KSKE/8CoE/38/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/38/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7600898035 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7600898035.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: C. Z., s.r.o. so sídlom na Karadžičovej ul. č. 10 v Bratislave IČO: 36 049 581 zastúpeného advokátom JUDr. Félixom Neupauerom, so sídlom Advokátskej kancelárie na Karadžičovej ul. č. 10 v Bratislave proti povinnej X. F. bývajúcej vo Š. č. XXX o vymoženie 2462,96 Eur s prísl. a trov exekúcie, vedenej pred súdnym exekútorom JUDr. Jurajom Kašinským, pod sp. zn. EX635/2010, Exekútorský úrad Banská Bystrica, Kukučínova 18 Banská Bystrica o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 10.3.2015 č.k. 0Er/2473/2000-75 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh povinnej na zastavenie exekúcie zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie povinná s návrhom, aby odvolací súd exekúciu zastavil. Vyslovila presvedčenie, že veriteľ nemôže vymáhať pohľadávku , ktorú neprihlásil do konkurzu po jeho zrušení.

Súdny exekútor a oprávnený sa k odvolaniu povinných nevyjadrili.

Odvolací súd prejednal odvolanie povinných v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“), bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. Na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu povinného uvádza nasledovné:

V prejednávanej veci exekučné konanie bolo začaté dňa 9.9.2003, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Povinní doručili súdu podnet na zastavenie exekúcie dňa 18.3.2013 z dôvodu, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Súd prvého stupňa návrhu povinného na zastavenie exekúcie nevyhovel.

Podľa § 57 ods. 1 Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak a) sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie, d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55), f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané, g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať, h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku, exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

Povinná svojimi tvrdeniami a dôkazmi predloženými súdu nepreukázala, že v prejednávanom exekučnom konaní boli dané dôvody na jeho zastavenie tak, ako to predpokladá ustanovenie § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Odvolanie povinného preto nie je dôvodné.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa §-u 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa §-u 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav ohľadom námietok povinného proti exekúcii a posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Exekučného poriadku, zákona č. 5/80/2004 Z.z. a zákona č. 7/2005 Z.z., preto je odôvodnenie napadnutého uznesenia presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje. Preto odvolací súd podľa ustanovenia § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. účinný od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.