v lehote do 30 dní. Odvolací súd pripomína, že neodkladné opatrenia trvá len do márneho uplynutia tejto lehoty a po podaní žaloby neodkladné opatrenie bude trvať len do právoplatného skončenia veci.

20. O trovách odvolacieho konania o predbežnom opatrení rozhodol súd podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 CSP a § 262 ods. 1 a 2 CSP. Žalobca bol v odvolacom konaní úspešný a má právo na náhradu trov odvolacieho konania. Neúspešnému žalovanému náhrada trov odvolacieho konania nepatrí. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí a to samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník.

21. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1,2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP).