KSKE/7CoP/183/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/183/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7715202950 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7715202950.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti S. P. nar. XX.X.XXXX, R.Ó. P. nar. XX.X.XXXX a Š. P. nar. XX.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v E. deti rodičov: D. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v E., U. č. XXX zastúpenej JUDr. Petrom Krafčíkom advokátom so sídlom v Michalovciach na Nám. Osloboditeľov č. 39 a S. P. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v C. č. XXX zastúpeného JUDr. Ľubošom Kizivatom advokátom so sídlom v Michalovciach na ulici Kpt. Nálepku č. 8 v konaní o zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Michalovce z 9.9.2016 č.k. 15P 95/2015-280 v spojení s opravným uznesením z 8.8.2017 č.k. 15P 95/2015-301 takto

rozhodol:

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

odôvodnenie:

1. Proti rozsudku súdu prvej inštancie z 9.9.2016 č.k. 15P 95/2015-280 podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletých detí proti výroku o dlžnom výživnom z dôvodu, že súd prvej inštancie nesprávne ustálil dlh na výživnom. Zároveň navrhla vydať opravné uznesenie.

2. Súd prvej inštancie uznesením z 8.8.2017 č.k. 15P 95/2015-301 upravil výrok o dlžnom výživnom v súlade s návrhom matky a súhlasom otca. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.8.2017.

3. Podaním doručeným súdu prvej inštancie 7.11.2016 matka zobrala svoje odvolanie v celom rozsahu späť a žiadala, aby súd konanie zastavil.

4. Podľa § 2 ods. 1 CMP na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.

5. Podľa § 369 ods. 1 CSP, pokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia, ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

6. Nakoľko matka zobrala svoje odvolanie v celom rozsahu späť, odvolací súd v súlade s § 369 ods. 3 CSP odvolacie konanie zastavil.

7. Rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 a nasl. CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Uvedená povinnosť neplatí, ak je dovolateľ fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).