KSKE/7Tos/45/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Tos/45/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7617010264 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Tomčovčík ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7617010264.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Tomčovčíka a sudcov JUDr. Miroslava Osifa a JUDr. Daniely Mitterpákovej, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 18. mája 2017, v trestnej veci obvineného P. H., pre obzvlášť závažný zločin podľa § 172 ods.1 písm. c/, d/, ods.2 písm.c/ Tr.zák., o sťažnosti okresného prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 5.5.2017 sp.zn. 5T 42/2017 takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods.1 písm.c/ Tr.por. z a m i e t a sťažnosť okresného prokurátora.

odôvodnenie:

Citovaným uznesením okresného súdu bol podľa § 72 ods.1 písm.e/ Tr.por. a § 76 ods.3 Tr.por. obvinený P. H., A.. X.X.XXXX ponechaný naďalej vo väzbe z dôvodu v zmysle § 71 ods.1 písm.c/ Tr.por.

Proti tomuto uzneseniu, po jeho vyhlásení a poučení o opravnom prostriedku okresný prokurátor do zápisnice o neverejnom zasadnutí zahlásil sťažnosť, ktorú aj písomne dodatočne odôvodnil.

V dôvodoch svojej sťažnosti sa nestotožnil so záverom okresného súdu, pokiaľ tento vypustil väzobný dôvod uvedený v § 71 ods.1 písm.b/ Tr.por., pretože tento aj v tomto štádiu konania naďalej pretrváva, keďže trestné konanie nie je právoplatne ukončené a doposiaľ nedošlo zo strany okresného súdu k schváleniu dohody o vine a treste. V tomto smere poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn 2To 8/2005, z ktorého vyplýva, že ani skončenie prípravného konania a podania obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste nie je takou skutočnosťou, ktorá by sama osebe mala za následok zánik dôvodu tzv. kolúznej väzby podľa § 71 ods.1 písm.b/ Tr.por. Navrhol preto, aby krajský súd zrušil rozhodnutie okresného súdu a obvineného P. H. ponechal vo väzbe aj z dôvodu uvedeného v § 71 ods.1 písm.b/ Tr.por.

Krajský súd na podklade podanej sťažnosti podľa § 192 ods.1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce výrokom napadnutého uznesenia a po zvážení všetkých okolností významných pre rozhodnutie dospel k záveru, že sťažnosť okresného prokurátora je nedôvodná.

Po preskúmaní dôvodov, ktoré viedli okresný súd k rozhodnutiu o ponechaní obvineného vo väzbe len z dôvodu uvedeného v § 71 ods.1 písm.c/ Tr.por. sa s týmito dôvodmi krajský súd v celom rozsahu stotožňuje. Aj krajský súd je toho názoru, že po podaní návrhu na schválenie dohody o vine a treste už netrvajú konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali dôvodnosť obavy, že obvinený bude pôsobiť a vplývať na spoluobvinených alebo svedkov vrátane výsluchu svedka P. O., na ktorého poukazovala prokuratúra. V tomto smere je potrebné uviesť, že krajský súd už vo svojom uznesení zo dňa 27.3.2017 sp.zn. 7Tpo/24/2017 konštatoval, že pokiaľ dôjde k výsluchu svedkov, bude úlohou súdu prvého stupňa zvážiť, či aktualizácia skutkových okolností naďalej podporuje dôvod väzby uvedený v § 71 ods.1 písm.b/ Tr.por. Okresný súd sa uvedeným záverom krajského súdu riadil v celom rozsahu, a preto krajský súd v dôsledku týchto okolností sťažnosti okresného prokurátora nevyhovel a túto ako nedôvodnú zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.