KSKE/6Sp/39/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/39/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200916 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7015200916.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, Bratislava, proti odporcovi: Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor, Jarná 2, Rožňava, za účasti: E. F., P. XXX, P., zastúpená: JUDr. Ladislav Csákó, advokát, Hviezdoslavova 4, Rožňava, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. OU-RV-KO2-2015/ V 847-OR zo dňa 28.5.2015, takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e .

Navrhovateľ je povinný zaplatiť odmenu na účet advokáta: JUDr. Ladislav Csákó, Hviezdoslavova 4, Rožňava v sume 294,78 Eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia na č.ú. vedenom v UniCredit Bank Slovakia a.s. Rožňava, IBAN: SK8911110000006771074005, SWIFT: UNCRSKBX.

odôvodnenie:

Navrhovateľka sa podaným opravným prostriedkom domáhala zrušenia rozhodnutia odporcu č. OU-RV- KO2-2015/V 847-OR zo dňa 28.5.2015.

Dňa 12.4.2016 navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť, dôvodom späťvzatia opravného prostriedku bola úhrada veriteľovej pohľadávky.

Pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch podľa tretej hlavy O.s.p., ust. § 250l ods.2 O.s.p., pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou ust. § 250a.

Podľa ust. § 250h ods. 2 prvá veta O.s.p., žalobca môže do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 prvá veta O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť /§ 250h ods.2/.

Na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 146 ods.2 prvá veta O.s.p., v nadväznosti na ustanovenie § 246c ods.1 O.s.p., vzhľadom na to, že navrhovateľ neoznámil účastníkovi späťvzatie opravného prostriedku a neoznámil ani súdu kedy bola pohľadávka navrhovateľa uhradená. Navrhovateľ pritom trvá na vytyčovaní pojednávaní, avšak na žiadnom z nich sa nezúčastňuje.

Navrhovateľ vzal návrh späť pred prejednaním veci, preto nemá povinnosť uhrádzať súdny poplatok (§ 11 ods.3 z.č. 71/1992 Zb.) Účastník konania E. F., ktorá má postavenie podľa ust. § 250m ods.3 O.s.p., bola v konaní zastúpená advokátom. Advokátovi súd priznal odmenu za 2 úkony právnej služby - prevzatie zastúpenia, účasť na pojednávaní 2x66,- Eur = 132 Eur, ďalej náhradu paušálu 2x8,58 Eur = 17,16 Eur podľa § 11 ods.4, § 13a ods.1, písm.a/, d/, § 16 ods.3, ako aj ostatné náhrady podľa ust. § 17 ods.1, § 18 ods.3, teda cestovné osobným motorovým vozidlom na pojednávanie - Rožňava - Košice a späť v sume 39,29 Eur podľa priloženého vyúčtovania, strata času: 57,20 Eur (14,30 Eur x 4) a 20 % DPH z odmeny 245,65 Eur, čo je 49,13 Eur, priznané podľa vyh. č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení nesk. predpisov. Navrhovateľ je povinný zaplatiť túto odmenu v sume 294,78 Eur na účet advokáta vedenom v UniCredit Bank Slovakia a.s. Rožňava pod č. IBAN: SK8911110000006771074005, SWIFT: UNCRSKBX.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.