KSKE/7CoP/258/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/258/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7513222748 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7513222748.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Ing. W. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v M. na Z. F. č. XX zastúpenej JUDr. Jolanou Fuchsovou, advokátkou so sídlom v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 proti odporcovi Ing. L. T., PhD. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v D. č. XXX zastúpenému JUDr. Beátou Topolčániovou advokátkou so sídlom v Košiciach na Vojenskej ulici č. 3 v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom F. T. nar. XX.X.XXXX a E. T. nar. XX.XX.XXXX zastúpeným kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie z 21.5.2014 č.k. 19P 382/2013-128 takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného pre maloleté deti F. a E. T. na čas po rozvode, trovách konania a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľky a odporcu, na čas po rozvode zveril maloleté deti F. a E. T. do osobnej starostlivosti matky s tým, že právo maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok ostáva zachované obom rodičom. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletej F. 200 € mesačne a na výživu maloletého E. 150 € mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred do rúk matky počnúc právoplatnosťou rozsudku. Do rozsudku implementoval dohodu rodičov o úprave styku otca s maloletými deťmi na čas po rozvode. Rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku, proti výroku o určení výživného pre maloleté deti na čas po rozvode podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka a navrhla, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a zaviazal otca (odporcu) prispievať na výživu maloletej F. 250 € mesačne a maloletého E. 230 € mesačne. Namietala, že súdom určené výživné nezodpovedá možnostiam otca ani potrebám maloletých detí. Najzásadnejším argumentom pre určenie vyššieho výživného je výška samotných dobrovoľných plnení poskytovaných otcom na výživu detí. Z podania otca z 5.5.2014, ktoré jej bolo doručené krátkou cestou na pojednávaní 21.5.2014 vyplýva, že otec na výživu detí prispieva mesačne sumou 502 €, ktorá pozostáva z platieb výživného na jej účet v sume dohromady 220 € a zo sumy 283,42 € na nákup rôznych vecí pre deti a uhrádza voľnočasové aktivity. Navyše otec vynakladá často financie na nákup nepotrebných vecí deťom, napríklad Xbox konzola s detskými pohybovými hrami, akvárium. Mnoho vecí kupuje duplicitne, napríklad kolieskové korčule, ktoré deťom kúpila aj ona 17.4.2014, pričom otec o tom mal vedomosť. Predmetné finančné prostriedky by bolo možné využiť v prospech detí omnoho efektívnejšie. Po vyhlásení rozsudku jej otec oznámil, že odchádza na celé leto do zahraničia. Z toho dôvodu otca požiadala mailom 20.6.2014, aby jej na čas jeho letnej neprítomnosti dal bicykle detí, ktoré ostali po ich odchode doma a v súčasnosti sa nachádzajú na neznámom mieste. Otec jej bicykle odmietol vydať s tým, že si má bicykle zabezpečiť sama. V dôsledku celkom nezmyselného postoja otca bola nútená zakúpiť deťom namiesto bicyklov kolobežky. Išlo o výdavok vo výške 59,98 €. Z dôvodu nepostačujúceho výživného nemohla deťom zakúpiť bicykle, preto využívajú prenájom bicyklov na Dopravnom ihrisku T - Systems Športovo-zábavný areál, Alejová 2, Košice. Aj skutočnosť, že otec si mohol finančne dovoliť odísť na dva mesiace do Kanady, nasvedčuje tomu, že jeho majetkové pomery mu umožňujú nadštandardný život. Nemá vedomosť o tom, aby bol odišiel do Kanady pracovne, resp. za prácou. Celý pobyt si zrejme hradil sám. Uvedené okolnosti by bolo vhodné preveriť. Otec je okrem rodinnému domu, ktorý majú v BSM, výlučným vlastníkom pozemkov v katastrálnom území D. v celkovej výmere 709 m2 (LV XXXX) a 382 m2 (LV XXXX). Ďalej uviedla, že deti boli v priebehu leta v táboroch, dcéra v Herľanoch na 12 dní a syn v dennom tábore, dohromady 10 dní, pričom výdavky s tábormi činili dohromady 260 €. Aj z uvedeného je zrejmé, že potreby detí si vyžadujú vyššie výživné. V odvolacej lehote doplnila dôvody odvolania a uviedla, že podľa jej informácií došlo u odporcu k výraznému nárastu jeho príjmu. V súlade s platobným poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach malo dôjsť v dôsledku úspešne uzavretého habilitačného konania u odporcu k úprave platového zaradenia (postup do vyššej platovej triedy). Zároveň v súlade so záväznými ukazovateľmi podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR malo taktiež dôjsť z dôvodu trojpercentnej valorizácie osobných výdavkov pre vysokoškolských učiteľov a navýšenia tarifných platov nepedagogických zamestnancov verejných vysokých škôl k ďalšiemu nárastu príjmu odporcu. Vzhľadom na uvedené považuje za celkom nevyhnutné za účelom zistenia reálnych platových pomerov odporcu, aby si súd od zamestnávateľa odporcu vyžiadal aktuálny prehľad jeho príjmov a to od júna 2014. Taktiež považuje za potrebné preveriť účel jeho pobytu v Kanade, či tam dosahoval nejaký príjem a z čoho si tento príjem hradil. Z uvedeného je zrejmé, že príjem odporcu je toho času vyšší, než bol v čase rozhodovania súdu prvého stupňa a tiež je zrejmé, že životná úroveň odporcu, ktorý si môže dovoliť tráviť leto v Kanade, je vysoká. Z uvedeného dôvodu považuje svoje odvolanie za dôvodné.

Odporca vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľky navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdiť. Domnieva sa, že výška výživného vychádza zo skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli súdu preukázané počas konania, pričom takto určené výživné zodpovedá v plnej miere opodstatneným potrebám detí vzhľadom na ich vek, rozumovú vyspelosť a primerané potreby a zároveň aj jeho možnostiam a schopnostiam v čase vyhlásenia rozsudku. Argumenty uvádzané navrhovateľkou o tom, že zakupuje deťom nepotrebné veci, dementuje, nakoľko matka detí s ním komunikovala a komunikuje obmedzene v otázkach výchovy a starostlivosti o deti a najmä v čase, keď sa odsťahovala s deťmi zo spoločnej domácnosti, čím deklarovala svoju samostatnosť a nezávislosť. V tom čase mal záujem s deťmi sa stretávať a podieľať sa na ich výchove v každom smere, pričom túto jeho snahu navrhovateľka bojkotovala a veci, ktoré vzala zo spoločnej domácnosti pre deti odmietala vydať na čas, ktorý trávili s ním. Jeho zámerom bolo, aby deti čo najmenej pocítili rozpad rodiny, a preto im v tom čase kúpil nejaké veci (hry, akvárium a pod.), aby s nimi trávil čas zmyselne a v pohode. V žiadnom prípade tieto nákupy nerobil bez rozmyslu a neefektívne, avšak takto zakúpené veci ponecháva deťom na čas, ktorý trávia s ním v ich spoločnom dome, ktorý bol ich domovom do času, kým ich matka nepresťahovala bez jeho vedomia a súhlasu do podnájmu do M.. Je absurdné, aby každý nákup pre deti mimo rámca výživného považovala matka detí za jeho životný nadštandard a dôvod na zvýšenie výživného. Aj ďalší argument matky, že bola nútená vynaložiť financie na zakúpenie kolobežiek namiesto bicyklov považuje za absurdný, nakoľko matka stále disponuje kľúčmi od ich spoločného rodinného domu, kde sa uvedené bicykle nachádzajú a kedykoľvek si tieto mohla vyzdvihnúť. Pokiaľ ide o tvrdenia navrhovateľky o zvýšení jeho príjmu od roku 2014 v súvislosti s jeho habilitačným konaním uvádza, že rozsudok bol vyhlásený 21.5.2014 a vychádza zo skutočností zistených v čase rozhodovania súdu. Na základe uvedeného má za to, že všetky argumenty uvádzané ako odvolacie dôvody sú neopodstatnené a nie sú dôvodom na zmenu výšky výživného, nakoľko v zmysle ustanovení Zákona o rodine súčasne súdom určené výživné zodpovedá v plnom rozsahu opodstatneným potrebám detí, ako aj jeho možnostiam a schopnostiam. Zároveň poukazuje na ust. § 154 O.s.p., z ktorého vyplýva, že pre rozhodnutie súdu je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozsudku. Tento stav bol prvostupňovým súdom náležite zistený a podľa neho bolo vo veci výživného rozhodnuté. V tejto súvislosti nemôže opomenúť, že matka v doplnení dôvodov odvolania uvádza navýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov verejných škôl, čo teda znamená, že aj u samotnej odvolateľky došlo k navýšeniu príjmu, nakoľko je zamestnaná u rovnakého zamestnávateľa ako on a je zaradená v kategórii nepedagogických zamestnancov.

Kolízny opatrovník navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdiť. Matka doručila odvolaciemu súdu 5.2.2015 kópie opisov mzdových listov oboch rodičov maloletých detí, ako aj rozhodnutie o priznaní platu navrhovateľke z 30.1.2014.

Ostatné výroky rozsudku neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.).

Odvolací súd preskúmal napadnutý výrok o výživnom pre maloleté deti na čas po rozvode spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani pre jeho potvrdenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p., ani na jeho zmenu podľa § 220 O.s.p., preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 tohto ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odvolací súd po preskúmaní rozsudku v napadnutej časti, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo a odvolania navrhovateľky v spojení s listinnými dôkazmi, ktoré predložila, dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav ku dňu vyhlásenia rozsudku, vec správne právne posúdil, ale vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré nastali až po vyhlásení rozsudku, pričom predmetom konania je určenie výživného pre maloleté deti na čas po rozvode, teda od 12.8.2014, je nevyhnutné vykonať dokazovanie za účelom zistenia úplne nového skutkového základu a následným právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania rozhodnúť o výživnom pre maloleté deti od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva do budúcna. Pretože rozhodnutím odvolacieho súdu na prípadne úplne novom skutkovom základe by bola porušená zásada dvojinštančnosti súdneho konania, čím by došlo k odňatiu možnosti účastníkom konať pred súdom, odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa o určení výživného pre maloleté deti na čas po rozvode do budúcna podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p., ako aj trovách konania a podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Úlohou súdu prvého stupňa bude vykonať nové dokazovanie na zistenie podstatných zmien pomerov u rodičov, ako aj maloletých detí a opäť rozhodnúť o výživnom pre maloleté deti od 12.8.2014 do budúcna a trovách konania účastníkov.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.