KSKE/5To/3/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5To/3/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212010387 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Homzová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7212010387.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Homzovej a sudcov JUDr. Anny Kohútovej a JUDr. Kataríny Nemešovej, v trestnej veci obžalovaného A. R. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d) Tr. zák. na verejnom zasadnutí konanom dňa 19. marca 2013, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II sp.zn. 8 T 34/2012 zo dňa 13.12.2012 takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods. 1 písm. d), e) Tr. por. z r u š u je napadnutý rozsudok.

Vzhľadom na právoplatne uznanú vinu rozsudkom Okresného súdu Košice II zo dňa 21.6.2012 pod sp.zn. 8 T 34/12, v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 20.9.2012 sp.zn.5 To 46/2012 pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d) Tr. zák., podľa § 322 ods. 3 Tr. por., § 172 ods. 1 Tr. zák., s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., § 36 písm. l) Tr. zák., § 39 ods. 1 Tr. zák., § 39 ods. 3 písm. e) Tr. zák. ukladá obžalovanému trest odňatia slobody vo výmere 3 (troch) rokov.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a), § 51 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. súd výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá a ustanovuje skúšobnú dobu s probačným dohľadom 3 (tri) roky.

Podľa § 73 ods. 2 písm. c) Tr. zák. ukladá obžalovanému ochranné protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou.

Podľa § 60 ods.1 písm.b) Tr. zák. ukladá obžalovanému trest prepadnutia veci, a to 20,6 g rastliny rodu Cannabis a digitálnej váhy model EHA 401 striebornej farby s nálepkou O´neil.

Podľa § 60 ods. 6 Tr. zák. vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd uznal obžalovaného A. R. vinným zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

dňa 19.11.2011 v Košiciach na ul. Vrátnej pred barom Koloseum zakúpil od doposiaľ nestotožnenej osoby za sumu 200 Eur najmenej 20,6 g rastliny rodu Cannabis (konope) s obsahom tetrahydrokanabinolu 15,9 % hmotnostných, čo zodpovedá najmenej 110 obvykle jednorazovým dávkam na použitie a následne túto látku prechovával v mieste trvalého bydliska až do 22.11.2011, kedy o 18.20 hod. v Košiciach na parkovisku na ul. Klimkovičovej bol kontrolovaný hliadkou Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Košice, pričom rastliny rodu Cannabis (konope) sú zaradené v zmysle Zákona č. 139/98 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov do I. skupiny omamných látok.

Bol mu za to podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 3 Tr. zák., § 36 písm. l) Tr. zák. uložený trest odňatia slobody vo výmere 4 (štyroch) rokov nepodmienečne.

Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. zaradil obvineného na výkon trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa § 73 ods. 2 písm. c) Tr. zák. uložil. obžalovanému ochranné protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou.

Podľa § 60 ods.1 písm.b) Tr. zák. uložil obžalovanému trest prepadnutia veci, a to 20,6 g rastliny rodu Cannabis a digitálnej váhy model EHA 401 striebornej farby s nálepkou O´neil.

Podľa § 60 ods. 6 Tr. zák. vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie obžalovaný v zákonom stanovenej lehote, čo do výroku o treste. Takto podané odvolanie obžalovaný aj odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu JUDr. Doriana Merreša tak, že má za to, že uložený trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov nepodmienečne , tak ako to urobil okresný súd je vzhľadom k okolnostiam jeho prípadu, ako aj vzhľadom na jeho osobnostné a sociálne pomery príliš prísny, a na jeho nápravu , ako aj ochranu spoločnosti postačuje trest v kratšom trvaní s podmienečným odkladom jeho výkonu. Zaistené množstvo drogy nakúpil vo väčšom množstve preto, aby ju nemusel pre vlastnú potrebu zabezpečovať opakovane, pretože v tom čase prežíval zložité obdobie a pracovné povinnosti, práca na zmeny, mu umožňovali len minimálny voľný čas. Digitálnu váhu používal pre nameranie množstva pre seba a jednak ju mal pri sebe preto, aby kontroloval nakúpené množstvo marihuany, aby ho predajcovia neoklamali.

K užívaniu marihuany ho priviedla ťaživá rodinná situácia - problémy otca s alkoholom, neustále hádky oboch rodičov vyúsťujúce do odchodu matky z domu. V tomto období potreboval jednoducho únik z bludného kruhu. Momentálne udržiava partnerský vzťah s družkou, s ktorou plánuje uzatvoriť manželstvo, založiť rodinu a viesť riadny život. Snaží sa žiť slušne a poctivo, doposiaľ nikdy nebol vo výkone trestu odňatia slobody.

Krajský súd na podklade takto podaného odvolania podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.

Krajský súd v Košiciach v predmetnej trestnej veci už rozhodoval, a to na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20.9.2012 pod sp.zn. 5 To 46/2012. Uznesením zo dňa 20.9.2012 podľa § 321 ods. 1 písm. c), d), ods.2 Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok okresného súdu vo výroku o treste. Podľa § 322 ods. 1Tr. por. vec vrátil okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

V tomto rozhodnutí odvolací súd poukázal na to, že okresný súd pri splnení zákonných podmienok na hlavnom pojednávaní podľa § 257 ods. 7, ods. 8 Tr. por. prijal vyhlásenie obžalovaného A. R., že je vinný zo spáchania skutku a vykonal dôkazy súvisiace len s výrokom o treste. Odvolací súd prikázal okresnému súdu v prvom rade vykonať všetky dôkazy súvisiace s výrokom o treste, čo prvostupňový súd dovtedy dôsledne neurobil. Rovnako okresnému súdu nariadil vykonať dôkaz znaleckým posudkom z odboru zdravotníctvo a farmácie , odvetvia psychiatrie MUDr. Ivicou Mitríkovou Kmečovou. Vytkol prvostupňovému súdu, že aj výrok o treste musí byť odôvodnený, aj presvedčivo a tak, aby rozhodnutie súdu bolo preskúmateľné.

Po tomto zrušení veci, čo do výroku o treste okresný súd vykonal dokazovanie, a to prečítaním znaleckého posudku z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvia psychiatrie MUDr. Ivici Mitríkovej Kmečovej, prečítaním odpisu z registra trestov, výsluchom obžalovaného a prečítaním správ o povesti obžalovaného. Zo znaleckého posudku MUDr. Ivici Mitríkovej Kmečovej bolo zistené, že u obžalovaného bol zistený škodlivý konzum kanabinoidov (marihuany) s rozvinutou závislosťou a aktuálnym konzumom aj aktuálne potvrdený toxikologicky. Škodlivý konzum marihuany so závislosťou bol u obžalovaného prítomný aj v čase spáchania skutku. Vzhľadom na zistenú závislosť mu bolo doporučené uložiť ochranné protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou. Obžalovaný v odpise registra trestov má záznam z roku 2008, kedy bol odsúdený Okresným súdom Košice II pod sp.zn. 4 T49/08 pre trestný čin podľa § 171 ods. 1 Tr. zák. , za čo mu bol uložený peňažný trest vo výmere 5.000,- Sk , ktorý zaplatil a hľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený. Správa z miesta trvalého bydliska k osobe obžalovaného má len evidenčný charakter.

Okresný súd po zrušení veci odvolacím súdom len čo do výroku o treste nemal znovu rozhodovať o vine obžalovaného, lebo táto zostala právoplatná ešte z rozhodnutia zo dňa 21.6.2012.

Krajský súd v Košiciach v tejto veci už predtým nemohol zmeniť vinu vzhľadom na postup podľa § 257 ods. 1 Tr. zák. a odvolanie prokurátora, ktoré smerovalo len do výroku o treste. To však nemení na veci, keď odvolací súd pri rozhodnutí o treste prihliadol na spôsob páchania činu a jeho následok a skonštatoval, že v prejednávanom prípade zaistené množstvo konope 20,6 g zodpovedá 40 obvykle jednorázovým dávkam. K takémuto prepočtu odvolací súd dospel na základe súdnej praxe, že počet obvykle jednorázovej dávky konope - marihuany je potrebné stanovovať v závislosti od hmotnosti zaisteného sušeného materiálu konope a nie od koncentrácie účinnej látky THC v konope. Pri zohľadnení metodiky výpočtu vychádzajúcej z hmotnostnej dávky konopy (jej váhového množstva) je potrebné za obvykle jednorázovú dávku (joint) považovať množstvo zodpovedajúce maximálne 500 mg (0,5 g) vysušenej konopy. Zo záverov znaleckého posudku KÚ PZ v Košiciach vyplynulo, že zaistené igelitové vrecko obsahovalo vysušené časti rastliny konope o celkovej hmotnosti 20,80 g a chromatografickým skúmaním bol stanovený priemerný 15,9 % obsah THC ( tetrahydrokanabinolu) - účinnej látky rastliny konope. KÚ pri výpočte obvykle jednorázovej dávky marihuany vychádza z koncentrácie THC. Ten, kto marihuanu vypestuje, predáva, kupuje, či konzumuje, obsah jej THC nepozná. Každý však pozná váhové množstvo konope - marihuany a konzumenti si marihuanu zadovažujú v hmotnostných jednotkách na gramy, nie podľa koncentrácie THC. Jedna štandardná cigareta obsahuje priemerne 0,5 g vysušeného rastlinného materiálu konopy.

Krajský súd pri rozhodovaní o treste zohľadnil tiež pomery obžalovaného, negatívne rodinné prostredie, alkoholizmus otca a dospel k záveru, že vzhľadom na tieto okolnosti trest odňatia slobody vo výmere 4 rokov by bol pre obžalovaného neprimerane prísny a vzhľadom na stupeň jeho narušenosti, ktorý vyvodil z predchádzajúceho spôsobu života obžalovaného mal za to, že na ochranu spoločnosti postačí trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov s probačným dohľadom na skúšobnú dobu 3 rokov. Obžalovanému bolo uložené aj ochranné opatrenie, a to ochranné protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou, a to na základe výsluchu obžalovaného a hlavne znaleckého posudku z odvetvia psychiatrie. Zároveň podľa § 60 ods. 1 písm. b) Tr. zák. súd uložil obžalovanému trest prepadnutia veci, a to 20,6 g rastliny rodu Cannabis a digitálnej váhy, vyslovil, že vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát.

To boli dôvody, pre ktoré o odvolaní obžalovaného, čo do výroku o treste rozhodol krajský súd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto tohoto rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný