KSKE/8CoP/15/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/15/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7213215713 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ludvika Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7213215713.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ludviky Bodnárovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Frederiky Zozuľákovej v právnej veci navrhovateľky P. W. nar. XX.XX.XXXX trvale bývajúcej v K. na N. ul. č. X toho času v K. na W. ul. č. X zastúpenej JUDr. Jaroslavou Plažákovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Hlavnej č. 40 proti odporcovi Mgr. M. W. nar. X.XX.XXXX bývajúcemu na Nešporovej ul. č. 4 za účasti maloletej Ľ. W. nar. XX.X.XXXX zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 23P 141/2013-159 z 29.10.2014 v spojení s dopĺňacím rozsudkom č.k. 23P 141/2013-167 z 4.11.2014 takto

rozhodol:

M e n í rozsudok v spojení s dopĺňacím rozsudkom súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o náhrade trov konania štátu tak, že náhradu trov konania štátu od navrhovateľky nepriznáva.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom v spojení s dopĺňacím rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov Mgr. M. W. a P. W. uzatvorené dňa 7.10.2006 zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu mestskej časti Košice - Staré Mesto vo zväzku 127, ročník 26, na strane 14, pod poradovým číslom 454. Na čas po rozvode schválil rodičovskú dohodu, zveril mal. Ľ. W. nar. XX.X.XXXX do striedavej osobnej starostlivosti rodičov. Výživné od rodičov neurčil. O trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. Dopĺňacím rozsudkom č.k. 23P 141/2013-167 z 4.11.2014 doplnil rozsudok Okresného súdu Košice II z 29.10.2014 č.k. 23P 141/2013 o výroky: Odporca je povinný zaplatiť z titulu náhrady trov štátu sumu 249 € do 3 dní odo dňa právoplatnosti dopĺňacieho rozsudku na účet Okresného súdu Košice II a navrhovateľka je povinná zaplatiť z titulu náhrady trov štátu 249 € do 3 dní odo dňa právoplatnosti dopĺňacieho rozsudku na účet Okresného súdu Košice II.

Proti výroku dopĺňacieho rozsudku, ktorým konajúci súd zaviazal navrhovateľku nahradiť trovy konania štátu 249 € podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie podľa ust. § 205 ods. 2 O.s.p. písm.f/ O.s.p.. Vyslovila presvedčenie, že konajúci súd pochybil, ak ju zaviazal zaplatiť trovy štátu, a to predovšetkým z dôvodu, že rozhodnutím Centra právnej pomoci sp.zn. 7002/2013, r.z. 40780/2013 z 10.9.2013 jej bola priznaná bezplatná právna pomoc. O tejto skutočnosti konajúci súd informovala, a to tak pri ustanovení právnej zástupkyne JUDr. Kristíny Piovarčíovej, ako aj pri zmene advokáta, kedy podaním z 2.3.2014 súdu okrem iného oznámila zmenu advokáta a doložila rozhodnutie Centra právnej pomoci sp.zn. 3415/2014 KaKE z 10.3.2014. Z uvedených dôvodov vyslovila presvedčenie, že v danom prípade z titulu oslobodenia od súdnych poplatkov jej prináleží aj oslobodenie od platenia trov štátu. Navrhla preto, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že štátu náhradu trov konania voči navrhovateľke neprizná. Ostatné výroky rozsudku v spojení s dopĺňacím rozsudkom odvolaním napadnuté neboli, preto neboli predmetom preskúmania odvolacieho konania (§ 206 ods. 2 O.s.p.).

Podľa ust. § 148 ods. 1 O.s.p. má štát podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal.

Podľa ust. § 138 ods. 4 O.s.p., ak bol účastníkovi priznaný nárok na právnu pomoc podľa osobitného predpisu, takéto rozhodnutie má účinky oslobodenia od súdnych poplatkov v rozsahu, v ktorom mu bola právna pomoc priznaná.

Ustanovenie § 148 ods. 1 O.s.p. zakotvuje právo štátu na náhradu trov konania proti účastníkovi konania, ktoré štát za neho platil v priebehu konania. Pre záver súdu, ktorý z účastníkov konania je povinný nahradiť štátu trovy konania je rozhodujúci výsledok konania. Uvedený zákonný predpoklad však nie je totožný so zákonným predpokladom úspechu vo veci ako v § 142 ods. 1 alebo v § 143 O.s.p.. Ustanovenie § 148 ods. O.s.p. platí nielen pre konanie, v ktorom vo vzťahu medzi účastníkmi prichádza do úvahy náhrada nákladov konania podľa ust. § 142 až 145 O.s.p., teda v takzvanom sporovom konaní, ale aj pre konanie v ostatných veciach, v ktorých vzhľadom k povahe nemožno hovoriť o úspechu alebo neúspechu účastníka vo veci, t.j. v nesporových konaniach. Štát má preto podľa výsledku konania proti účastníkom právo na náhradu nákladov konania, ktoré platil aj v konaniach, v ktorých účastníci nemajú postavenie navrhovateľa a odporcu, teda v konaniach, ktoré sú vecne oslobodené od súdnych poplatkov alebo v ktorých účastníci sú osobne oslobodení od súdnych poplatkov. Pre priznanie náhrady trov konania, ktoré platil štát nie je rozhodujúce, či dokazovanie nariadené súdom, v dôsledku ktorého vznikli trovy štátu, bolo opodstatnené a nie je relevantné ani to, ktorý účastník navrhol vykonanie dôkazu, pri ktorého výkone vznikli trovy štátu.

Z uvedeného vyplýva, že v konaniach nesporových, kde nie je možné hovoriť o úspechu alebo neúspechu niektorého z účastníkov konania má štát právo na náhradu trov konania proti každému z účastníkov v rovnakom rozsahu, avšak musí u každého z nich skúmať, či nespĺňa predpoklady na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v zmysle ust. § 138 O.s.p.. V prípade, ak zistí, že na strane účastníka sú splnené predpoklady na oslobodenie, trovy, ktoré by bol inak povinný nahradiť, znáša štát. Uvedenú povinnosť pritom nemožno prenášať na iných účastníkov konania. Ak by bol účastník konania oslobodený od platenia súdnych poplatkov len sčasti, alebo ak by súd dospel k záveru, že u tohto účastníka sú splnené predpoklady na oslobodenie len sčasti, náhrada trov sa proti tomu účastníkovi zníži o rozsah oslobodenia.

Preskúmaním obsahu spisu odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky je dôvodné. Z obsahu spisu je zrejmé, že rozhodnutím Centra právnej pomoci sp.zn. 7002/2013, r.z. 40780/2013 z 10.9.2013 jej bola priznaná bezplatná právna pomoc. O tejto skutočnosti konajúci súd riadne a včas informovala. V prípade priznania bezplatnej pomoci sú dôsledne skúmané finančné a majetkové pomery toho, kto o priznanie pomoci žiada, preto je nepochybné, že navrhovateľka splnila predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov (§ 138 O.s.p.) a nemá povinnosť nahradiť trovy konania štátu. Odvolací súd preto zmenil výrok rozsudku v napadnutom výroku podľa ust. § 220 O.s.p. tak, že náhradu trov konania štátu od navrhovateľky nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.