KSKE/6Sd/37/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/37/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200563 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Bystrianská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7016200563.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: V. U., H. XXX/XX, G., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

rozhodol:

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Navrhovateľka sa podaným opravným prostriedkom domáhala zrušenia rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X, zo dňa 23. februára 2016.

Dňa 8. marca 2017 na pojednávaní. navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť.

Pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch podľa tretej hlavy O.s.p., ust. § 250l ods.2 O.s.p., pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou ust. § 250a.

Podľa ust. § 250h ods. 2 prvá veta O.s.p., žalobca môže do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť.

Na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia, súd konanie zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania vychádza z ustanovenia § 146 ods.1 písm. c/ O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá veta O.s.p., keďže žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa výsledku, pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.