KSKE/6Sd/41/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 9.5.2016

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/41/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200829 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7015200829.5Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: B. L., O. XX, H., zastúpená: JUDr. Ladislav Csákó, Hviezdoslavova 4, Rožňava, proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 - 10, Bratislava, o trovách konania, takto

rozhodol:

Odporca je p o v i n n ý zaplatiť na účet právneho zástupcu navrhovateľky: JUDr. Ladislav Csákó, advokát, Hviezdoslavova 4, Rožňava, doplatok na trovách konania v sume 89,50 EUR do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia, na č.ú. 6771074005/1111, UniCreditBank Slovakia, a.s.

O p r a v u j e 2. stranu uznesenia č.k. 6Sd/41/2015-59 zo dňa 9.5.2016 v predposlednej vete tak, že namiesto „... vyhlášky č. 615/2004 Z.z.“ má správne znieť ...“ vyhlášky č. 655/2004 Z.z.“.

odôvodnenie:

Uznesením súdu č.k. 6Sd/41/2015-59 zo dňa 9.5.2016 súd opomenul rozhodnúť o jednom právnom úkone právneho zástupcu navrhovateľky, späťvzatí opravného prostriedku zo dňa 26.4.2016.

Súd priznáva právnemu zástupcovi za späťvzatie opravného prostriedku zo dňa 26.4.2016 odmenu v sume 66,- EUR a náhradu paušálu v sume 8,58 EUR, spolu za tento úkon 74,58 EUR + 20 % DPH /14,92 EUR/, celkom 89,50 EUR, s poukazom na ust. § 11 ods. 4, 13a ods. 1 písm. c/, ods. 5, § 16 ods. 3, § 18 ods. 3 vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení nesk. predpisov.

Podľa ust. § 164 O.s.p. opravil dôvodovú časť uznesenia zo dňa 9.5.2016 v časti, kde súd priznal právnemu zástupcovi odmenu podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z., nesprávne bolo uvedené podľa vyhl.č. 615/2004 Z.z.

Poučenie:

1/ Proti výroku 1/ tohto uznesenia je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.

2/ Proti výroku 2/ odvolanie nie je prípustné /§ 202 ods. 4 O.s.p./.