KSKE/7S/36/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/36/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200357 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7016200357.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu DREVODOMY RAJEC, s.r.o., Šuja č. 98, IČO: 44 261 004, zast. Mgr. Rastislavom Otrubom, advokátom, Kvačalova 1227/55, Žilina, proti žalovanému Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. OPS/ BEZ/2015/4140 zo dňa 21.01.2016 v spojení s rozhodnutím Inšpektorátu práce Žilina zo dňa 02.12.2015 č. 120/2015-IZA-2.3/pok/R/2/St, takto

rozhodol:

P o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Žiline ako súdu miestne príslušnému na toto konanie.

odôvodnenie:

Žalobou zo dňa 26.03.2016 podanou elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom toho istého dňa sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. OPS/BEZ/2015/4140 zo dňa 21.01.2016, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce Žilina č. 120/2015-IZA-2.3/Pok/R/2/St zo dňa 02.12.2015 o uložení pokuty vo výške 300,- eur za porušenie pracovnoprávnych predpisov.

Podľa § 246 ods.1 v spojení s § 246c ods.1 prvá veta O.s.p. sa konanie uskutočňuje na som súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho ukončenia.

Podľa § 246 ods.1 O.s.p. na preskúmanie rozhodnutia a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa (§ 246a ods. 2 druhá veta O.s.p.).

Podľa § 85 ods. 2 O.s.p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo.

Podľa § 85a ods. 1 O.s.p. ak na konanie je vecne príslušný krajský súd a miestna príslušnosť súdu sa má spravovať všeobecným súdom účastníka, stáva sa miestne príslušným krajským súd, v ktorého obvode je všeobecný súd účastníka.

Žalovaný je orgánom s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Preto na konanie o žalobe zo dňa 26.03.2016 je príslušný Krajský súd v Žiline, v ktorého obvode je Okresný súd Žilina ako všeobecný súd žalobcu (§ 3 ods.6 zákonač.371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov). Podľa § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Vzhľadom na uvedené bolo potrebné vec postúpiť na ďalšie konanie Krajskému súdu v Žiline, ktorý je vecne a miestne príslušný na konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok (§ 246c ods. 1 druhá veta, § 250d ods. 2 O.s.p.).