KSKE/7S/36/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/36/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200347 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7012200347.5Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: BRSC s.r.o., IČO: 36 817 694, so sídlom Hlavná 600, Streda nad Bodrogom, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1040505/62/2012/5081 zo dňa 20.01.2012, takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Žalobou zo dňa 02. apríla 2012 sa žalobca prostredníctvom svojej predchádzajúcej právnej zástupkyne JUDr. Martiny Gombosovej, advokátky domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Daňového úradu Košice č. 1040505/62/2012/5081 zo dňa 20.01.2012.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný v z n i k o m poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby ku dňu jej podania bola 66 Eur (položka 10 písm. a/ sadzobníka zákona o súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov).

Výzvou zo dňa 14.01.2013, doručenou právnemu zástupcovi žalobcu dňa 23.01.2013, bol žalobca vyzvaný, aby v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy, t. j. do dňa 04.02.2013, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote a ani do dnešného dňa súdny poplatok neuhradil.

Žalobca podaním doručeným súdu dňa 17.04.2013 požiadal o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Súd uznesením č.k. 7S/36/2012-59 zo dňa 23.04.2015 rozhodol, že žalobcovi nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť ku dňu 27.05.2015.

Podľa § 10 ods. 1 cit. zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Podľa § 10 ods. 3 cit. zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v súdom stanovenej lehote a to ani do dnešného dňa, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods.1 písm. c) O.s.p. za použitia § 246c ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.