KSKE/6To/58/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6To/58/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7705010471 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Dudík ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7705010471.2Uznesenie Krajský súd v Košiciach na verejnom zasadnutí konanom 23. októbra 2013, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Dudíka a sudcov JUDr. Zoltána Szalaya a JUDr. Evžena Kelija, v trestnej veci proti obžalovanému V. B. a spol., pre trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 a iné (ďalej len Tr.zák.), o odvolaní obžalovaných proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 26.2.2013 sp.zn. 3 T 162/05 takto

rozhodol:

Podľa § 319 Tr.por. z a m i e t a odvolania obžalovaných V. B. a R. A..

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný V. B. uznaný vinným z pokusu trestného činu sexuálneho násilia podľa § 8 ods. 1 Tr.zák. k § 241 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005, dokonaného trestného činu sexuálneho násilia podľa § 241a ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 a z trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005; obžalovaný R. A. bol uznaný vinným z trestného činu znásilnenia podľa § 241 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005, obaja na tom skutkovom základe, že

obžalovaný V. B. dňa 19.5.2004 asi o 23.30 hod. pred rodinným domom poškodenej M. K. v obci R. XXX, sa jej telefonicky vyhrážal, že ak nepríde von, keďže to predtým telefonicky odmietla obžalovanému R. A., podpáli jej dom, rozbije okná a zavolá na ňu Ukrajincov, na základe ktorých vyhrážok poškodená vyšla prd dom, kde na ňu čakali obžalovaní V. B. a R. A. na motorovom vozidle, do ktorého nastúpila a odišla s obžalovanými do reštaurácie zv. „L. C. K.“ na ul. W. v V., ktorej majiteľom je obžalovaný V. B.. Počas posedenia v reštauračnej miestnosti obžalovaný V. B. udrel poškodenú M. K. rukou po tvári, násilím ju povalil na gauč, kde sedela, stiahol jej nohavice a spodné nohavičky a prstami jej vošiel do pošvy, no od ďalšieho konania upustil, keď do miestnosti sa vrátil tam prítomný V. M., ktorý ho od poškodenej odtiahol. Následne počas ďalšieho posedenia obžalovaný V. B. chytil za vlasy a udrel po tvári poškodenú, obnažil ju, žiadal od nej orálny sex a keďže do miestnosti opäť vošiel V. M. a obžalovaný R. A., od ďalšieho konania upustil. Počas ďalšieho posedenia v čase asi od 02.30 hod. do 03.30 hod. dňa 20.5.2004 opätovne od poškodenej žiadal orálny sex, ktorý poškodená odmietla, kde nato ju opäť päsťou udrel do oblasti ľavého spánku, následkom čoho poškodená stratila vedomie. Počas tohto bezvedomia ju niektorý z tam prítomný ch položili na stôl na terasu, kde s poškodenou vykonal pohlavný styk obžalovaný R. A. a obžalovaný V. B. sa obnažený otieral o poškodenú a hladkal ju za obnažené prirodzenie, načo sa poškodená z bezvedomia prebrala. V dôsledku fyzického napadnutia zo strany obžalovaného V. B. poškodená utrpela otras mozgu, krvné podliatiny na tvári vľavo, okuliarovitý krvný výron hornej a dolnej mihalnice ľavého oka a stav po krvácaní z nosa, ktoré zranenia si vyžiadali dobu liečenia a práceneschopnosti do 4 - 5 týždňov.

Obžalovanému V. B. bol za to podľa § 241a ods. 1 Tr.zák. , za použitia § 35 ods. 1 Tr.zák účinného do 31.12.2005. uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov. Podľa § 58 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. účinného do 31.12.2005, § 59 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 súd výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Obžalovanému R. A. bol za to podľa § 241 ods. 1 Tr.zák účinného do 31.12.2005, za použitia § 35 ods. 3 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov s tým, že sa zrušuje výrok o treste v trestnom rozkaze Okresného súdu Michalovce sp.zn. 4 T 209/2012 zo dňa 2.11.2012, kde mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 1 roka, ako aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 3 rokov, ostatná časť trestného rozkazu zostáva nedotknutá.

Podľa § 58 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. účinného do 31.12.2005, § 59 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 súd výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 49 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 súd uložil obžalovanému trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 3 rokov.

Podľa § 229 ods. 1 Tr.por. účinného do 31.12.2005 (ďalej len Tr.por.) súd poškodených 1/ M. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom K. XXX a 2/ M. D. W. A. s ich nárokmi na náhradu škody odkázal na občiansko súdne konanie.

Proti tomuto rozsudku zahlásili odvolanie ústne do zápisnice obžalovaný V. B. a JUDr. Š. S., obhajca obžalovaného R. A..

Obžalovaný V. B. v písomných dôvodoch odvolania uviedol, že nebolo preukázané, aby spáchal žalovaný skutok. Poškodená opakovane v rozpore so skutočnosťou tvrdí, že keď sa prebrala z bezvedomia, súložil s ňou obžalovaný V. B., avšak zo znaleckého posudku MUDr. Ž. je zrejmé, že súlož vykonanú obžalovaným B. považuje za málo pravdepodobnú a túto možnosť skôr vylúčil na základe analýzy DNA

Výpoveďou V. B., V. M. a R. A. bolo preukázané, že súlož s poškodenou vykonal len R. A., čomu zodpovedajú aj závery znaleckého posudku.

Poškodená súložila s obžalovaným R. A. dobrovoľne a násilie na miestach, na ktorých by sa predpokladalo, nebolo preukázané. Poškodená mala už pred udalosťou pomer s obžalovaným R. A. a je nepravdepodobné, aby osoba, na ktorej bolo vykonané sexuálne násilie zo strany B., mala potom dobrovoľne pomer s obžalovaným A. a so svedkom M..

Úder spôsobený obžalovaným B. nebol zo strany svedkov preukázaný a poškodená si zranenie mohla spôsobiť pádom.

Poškodená, ak by mala strach z vyhrážok, mohla volať o pomoc, resp. vrátiť sa domov.

Vrátnikovi v objekte, kde malo dôjsť k predmetnej udalosti nepovedala, že má problém, nežiadala o pomoc, pričom z mobilného telefónu nevolala na políciu, ale známemu. V telefonovaní jej nikto nebránil. Príslušníkom polície, ktorí tam došli tvrdila, že sa nič nestalo a až na ich naliehanie povedala, že bola znásilnená obžalovaným B..

Uviedol ďalej, že žije usporiadaným rodinným životom, v posledných desiatich rokoch nebol súdne trestaný, 3 volebné obdobia zastával funkciu starostu obce F. a t.č. je poslancom obecného zastupiteľstva, za celý čas od údajného spáchania skutku sa nedopustil trestnej činnosti a nebol ani riešený v priestupkovom konaní.

Navrhol preto, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Obžalovaný R. A. v písomných dôvodoch odvolania uviedol, že okresný súd nedostatočným spôsobom zistil skutkový stav veci a pochybil pri hodnotení dôkazov. Za vinu mu je kladené, že s poškodenou na terase reštaurácie vykonal pohlavný styk tak, že využil jej bezbrannosť, čím ju mal násilím prinútiť k súloži. Takéto konštatovanie nemá oporu vo vykonanom dokazovaní.

Poukazuje na znenie § 2 ods. 5 Tr.por., teda že každá okolnosť dôležitú pre trestné konanie musí byť spoľahlivo preukázaná tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek rozumnú pochybnosť.

Vyskytli sa značné pochybnosti ohľadom bezbrannosti poškodenej.

Z výpovede V. M., ktorý bol prítomný na terase reštaurácie vyplýva, že poškodená s ním išla na terasu sama a k súloži medzi nimi došlo so súhlasom poškodenej a bolo teda jednoznačne preukázané, že poškodená v tom čase nebola v bezvedomí.

MUDr. K. pred súdom a vo svojom znaleckom posudku nevedela jednoznačne ustáliť dĺžku nevedomia poškodenej, ktorá mala nastať od úderu spoluobžalovaného V. B..

Podľa posudku MUDr. F., aj napriek tomu, že poškodená mala požité alkoholické nápoje, výpadky pamäte mohli trvať najviac 1-2 sekúnd.

Poškodená v čase, keď bola na terase, nebola v stave bezbrannosti, nebola v bezvedomí a riadne ovládala svoje konanie.

Keď s ňou súložil, bola pri vedomí, mala riadne otvorené a oči a neprejavovala nesúhlas s pohlavným stykom.

Okresný súd pochybil pri hodnotení dôkazov, pričom hlavne nebolo preukázané, aby poškodená bola bezbranná a v bezvedomí.

Navrhol preto, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a oslobodil ho spod obžaloby v celom rozsahu.

Na podklade takto podaného odvolania krajský súd podľa § 317 ods. 1 Tr.por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť všetkých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako i správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo a zistil nasledovné.

Napadnutý rozsudok je výsledkom konania, v ktorom sa postupovalo podľa Trestného poriadku, a v ktorom nedošlo k žiadnym chybám, ktoré by mohli mať vplyv na objasnenie skutkového stavu veci.

Zákonom predpísaným spôsobom a v súlade s ustanovením § 2 ods. 10 Tr.por. vykonal okresný súd všetky dostupné dôkazy potrebné pre poznanie skutkových okolností nevyhnutných pre zákonu zodpovedajúce rozhodnutie o obžalobe, vrátane obhajobných tvrdení obžalovaných.

Okresný súd dôkazy vyhodnotil v súlade s ustanovením 2 ods. 12 Tr.por. jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, ako aj v súhrne logickým a predpísaným spôsobom.

V odôvodnení napadnutého rozsudku v súlade s ustanovením § 168 Tr.por. dostatočne vyložil, o ktoré dôkazy oprel svoje skutkové zistenia, a akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov a dôsledne sa zaoberal aj obhajobou obžalovaných V. B. a R. A..

Krajský súd si v celom rozsahu osvojil správne a zákonné odôvodnenie napadnutého rozsudku, nemal žiadne pochybnosti o závere okresného súdu, že obžalovaní sa dopustili konania tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti napadnutého rozsudku.

Okresný súd správne vychádzal z vykonaného dokazovania a to z výpovede obžalovaných V. B. a R. A., poškodenej M. K., svedkov V. M., Y. K., Q. K., K. K., Ľ. A., B. K., X. V. - príslušníkov polície, výpovedí a znaleckých posudkov MUDr. V. K., PhDr. Ľ. T., MUDr. V. F., MUDr. B., MUDr. Ľ. K., MUDr. Q. F., MUDr. Š. Ž., ako aj ostatných listinných dôkazov, ktoré sú súčasťou spisového materiálu. Pokiaľ ide o obranu obžalovaných V. B. a R. A., krajský súd uvádza, že túto považuje vzhľadom na vykonané dokazovanie, v zmysle ktorého boli obžalovaní usvedčení zo žalovaného skutku vyššie uvedenými dôkazmi za vyvrátenú.

Za danej dôkaznej situácie sa preto krajský súd stotožnil so záverom okresného súdu, ak obhajobe obžalovaných neuveril, keďže vykonanými dôkazmi bola ich vina preukázaná.

Prvostupňový súd v skutkovej vete výrokovej časti rozsudku ohraničil a konkretizoval trestný skutok, ktorý je vyjadrením zisteného skutkového stavu.

V súlade so zákonom tento skutkový stav okresný súd aj správne posúdil, keď konanie obžalovaného V. B. kvalifikoval ako pokus trestného činu sexuálneho násilia podľa § 8 ods. 1 Tr.zák. k § 241 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005, dokonaného trestného činu sexuálneho násilia podľa § 241a ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 a trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005; a konanie obžalovaného R. A. ako trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1 Tr.zák. účinného do 31.12.2005,

Rovnako aj pri rozhodovaní o treste obžalovaných okresný súd správne prihliadol ku všetkým okolnostiam, ktoré mali vplyv na určenie jeho druhu a výmery. Úhrnný trest odňatia slobody u obžalovaného V. B. v trvaní 2 rokov, výkon ktorého mu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 2 rokov a súhrnný trest odňatia slobody u obžalovaného R. A. v trvaní 2 rokov, výkon ktorého mu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 2 rokov, za súčasného zrušenia výroku o treste z trestného rozkazu Okresného súdu Michalovce sp.zn. 4 T 209/2012 zo dňa 2.11.2012, kde mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 1 roka, aj podľa krajského súdu zodpovedá všetkým zákonným kritériám pre ukladanie trestu uvedeným v § 31 ods. 1 Tr.zák. a § 34 ods. 4 Tr.zák.

Obdobne aj krajský súd hodnotiac osoby obžalovaných dospel k záveru, že účel trestu sledovaný zákonom bude u nich splnený iba takým druhom a výmerou trestu, aký im bol uložený súdom prvého stupňa, a to tak z hľadiska individuálnej, ako aj generálnej prevencie.

Uloženie trestu okresný súd aj vecne a zákonne odôvodnil.

Nezistiac žiadne pochybenie okresného súdu si krajský súd závery vyjadrené v napadnutom rozsudku osvojil v celom rozsahu, v podrobnostiach na ne poukazuje, a preto odvolania obžalovaných V. B. a R. A. ako nedôvodné podľa § 319 Tr.por. zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.