KSKE/6Sd/30/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/30/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200475 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Bystrianská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7016200475.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Danou B y s t r i a n s k o u v právnej veci navrhovateľky: J.. Q. B., A. X. XXX/X, K.J., proti odporcovi Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Súd p o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 8.1.2016.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 8.1.2016 odporca zamietol žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok. Poukázal na ustanovenia § 70 ods.1, § 71 ods.1, § 72 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Podľa týchto ustanovení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporca vychádzal z posudku vypracovaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne MUDr. Q. R., zo dňa 2.12.2015, podľa ktorého navrhovateľka nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac o ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Navrhovateľka podala v zákonnej lehote odvolanie proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu a v dôvodoch poukázala na lekárske správy o svojom zlom zdravotnom stave. Namietala, že „lekárka“ mala už nachystané rozhodnutie o zamietnutí jej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku, uviedla, že ju nepripustila v komunikácii k slovu keď konštatovala o jej zdravotnom stave, že sa od roku 2014 nezmenil. Navrhovateľka žiadala 25.4.2016 posúdenie jej žiadosti iným posudkovým lekárom.

Súd vo veci pojednával podľa § 101 ods.2 O.s.p. bez prítomnosti navrhovateľky, ktorá bola na pojednávanie riadne a včas prizvaná, neúčasť neospravedlnila, hoci predvolanie na pojednávanie prevzala 27.12.2016. Po oboznámení obsahu spisu, vyjadrení odporcu, obsahu zdravotnej dokumentácie a administratívneho spisu odporcu mal súd za preukázané, že rozhodnutie odporcu je z odborného hľadiska správne a preto ho potvrdil.

Súd postupoval podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p., a preskúmajúc opravný prostriedok navrhovateľky a dospel k záveru, že nebol dôvodný. Z administratívneho spisu odporcu sa súd na pojednávaní oboznámil s lekárskou správou a odborným posudkom Sociálnej poisťovne, pobočka K., zo dňa 2. 12. 2015, vypracovaným posudkovou lekárkou MUDr. Q. R.. Tento bol odborným podkladom pre rozhodnutie odporcu zo dňa 8. 1. 2016, vo veci posúdenia vzniku nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok a z ich obsahu vyplýva, že navrhovateľka je v súčasnosti 45 ročnou osobou sledovanou od 12 rokov veku, liečenou ortopédom pre juvenilnu idiopatickú skoliózu. Navrhovateľka nosila korzet, opakovane absolvovala kúpeľnú liečbu a od roku 2013 bola ambulantne liečená pre zvýšené bolesti celej chrbtice. Po zhodnotení lekárskych a ortopedických vyšetrení zdravotného stavu navrhovateľky zo dňa, 24.7.2015, 25.8.2015, 21.9.2015 a 19.10.2015 odporca na tomto základe neuznal navrhovateľku invalidnou, s poukazom na jej zdravotné postihnutie zaradené do kapitoly XV, oddiel E, pod položku 5, písmeno b/. a mieru poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 35 %. Zdravotné ťažkosti navrhovateľky spôsobené bolesťami chrbtice, občasným vyžarovaním do ľavej DK, zhoršené pri dlhšom sedení, státí a chodení, pobolievaní pravého kolena a pravého ramena a obtiaží BK posudzovala LPK za rozhodujúce. Konštatovala prítomnú kyfoskoliózu II. stupňa s pravostranným hrudným zakrivením 47 stupňov s paravertebrálnym valom a ľavostranným driekovým zakrivením 41 stupňov s poruchami statodynamiky. Ostatné udávané ochorenia, vyhodnotil za také, ktoré neovplyvňujú funkčný stav organizmu navrhovateľky a nezvyšujú mieru poklesu jej pracovnej. Diagnózu obojstranná koxartróza I. štádia a ľahké poškodenie chrupavky jabĺčka pravého kolena bez funkčného postihnutia neposúdila LPK ako posudkovo významné. Pri pracovnej rekomandácii v rámci možností daných na trhu práce konštatoval, že invalidita u navrhovateľky nevznikla, s odkazom na kód diagnózy skupina chorôb M 41.1 (kapitola XV; oddiel E, položka 5; písmeno b/).

Z obsahu spisov vyplýva, že na základe odvolania navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 8. 1. 2016 odporca opätovne posúdil zdravotný stav navrhovateľky prostredníctvom lekárskej posudkovej komisie Sociálnej poisťovne ústredie, dňa 21.4.2016 a dňa 21.11.2016.

Z lekárskej správy a zápisnice vypracovanej MUDr. X. C.Y., posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne ústredie z 21.4.2016, vyplýva, že po preskúmaní lekárskych vyšetrení z rehabilitačného a ortopedického vyšetrenia od 15.11.2013 do 19.10.2015 lekársky odborný posudok potvrdzuje mieru zníženia pracovnej schopnosti navrhovateľky na 35 % a zaraďuje chorobu podporného a pohybového aparátu do kapitoly XV, oddielu E, položka 5, písmeno b/. Konštatuje pracovnú anamnézu navrhovateľky, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, /ekonomická fakulta/, zamestnanie na D. Š., K. ul. od 8.9.2015 na základe dohody o pracovnej činnosti, kde navrhovateľka bola v zamestnaneckom zaradení učiteľky, od 4.3.2015 nezamestnaná, vedená na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, vydatá s dvomi nezaopatrenými deťmi, manžel pracuje. V odbornom posudku lekár LPK konštatuje, že navrhovateľka s vysokoškolským vzdelaním pracujúca ako učiteľka, sledovaná ortopédom od detstva, trpí na skoliózu chrbtice stredne ťažkého stupňa s prítomnosťou ľahkej poruchy dynamiky chrbtice, skolióze, držania tela, bez udávaných dýchacích ťažkostí. V zdravotnej dokumentácii obojstranná koxartróza konštatovaná a začiatok ochorenia bez obmedzenia pohyblivosti bedrových kĺbov.

V lekárskej správy a zápisnici o pojednávaní z 21.11.2016 sa konštatuje, že na dožiadanie Krajského súdu v Košiciach v konaní 6Sd/30/2016-17 zo 7.11.2016 bol opakovane doplnený posudok vo veci opravného prostriedku navrhovateľky pre nepriznanie invalidity navrhovateľke, podľa § 71 zák.č. 463/2001 Zb. Konštatuje sa, že podkladmi pre toto rozhodnutie boli lekárske vyšetrenia z ortopedického vyšetrenia, ortopedickej ambulancie v K. z 22.9.2016, lekárska správa z vyšetrenia na klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice R.. W. M. K. zo dňa 7.7.2016, lekárska správa z prijímacej ambulancie IV. Internej kliniky v Univerzitnej nemocnici R.. W. M. K. zo dňa 29.6.2016 so záverom - pre celkový posudok, naposledy posúdená posudkovým lekárom dňa 21.4.2016, ktorý hodnotil posudzovanú podľa doložených odborných nálezov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 %. Aktuálne posudkový lekár zhodnotil nové lekárske vyšetrenia, vzhľadom na navrhovateľkou uvádzaný zdravotný stav, ktorý podľa nej jednak nebol posudkovým lekárom primerane ohodnotený a pre jeho zhoršovanie, boli predložené ortopedické, pľúcne a interné nové vyšetrenie. Posudok konštatuje v ortopedickom vyšetrení, že popisovaná bolesť v oblasti pravého ramena je bez závažného funkčného postihnutia, interné a pľúcne vyšetrenie boli prevedené z diferenciálne diagnostických dôvodov vzhľadom k tomu, že posudzovaná udávala zhoršené dýchanie a konštatuje sa že je bez akýchkoľvek patologických prejavov v oblasti pľúcneho parenchýmu, auskultačne dýchanie čisté, bez patologických prejavov, RTG pľúc popisuje len kyfoskoliózu v oblasti Th chrbtice, avšak pľúcny parenchýnm bez patológie, spirometria s normálnymi hodnotami, saturácia kyslíkom 99 %. Interné vyšetrenie taktiež nedokázalo poruchu funkcie vnútrohrudných orgánov v súvislosti s prítomnosťou skoliózy u posudzovanej. Posudkový lekár na základe vyššie uvedených záverov odborných vyšetrení konštatoval, že u posudzovanej sa aj naďalej jedná deformitu chrbtice Th a LS oblasti, vybočenie chrbtice cca 40 - 50 % v hrudnej oblasti, s kompenzačným vybočením v LS oblasti a následným gibbom 3-5 cm, čo zodpovedá prítomnosti deformity stredne ťažkého stupňa. V príslušnej kapitole, podľa ktorej bola navrhovateľka posudzovaná a hodnotená -v XV, oddiely E, položka 5b - ako dokumentovaná deformita chrbtice s poruchou funkcie v rozpätí 40-75 stupňov, pri prítomnosti deformity 40-50 stupňov a stav hodnotený v dolnej hranici možného percentuálneho rozpätia (horná hranica 45 % je pri prítomnosti väčšej deformity), Hodnotenie posudkovým lekárom, dňa 21.4.2016, v súlade s prílohou č.4, zákona o sociálnom poistení. Navrhovateľka nedosiahla pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a jej miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je daná 35 %.

Preto v súlade s týmito závermi navrhoval odporca potvrdiť rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 8.1.2016 ako vecne správne.

Súd preskúmal namietanú otázku diskriminácie navrhovateľky, ktorá tvrdila, že ako vysokoškolsky vzdelaná pri uplatňovaní nároku na invalidný dôchodok bola poškodená a to vzhľadom na prácu, ktorú vykonáva ako učiteľka, lebo pri jej stanovenej diagnóze odborný posudkový lekár rozhodol práve vzhľadom na fakt o jej vysokoškolskom vzdelaní.

Odporca k otázke diskriminácie uviedol, že navrhovateľkou uplatnená námietka diskriminácie postupom odborného lekára zo dňa 21.4.2016 bola riešená preskúmaním zdravotnej dokumentácie navrhovateľky iným posudkovým lekárom dňa 21. 11. 2016. Lekárska správa z 21.11.2016 v časti celkový posudok na str. 28 súdneho spisu však opätovne charakterizuje osobu navrhovateľky, jej zdravotné postihnutie, jej povolanie a odkazuje na prílohu zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení, pretože z hľadiska kategorizácie navrhovateľky. Jej diagnóza je hodnotená a posudzovaná podľa XV. oddielu E, položka 5b definovaná ako deformita chrbtice s poruchou funkcie v rozpätí 40 až 75 stupňov.

Súd konštatuje, že otázka prípadnej zaujatosti v dôsledku diskriminácie posudkovým lekárom sa rieši v správnom konaní tak, že občan žiadajúci o priznanie invalidného dôchodku v prípade takéhoto podozrenia môže žiadať sociálnu poisťovňu o zmenu posudkového lekára, podľa § § 242 ods. 3 a 4 zákona o sociálnom poistení a ustanovení § 10, §11, § 12 a § 13 zák. č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok).

Odporcom boli preskúmavané zdravotné dokumenty predložené samotnou navrhovateľkou 21.4.2016 Mgr. MUDr. X. C., následne 21.11.2016 MUDr. V. K.. V obidvoch týchto prípadoch posudzoval zdravotný stav navrhovateľky posudkový lekár Sociálnej poisťovne ústredie, odborník so vzdelaním posudkového lekára. Odporca odstránil navrhovateľkou namietanú diskrimináciu posudkového lekára, / namietanú 3.11.2016/ za postup posudkového lekára konajúceho v jej veci dňa 25.4.2016. Poukazujúc na odôvodnenie jeho rozhodnutia, že invalidný dôchodok nebol navrhovateľke priznaný s poukazom na jej vysokoškolské vzdelanie a možnosť uplatnenia na pracovnom trhu, je potrebné poukázať na ust. § 71 ods. 8 zákona sociálnom poistení. Odporca dňa 4.5.2016, odpovedal navrhovateľke k výhrade, že odborné lekárske nálezy v zdravotnej dokumentácii navrhovateľky potvrdzujú jej zdravotný stav a vzhľadom na strednému stupňu funkčné postihnutie chrbtice, ktoré je uvedené v lekárskych správach a posudkoch, odkázal na prílohu č. 4 k zákonu 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení., Podľa tohto sa posudzujú 3 stupne poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. /Pri prvom stupni ľahkého poškodenia ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 10 %, pri strednom stupni ide o skoliózu, ktorá môže dosahovať 40 - 75 stupňov, ťažký stupeň poškodenia zdravia, stuhnutie viacerých stavcov chrbtice s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o medzi 60 až 70 %./

Z lekárskej správy a zápisnice o ústnom pojednávaní z 21.11.2016 teda vyplýva zhodné zdravotné hodnotenie navrhovateľky lekárkou posudkového lekárstva, Sociálnej poisťovne ústredie, MUDr. V. K., ktorá konštatovala totožne stav miery poklesu zárobkovej činnosti o 30 %.

Vzhľadom na zdravotnú dokumentáciu navrhovateľky, v odborných lekárskych nálezoch týkajúcich sa zdravotného stavu navrhovateľky t.j. trpí na kyfoskoliotickú konvexnú deformitu hrudnej chrbtice doprava 47 stupňov a v krížovej časti chrbtice konvexnú deformitu doľava 41 stupňov podľa Cobba, spĺňa funkčné zaradenie do stredného stupňa. Zákonom pri tomto stupni je dané percentuálne rozpätie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 35% do 45%. Toto v zákone dané rozpätie znamená, že vyššia percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z daného rozpätia prislúcha ťažšiemu postihnutiu funkcie chrbtice. Daná 35% miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť prislúcha skolióze 40 - 51 stupňov podľa Cobba. Miera 40% prislúcha skolióze 52 - 64 stupňov podľa Cobba a miera 45% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť prislúcha skolióze 64 - 75 stupňov. Z posudkového hľadiska odporca posúdil pri stredne ťažkom funkčnom postihnutí chrbtice za dôležité zhodnotiť pokles schopnosti vykonávať danú zárobkovú činnosť v danom prípade u učiteľa, kde hodnotil pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť inak, ako by tomu bolo u baníka a to pri rovnakom funkčnom postihnutí chrbtice. Posudková lekárka, posudzujúca zdravotný stav navrhovateľky dňa 22. apríla 2016, na profesionálnej a odbornej úrovni správne rozhodla a posudzovala zdravotný stav na základe doložených odborných lekárskych nálezov a v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení.

Právne hodnotenie: Podľa ust. § 71 ods. 4 cit. zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa ust. § 71 ods.10 cit. zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka sa na súdom nariadenom pojednávaní nezúčastnila a podľa § 101 ods. 1 O.s.p. súd konal bez jej prítomnosti. Za situácie, že navrhovateľka nepredložila ďalšie lekárske správy, ktoré by odôvodňovali zmenu alebo zvýšenie jej MPSVZČ v percentách, súd na pojednávaní rozhodol o jej odvolaní s prihliadnutím, aj na možnosti odporcu v konaní vylúčiť prípadne zaujatosť za odporcu konajúcich osôb.

Podľa § 10, §11, § 12 a § 13 zák. č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok)účastník konania oznámi správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (§ 9), len čo sa o nich dozvie. Len čo sa zamestnanec správneho orgánu dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčenie (§ 9), oznámi to bez meškania svojmu najbližšie nadriadenému vedúcemu; vedúci správneho orgánu to oznámi vedúcemu nadriadeného správneho orgánu. Predpojatý zamestnanec správneho orgánu urobí iba také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. O tom, či je zamestnanec správneho orgánu z konania vylúčený, rozhoduje orgán, ktorému boli dôvody vylúčenia oznámené (§ 11 ods. 1); ak sa rozhodlo, že zamestnanec správneho orgánu je vylúčený, urobí tento orgán opatrenie na zabezpečenie riadneho uskutočnenia ďalšieho konania. Proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca správneho orgánu z konania nemožno podať samostatné odvolanie. Z tých istých dôvodov ako zamestnanec správneho orgánu (§ 9) je z prejednávania a rozhodovania veci vylúčený i člen komisie, ktorá uskutočňuje konanie. Len čo sa člen komisie dozvie o skutočnosti nasvedčujúcej jeho vylúčenie, oznámi to bezodkladne predsedovi komisie, ktorý rozhodne, či je člen komisie z konania vylúčený. Predseda komisie oznámi bezodkladne skutočnosť nasvedčujúcu jeho vylúčenie komisii, ktorá rozhodne, či je z konania vylúčený.

Podľa § 242 ods. 3 a 4 zákona o sociálnom poistení ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov kontroly alebo prizvaných osôb so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly, ku kontrolovaným subjektom alebo k ich zamestnancom, môžu vzniesť proti ich účasti na kontrole písomné námietky s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný účinok. Zamestnanci kontroly, ktorí vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nezaujatosti, sú povinní tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu oznámiť vedúcemu zamestnancovi kontroly. Zamestnanci kontroly sú oprávnení vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad. Vedúci zamestnanec kontroly je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do troch dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, súd napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Účastníkom konania nevznikli žiadne trovy, preto im súd právo na ich náhradu nepriznal, s poukazom na ust. § 250l ods.2, § 250k ods.1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.