KSKE/6S/81/2012


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 6.9.2012

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 12.7.2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/81/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200441 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7012200441.4Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Wetron Slovakia s.r.o., so sídlom Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, so sídlom Masarykova 10, 040 01 Košice, o p r e s k ú m a n i e rozhodnutia č. S/2012/01016-2.1 O-41/2012 zo dňa 14.03.2012, takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Žalobca sa domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. S/2012/01016-2.1 O-41/2012 zo dňa 14.03.2012.

Pri podaní žaloby na súd žalobca bol zastúpený Advokátskou kanceláriou Azariová & Ružbašán Law firm s.r.o., so sídlom Kmeťova 26, Košice - advokátkou JUDr. Klaudia Azariová, ktorá po prevzatí predvolania na pojednávanie dňa 25.02.2016 súdu písomne oznámila, že v roku 2013 došlo k vypovedaniu plnej moci.

Výzvou zo dňa 10.02.2016 Krajský súd v Košiciach vyzval žalobcu, aby v lehote 15 dní od doručenie oznámil súdu koho z advokátov si zvolí na zastupovanie v predmetnej veci vzhľadom k tomu, že ide o konanie, kde žalobca musí byť zastúpený advokátom, ak sám alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná nemá právnické vzdelanie. Zároveň bol poučený, že ak si v určenej lehote advokáta nezvolí, súd konanie v súlade s ustanovením § 250d ods. 3 O.s.p. zastaví.

Urgenciou zo dňa 17.3.2016 súd urgoval výzvu zo dňa 10.02.2016, nakoľko lehota na zvolenie advokáta podľa § 250a O. s. p. uplynula žalobcovi už 07.03.2016 a právneho zástupcu si nezvolil, súdu nebola doručená žiadna plná moc.

Žalobca na predmetné výzvy súdu žiadnym spôsobom nereagoval.

Podľa § 250a O.s.p., žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azylu a doplnkovej ochrany.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Pretože žalobca nie je zastúpený podľa § 250a O.s.p., bolo podľa citovaných ustanovení potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. použitého v spojitosti s ust. § 246c O.s.p. a § 250l ods. 2 O.s.p..

Toto uznesenie prijal senát krajského súdu v pomere hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.