KSKE/7CoP/103/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/103/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7816208154 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7816208154.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti E.É.: 1/ T. nar. XX.XX.XXXX, 2/ X. nar. X.X.XXXX, zastúpených kolíznym opatrovníkom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, detí rodičov: T. E., nar. X.X.XXXX bývajúcej v X. č. XX a X. E. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v M., H. Č.. XXX, o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 3.3.2017 č.k.: 5P/49/2016-73 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zveril maloletú T. a maloletého X.Q.G. do osobnej starostlivosti matky. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletej T. 50 € mesačne od právoplatnosti rozsudku a na výživu maloletého X. 40 € mesačne od 1.11.2016 vždy do 15. dňa v mesiaci vopred matke. Rozhodol, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

2. Proti tomuto rozsudku proti výroku o určení výživného podal odvolanie otec. Nesúhlasil s určeným výživným, pretože je nezamestnaný. Uviedol, že zrušil povolenie vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, pretože nemal prácu. Uviedol, že chce požiadať o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, pretože chce mať riadne určené termíny, kedy sa môže stretávať s maloletými deťmi. Dôvodom nezhôd úpravy styku sú konflikty s matkou detí.

3. Matka vo vyjadrení k odvolaniu navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok. Uviedla, že otec zrušil povolenie vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka z vypočítavosti, aby nemusel platiť určené výživné. Konštatovala, že súhlasí s tým, aby sa otec stretával s maloletými deťmi, ale len v jej prítomnosti, a to v obci X. raz mesačne.

4. Kolízny opatrovník zaslal správu o šetrení pomerov zo dňa 7.4.2017, v ktorej uviedol, že zotrváva na doterajších svojich stanoviskách v plnom rozsahu. Uviedol, že rodičia vo svojich podaniach žiadajú presne určiť styk s maloletými deťmi. Konštatoval, že obaja rodičia si môžu úpravu styku s maloletými deťmi upraviť na základe nového návrhu na začatie konania. Navrhol rozsudok potvrdiť a naďalej zotrváva na písomných a ústnych stanoviskách.

5. Otec vo vyjadrení k vyjadreniu matky trvá na svojom odvolaní. Poukázal na to, že je nezamestnaný a nemá finančné prostriedky na platenie výživného. Uviedol, že nemá prácu a hľadá si zamestnanie. Konštatoval, že chce upraviť styk k maloletými deťmi tak, aby ich mohol brávať na návštevu k nemu domov. Konštatoval, že s matkou detí má narušené vzťahy a z toho dôvodu nechce, aby bola prítomná počas styku s deťmi. Uviedol, že chcel by sa stretávať s maloletými deťmi každý druhý víkend, cez prázdniny a počas sviatkov. Trvá na tom, aby styk upravil súd, pretože s matkou detí nevie komunikovať. Pripojil rozhodnutie o zrušení osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka od 24.3.2017.

6. Výrok rozsudku súdu prvej inštancie o zverení maloletej T. a maloletého X. do osobnej starostlivosti matky nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 367 ods. 2 CSP).

7. Podľa ust. § 2 ods. 1 CMP, na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak

8. Podľa ust. § 387 ods. 1 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

9. Podľa ust. § 387 ods. 2 CSP, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

10. Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa ust. § 65, § 66 CMP bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 385 CSP v spojení s § 219 ods. 3 CSP a dospel k záveru, že pokiaľ ide o určenie výživného pre maloleté deti, súd prvej inštancie dostatočne zistil skutočný stav, posúdil ho podľa správnych ustanovení Zákona o rodine a v súlade s ust.§ 191 CSP vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v konaní najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, preto je odôvodnenie rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd uvádza, že odôvodnené potreby dieťaťa, na ktoré súd prihliada pri určovaní výživného sú rôzne podľa okolností každého konkrétneho prípadu, pričom závisia od veku dieťaťa, fyzickej a psychickej vyspelosti, zdravotného stavu a spôsobu a obsahu jeho prípravy na budúce povolanie. Medzi odôvodnené potreby dieťaťa patria okrem bežných potrieb ako výživa vo vlastnom zmysle slova, šatstvo, bielizeň, obuv, náklady za bývanie aj ďalšie potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho záujmov, prípravou na budúce povolanie a tiež kultúrne, športové a rekreačné potreby, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje v súčasnosti život kultúrneho človeka. Ust. § 62 ods. 2 Zákona o rodine stanovuje, že dieťa sa má právo podieľať na životnej úrovni svojich rodičov, preto ak je životná úroveň rodičov vysoká, je v záujme dieťaťa, aby sa na tejto úrovni podieľalo a malo z nej úžitok aj v budúcnosti. Výška výživného preto môže byť v takomto prípade určená tak, aby zodpovedala aj zvýšeným potrebám dieťaťa. Je však potrebné mať na pamäti, že miera týchto potrieb je ovplyvňovaná schopnosťami a možnosťami povinného rodiča a jeho životným štandardom. V prípade, ak sú schopnosti a možnosti rodiča obmedzené, je potrebné mať za to, že odôvodnenými potrebami sú len bežné potreby dieťaťa, ktoré nepresahujú obvyklú základnú mieru všetkých nevyhnutných potrieb nutných pre život kultúrneho človeka. Odvolací súd zastáva názor, že súd prvej inštancie dôsledne vyhodnotil odôvodnené potreby maloletých detí a zistil okolnosti rozhodujúce pre posúdenie schopností, možností a majetkových pomerov otca. Vo vzťahu k odvolacej námietke otca, že súd prvej inštancie nedostatočne zistil skutočný stav a neprihliadol na tú skutočnosť, že príjmové pomery matky sú podstatne lepšie, pretože je zamestnaná a dosahuje pravidelný príjem, odvolací súd dodáva, že tieto sú nedôvodné, pretože výživné nie je možné určovať mechanickým výpočtom. Je potrebné zdôrazniť, že miera uspokojovania potrieb detí je ovplyvňovaná možnosťami a schopnosťami rodičov a ich životným štandardom. Na strane povinných osôb, teda rodičov dieťaťa je potrebné vychádzať z ich príjmov a majetkových pomerov a prihliadať aj na ich ďalšie zákonné vyživovacie povinnosti, ako aj pomer zabezpečovania starostlivosti o maloleté deti tým ktorým z rodičov, nakoľko osobnou starostlivosťou o maloleté deti sa čiastočne kompenzuje vyživovacia povinnosť dieťaťa, ktorý túto starostlivosť zabezpečuje a spontánne a dobrovoľne si zároveň aj plní vyživovaciu povinnosť voči nim v rozsahu potrieb maloletých detí. Odvolací súd zároveň poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východiská zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o ich zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje alebo či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosti, zručnosti, pracovné skúsenosti a podobne. Odvolací súd konštatuje, že v priebehu konania na súde prvej inštancie boli nepochybne zistené a preukázané schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca podstatné pre rozhodnutie v merite veci, príjmové pomery matky boli zisťované odpismi mzdových listín od jej zamestnávateľa a keďže matka zabezpečuje výchovu a výživu maloletej aj osobnou starostlivosťou a spontánne zabezpečuje jej odôvodnené potreby, tak ako vznikajú, je v tomto smere odvolacia námietka otca nedôvodná a irelevantná. Súd prvej inštancie postupoval správne a vykonal dokazovanie potrebné na zistenie skutočného stavu pre rozhodnutie o určení výživného. Určené výživné súdom prvej inštancie je vzhľadom na citované ustanovenia v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady primerané a korešpondujúce skutočnému stavu zistenému súdom prvej inštancie a keďže rozsudok súdu prvej inštancie spĺňa základné obsahové náležitosti, zrozumiteľnosť, určitosť a jasnosť a je logickým a právnym vyústením priebehu a výsledkov prvoinštančného konania, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie v napadnutých výrokoch presvedčivé a ani odvolací súd nemal pochybnosti o správnosti určeného rozsahu výživného, preto rozsudok v napadnutom výroku podľa ust. § 387 ods. 1 CSP ako vecne správny potvrdil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

11. O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, nakoľko žiaden z účastníkov návrh na ich priznanie nepodal (§ 396 CSP v spojení s ust. § 57 CMP).

12. Rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 a nasl. CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Uvedená povinnosť neplatí, ak je dovolateľ fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).